Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

8. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

749/17/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
750/17/RK Vyhodnocení 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 4. 2017
751/17/RK Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na II. pololetí 2017
752/17/RK Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí 2017
753/17/RK Rozpočtové opatření č. 142/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
754/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
755/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 138/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
756/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II
757/17/RK Rozpočtové opatření č. 140/17 - změna mezi specifickými ukazateli výdajů kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele
758/17/RK Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
759/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup a odkup osobních automobilů“
760/17/RK Rozpočtové opatření č. 141/17, úprava kapitol 911 15 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele a 914 15 – Působnosti, odbor kancelář ředitele
761/17/RK Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018
762/17/RK Aktualizace postupu a systému hodnocení sociálních služeb a rozvojových záměrů pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro období 2018 - 2020
763/17/RK Rozpočtové opatření č. 134/2017 – úprava rozpočtu v rámci dílčího ukazatele Sociální služby v kapitole 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí, zavedení rozpisového ukazatele „Volnočasové aktivity seniorů Libereckého kraje“
764/17/RK Zmocnění náměstka hejtmana Mgr. Pavla Svobody, řízení resortu sociálních věcí k úkonům souvisejících s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
765/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje spolku „Liberecké fórum“, na projekt „6. ročník hudebního festivalu národnostních menšin“
766/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. na projekt „Euroklíč v Libereckém kraji 2017“
767/17/RK Vyřazení nepotřebného majetku – přístřešek na uhlí v zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace
768/17/RK Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – Dodatky k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
769/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
770/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/17 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor – daň z příjmů právnických osob za kraj
771/17/RK Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2017
772/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec
773/17/RK Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
774/17/RK Rozpočtové opatření č. 131/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
775/17/RK Rozpočtové opatření č. 130/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji – 2.výzva“
776/17/RK Smlouva o spolupráci mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci při realizaci projektu Inovačního centra - podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje
777/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“
778/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „Významné aleje Libereckého kraje – 1. etapa“ a „Ošetření Světelské lipové aleje“
779/17/RK Vyhlášení programu č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
780/17/RK Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td></td><td></td><td>Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 2. výzvy programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji</td></tr></table>
781/17/RK Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Sportovní klub SPORTAKTIV, z.s.
782/17/RK Změna zřizovací listiny<table class="usnpodbody"><tr><td>1)</td><td></td><td>Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,</td></tr><tr><td>2)</td><td></td><td>Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3)</td><td></td><td>Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>4)</td><td></td><td>Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>5)</td><td></td><td>Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 29639, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>6)</td><td></td><td>Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace</td></tr></table>
783/17/RK Rozpočtové opatření č. 136/17 - úprava kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2, dodatky č. 1 ke smlouvám o partnerství
784/17/RK Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace
785/17/RK Revokace části usnesení 571/17/RK – výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace, za rok 2016
786/17/RK Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v rámci kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu včetně podmínek stanovených zřizovatelem
787/17/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
788/17/RK Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
789/17/RK Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední průmyslové škole textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
790/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 133/17 – úprava kapitoly 914 04 Působnosti/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Střední škole uměleckořemeslné a oděvní Liberec, s. r. o a Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče a základní škole, Liberec
791/17/RK Změna termínu realizace projektu – Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Císařský kámen - OLP/685/2016, Obec Košťálov – OLP/2583/2016, Svazek obcí Mírová pod Kozákovem - č. OLP/149/2016
792/17/RK Změna termínu realizace projektu Jizersko-ještědského horského spolku - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty č. OLP/4910/2016
793/17/RK Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2017
794/17/RK Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací – IROP“ – dodatek č. 2
795/17/RK Dodatek č. 1 ke Smlouvě s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
796/17/RK Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Rekonstrukce objektu KSS LK, České mládeže, Liberec“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
797/17/RK Rozpočtové opatření č. 114/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
798/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 129/17 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace pro Vodohospodářské sdružení Turnov a závazek spolufinancování kraje v roce 2018 a v roce 2019
799/17/RK Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2656/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro zájmové sdružení Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou na projekt „Cyklostezka svaté Zdislavy II. a III. etapa Jítrava – Jablonné v Podještědí“
800/17/RK Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek č. 3
801/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278 Kotel, havárie propustku“
802/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28626 Benecko II.“
803/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „TDI – Semilsko I.“
804/17/RK Veřejná zakázka „Silnice III/01020 Harrachov - Mýtiny“ - změna lhůty pro podání nabídek
805/17/RK Dohoda o narovnání ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 se Statutárním městem Liberec
806/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k. ú. Ploužnice pod Ralskem a v k. ú. Mimoň</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k. ú. Hrádek nad Nisou</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou</td></tr></table>
807/17/RK Majetkoprávní operace - Smlouva o připojení k distribuční soustavě k.ú. Raspenava
808/17/RK Majetkoprávní operace – Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ v k.ú. Jablonec nad Nisou
809/17/RK Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Plavy (FAMA 2017/04/023)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>smlouva o bezúplatném převodu</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Valteřice u Žandova (FAMA 2017/04/022)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>smlouva o bezúplatném převodu</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Plavy (FAMA2017/04/020)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>smlouva o bezúplatném převodu</td></tr></table>
810/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu “Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ – stavební práce
811/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu “APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec,“ – stavební práce
812/17/RK Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I – DNS“
813/17/RK Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby I – DNS“
814/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Cvikov
815/17/RK Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje
816/17/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Daliměřice</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
817/17/RK Majetkoprávní operace – prodeje<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Oldřichov v Hájích</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Lindava</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Libštát</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>5.</td><td>a)</td><td>energetického zařízení v k.ú. Frýdlant</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
818/17/RK Majetkoprávní operace – darování<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku včetně stavby silnice v k.ú. Příšovice</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Radimovice u Sychrova</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Jablonné v Podještědí</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Nové Město pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem a Ludvíkov pod Smrkem</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>5.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
819/17/RK Majetkoprávní operace – budoucí prodej<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Doksy u Máchova jezera</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr></table>
820/17/RK Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku a stavby silnice v k.ú. Dubá</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>smlouva o smlouvě budoucí darovací</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků a stavby silnice v k.ú. Kravaře v Čechách a Stvolínky</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>smlouva o smlouvě budoucí darovací</td></tr></table>
821/17/RK Zpracování projektových žádostí do IROP 1.1 - tři silnice (Stráž pod Ralskem, Kryštofovo údolí - Křižany, Jilemnice)
822/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střech objektů A,B,C,D v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630“
823/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Částečná modernizace kotelny SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská 54“
824/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytové jednotky na prostory výuky v Domově mládeže, SŠHL Frýdlant“
825/17/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Machnín a k.ú. Andělská Hora u Chrastavy (FAMA 2017/03/031)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Hajniště pod Smrkem (FAMA 2017/03/085a)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Hajniště pod Smrkem (FAMA 2017/03/085b)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
826/17/RK Majetkoprávní operace – pronájem<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu určitou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>nájemní smlouva</td></tr></table>
827/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí Cvikov
828/17/RK Projektový záměr „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK - záložní zdravotnické operační středisko“
829/17/RK Zahraniční pracovní cesta č. 43/2017
830/17/RK Písemná informace<table class="usnpodbody"><tr><td></td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 6. a 7. zasedání rady kraje a 6. a 7. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
831/17/RK Zahraniční pracovní cesta č. 44/2017
832/17/RK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje