Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

8. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

655/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/18 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2017 alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018
656/18/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
657/18/RK Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2018
658/18/RK Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – SMS ČR
659/18/RK Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Sdružení obcí Libereckého kraje
660/18/RK Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. OLP/114/2017 "Monitoring médií pro Liberecký kraj"
661/18/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Monitoring médií pro Liberecký kraj“
662/18/RK Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
663/18/RK Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnankyni u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu a finančního daru zaměstnankyni za 10. bezpříspěvkový odběr krve
664/18/RK Návrh na vyřazení majetku
665/18/RK Prodej notebooku
666/18/RK Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci
667/18/RK Rozpočtové opatření č. 130/18 – Úprava dílčích ukazatelů kapitoly 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
668/18/RK Účetní závěrky a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2017
669/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
670/18/RK Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
671/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Rada seniorů České republiky, Krajská rada seniorů Libereckého kraje, z. s. a organizaci Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.
672/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ část 3 – Liberec, Hodkovice – osoby se zdravotním postižením a část 5 – Česká Lípa, Nový Bor – osoby se zdravotním postižením
673/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Evaluace projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“
674/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Evaluace projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
675/18/RK Protokol o kontrole č. j. OK-05/17-N, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa, příspěvková organizace Libereckého kraje
676/18/RK Protokol o kontrole č. j. OK-02/18, Střední zdravotnická škola, 28. října 1390, 511 01 Turnov, příspěvková organizace Libereckého kraje
677/18/RK Protokol o kontrole č. j. OK-08/17-N, Střední škola strojní, stavební a dopravní, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II, příspěvková organizace Libereckého kraje
678/18/RK Krajský statek Frýdlant, s.r.o. - Zprávy o činnosti Dozorčí rady, Zpráva statika a návrh opatření
679/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí finančních a věcných darů výhercům soutěže Kniha roku Libereckého kraje
680/18/RK Revokace usnesení č. 557/18/RK – Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace - účetní závěrky
681/18/RK Souhlas zřizovatele s vyřazením nepotřebného movitého majetku Libereckého kraje ve správě KSS LK 1/18 – likvidace
682/18/RK Rozpočtové opatření č. 136/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
683/18/RK Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019 – 1. část“ a poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019 – 2. část“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
684/18/RK Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „obnova a údržba alejí na Frýdlantsku“ a na akci „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
685/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Frýdštejn, Starý Dub, protismyky Liberecko“
686/18/RK Veřejná zakázka „Silnice III/01020 Harrachov – Mýtiny“ – dodatek č. 2
687/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2702 od I/9 do obce Chlum“
688/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Českolipsko 2018 B“
689/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - most ev. č. 29063-1 přes Sklenařický potok v Jablonci nad Jizerou“
690/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 29063-1 přes Sklenařický potok v Jablonci nad Jizerou“
691/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/269 Tuhaň - hranice kraje“
692/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28725 Frýdštejn - Voděrady - Ondříkovice“
693/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Semilsko 2018“
694/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Pojizeří + Osečná“
695/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/260 Skalka“
696/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/278 Starý Dub - Český Dub“
697/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/263 Žandov - hranice kraje“
698/18/RK Veřejná zakázka „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“ – dodatek č. 2
699/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/32546 Horka u Staré Paky, etapa II“
700/18/RK Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“ – dodatek č. 1
701/18/RK Veřejná zakázka v rámci Rámcové smlouvy na obnovu povrchů komunikací – část 4 Semily „Souvislá údržba povrchu vozovek silnic III. třídy – Silnice III/2828 Volavec“ – Dohoda o narovnání
702/18/RK „Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za hospodářský rok 2017, účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017“
703/18/RK Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018
704/18/RK Rozpočtové opatření č. 133/18 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2018
705/18/RK Rozpočtové opatření č. 134/18 – účelová dotace z rozvojového programu MŠMT ČR – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017
706/18/RK Projekt „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ - smlouvy o partnerství a plná moc pro zastupování Libereckého kraje
707/18/RK Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – výběr loga; rozhodnutí o návrzích na 1. – 3. místě
708/18/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
709/18/RK Finanční dokumenty jednotlivých příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v souladu se schváleným rozpisem rozpočtu pro rok 2018
710/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Klimatizace učeben" Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
711/18/RK Písemná informace<table class="usnpodbody"><tr><td>-</td><td></td><td>Přerušení provozu v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace</td></tr></table>
712/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“
713/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Škola a sklo - inkubátor na cestě do života“
714/18/RK Zmocnění pro zástupce Libereckého kraje na jednání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst České republiky dne 25. dubna 2018 v Praze
715/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“
716/18/RK Rozpočtové opatření č. 131/18 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
717/18/RK Rozpočtové opatření č. 132/18; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
718/18/RK Objednávky na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zpracování žádostí do IROP 2.1 – Rozvoj sociálních služeb a 4.1 - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
719/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu činnosti Místních akčních skupin v Libereckém kraji
720/18/RK Dodatky č. 2 ke Smlouvám o partnerství mezi Libereckým krajem a zdravotnickými zařízeními zapojenými do projektu „Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví“
721/18/RK Rozpočtové opatření č. 138/18 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektové záměry „Revitalizace zeleně v zahradách Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o.“, „Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o.“, „Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov, p. o.“ a „Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích“
722/18/RK Pokyn na základě Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/2230/2017 – provedení autorského a technického dozoru v rámci realizace projektu Podpora populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky
723/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna dvou osobních výtahů a jednoho evakuačního na SOŠ a SOU Česká Lípa“
724/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – gastro vybavení“
725/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce“
726/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – laboratoř“
727/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – zemědělská technika“
728/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – vstřikovací lis na plasty“
729/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – IT“
730/18/RK Veřejná zakázka „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – stavební část“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
731/18/RK Veřejná zakázka Expozice horolezectví v Českém ráji – Dodatek č. 1
732/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK technické - OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – 3D měřící stroje“
733/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - mediální tabule“
734/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 – Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace“
735/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o.“
736/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy Tanvaldská – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“
737/18/RK Majetkoprávní operace – výpůjčka garáže v k.ú. Liberec
738/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – nábytek“
739/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů“
740/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „NÁKUP MULTIFUNKČNÍCH TISKÁREN“
741/18/RK Rozpočtové opatření č. 137/18 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
742/18/RK Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025 za rok 2016</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Informace o zasedání Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 19. 3. 2018 ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“</td></tr><tr><td>d)</td><td></td><td>Písemná informace člena dopravního výboru Mgr. Jiřího Vařila ve věci zajišťování dopravní obslužnosti</td></tr></table>
743/18/RK Směrnice Rady Libereckého kraje č. 5 /2018 k systému managementu hospodaření energií v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje
744/18/RK Rozhodnutí o přijetí finančního daru pro účely 13. benefičního plesu hejtmana
745/18/RK Veřejná zakázka „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ – zadávací dokumentace
746/18/RK Veřejná zakázka „Most ev. č. 2893-1 Semily“ – rozhodnutí zadavatele o odvolání