Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

7. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

538/18/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
539/18/RK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
540/18/RK Vyhodnocení 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 3. 2018
541/18/RK Rozpočtové opatření č. 110/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
542/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 111/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
543/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce zařízení Česká Lípa“
544/18/RK Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních věcí - dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
545/18/RK Změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí
546/18/RK Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
547/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
548/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozšíření aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb“
549/18/RK Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – dodatky k Pověřením SGEI, zrušení Pověření SGEI
550/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení výpočetní techniky pro pracovníky projektů odboru sociálních věcí KÚ LK“
551/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 128/18 – Snížení výdajů kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor sociálních věcí a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
552/18/RK Záměr rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018
553/18/RK Rozpočtové opatření č. 120/18 – finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2017
554/18/RK Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2018
555/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí dotací v rámci programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji na rok 2018
556/18/RK Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na zapsání nemateriálního kulturního statku na krajský seznam“
557/18/RK Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2017
558/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
559/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/18 – úprava kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finanční dar Městu Nový Bor za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v Libereckém kraji
560/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/18 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí dotací v rámci programů 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum na rok 2018
561/18/RK Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury
562/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí dotací v rámci programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji na rok 2018
563/18/RK Protokol o kontrole č. j. OK-102/17-N, Dětský domov, Větrov 3005, 464 01 Frýdlant, příspěvková organizace Libereckého kraje
564/18/RK Protokol o kontrole č. j. OK-03/18, Gymnázium, Jana Palacha 804, 511 01 Turnov, příspěvková organizace Libereckého kraje
565/18/RK Protokol o kontrole č. j. OK-06/18, Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530, 460 01 Liberec, příspěvková organizace Libereckého kraje
566/18/RK Instalace díla „Světlo pro Hospic“ do Hospice sv. Zdislavy
567/18/RK Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti<table class="usnpodbody"><tr><td>1)</td><td></td><td>Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2)</td><td></td><td>Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3)</td><td></td><td>Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>4)</td><td></td><td>Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>5)</td><td></td><td>Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>6)</td><td></td><td>Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>7)</td><td></td><td>Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>8)</td><td></td><td>Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>9)</td><td></td><td>Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace</td></tr></table>
568/18/RK Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče a základní škole, Liberec na zajištění provozu ambulantních středisek výchovné péče
569/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 116/18 – navýšení příjmů a výdajové části v kapitole 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu včetně výše nařízeného odvodu, mimořádné čerpání prostředků rezervního fondu a fondu investic u Gymnázia, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace a poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Městu Turnov na akci Gymnázium – oprava čelní fasády
570/18/RK Rozpočtové opatření č. 109/18 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z MŠMT – finanční prostředky z účelových dotací MŠMT a finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
571/18/RK Rozpočtové opatření č. 121/18 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2018
572/18/RK Projekt „Nová práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“
573/18/RK Konkurz (vyhlášení konkurzu a jmenování členů konkurzní komise) na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace
574/18/RK Výjimka z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
575/18/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2017
576/18/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
577/18/RK Mimořádné čerpání prostředků fondu investic u příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
578/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava odvodnění a komunikace" Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
579/18/RK Modernizace odbavovacího systému - záměr
580/18/RK Memorandum o spolupráci objednatelů při zajištění dopravní obslužnosti – návrh Statutárního města Liberec
581/18/RK Dodatek č. 14 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě – České dráhy, a.s. – „zbytková smlouva“
582/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 112/18 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Zimní a běžná údržba pozemních komunikací ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem; Dodatek č. 14 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
583/18/RK Rozpočtové opatření č. 113/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
584/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
585/18/RK Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
586/18/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace za rok 2017
587/18/RK Rozpočet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019 až 2020
588/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zlepšení protismykových vlastností silnic v Libereckém kraji, oblast východ“
589/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28215 Líšný - Vrát - Koberovy“
590/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/278 Osečná – Kotel“
591/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28213 Koberovy – Malá Skála“
592/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2837 Slaná – Světlá“
593/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28211 Klokočí – Rohliny“
594/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28620 Poniklá - Vítkovice (přes Kobylu)“
595/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“
596/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských horách, havárie zdi“
597/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zlepšení protismykových vlastností silnic v Libereckém kraji, oblast Českolipsko“
598/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zlepšení protismykových vlastností silnic v Libereckém kraji, oblast Liberecko“
599/18/RK Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2018
600/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje (km 23,000 - 24,100)“
601/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“
602/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 115/18 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.6 – Podpora místní Agendy 21
603/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 114/18 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností mateřských center
604/18/RK Rozpočtové opatření č. 122/18 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
605/18/RK Rozpočtové opatření č. 123/18 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
606/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“
607/18/RK Dohoda o narovnání s firmou MEPCO, s.r.o. v rámci ukončení realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“
608/18/RK Smlouva o partnerství v rámci projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“
609/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 125/18 – navýšení příjmů z titulu přijatých dotací a sankční platby na projekty předfinancované krajem a přijaté vratky z regionální rady a navýšení výdajů v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování EU - navýšení finančních prostředků k projektům realizovaným z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
610/18/RK Rozpočtové opatření č. 126/18 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – navýšení finančních prostředků v rozpočtu k projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“
611/18/RK Rozpočtové opatření č. 127/18 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – 7 projektových záměrů na snížení energetické náročnosti budov příspěvkových organizací Libereckého kraje z OPŽP
612/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
613/18/RK Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2017
614/18/RK Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2019 - 2020 Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
615/18/RK Dodatek č. 4 k dohodě č. OLP/667/2014 o spolupráci při řešení projektu mezi Libereckým krajem a EKO-KOM a.s.
616/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 119/18 – úprava kapitoly 923 08 – Spolufinancování EU, projekt „Kmotři potoků“, závazek předfinancování projektu formou poskytnutí návratné finanční výpomoci Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci
617/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – robotické a laserové vybavení“
618/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – zemědělská technika“
619/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – technologie“
620/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování investičních záměrů pro lokality Nová Ves u Chrastavy, Vratislavice nad Nisou I, Vratislavice nad Nisou II“
621/18/RK Veřejná zakázka „Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“ – dodatek č. 1
622/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK technické - OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – 3D tiskárny“
623/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – IT“
624/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěný nábytek a portál“
625/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěné skulptury“
626/18/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/01/069)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/002)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/004)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
627/18/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Zálesní Lhota</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
628/18/RK Majetkoprávní operace Souhlas s vybudováním „skladu upravené zeminy“ v k.ú. Rochlice u Liberce pro Střední odbornou školu, Liberec, Jablonecká 999, příspěvkovou organizaci
629/18/RK Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku v k.ú. Bořkov
630/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – mechatronické vybavení“
631/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – strojírenské vybavení“
632/18/RK Majetkoprávní operace – prodej<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Benešov u Semil</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
633/18/RK Majetkoprávní operace – budoucí koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Benešov u Semil</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr></table>
634/18/RK Majetkoprávní operace – směna<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Semily</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>směnná smlouva</td></tr></table>
635/18/RK Majetkoprávní operace – záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Jablonec nad Nisou (ul. Turnovská)
636/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - technologie obrábění"
637/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - technologie"
638/18/RK Majetkoprávní operace – bezúplatný převod<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Doksy u Máchova jezera</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>smlouva o bezúplatném převodu</td></tr></table>
639/18/RK Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Brniště</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>smlouva o bezúplatném převodu</td></tr></table>
640/18/RK Majetkoprávní operace – budoucí koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Kuřívody, k.ú. Ploužnice pod Ralskem, k.ú. Hradčany nad Ploučnicí a k.ú. Mimoň</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka a smlouva o smlouvě budoucí kupní</td></tr></table>
641/18/RK Majetkoprávní operace<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>revokace usnesení č. 2382/17/RK v bodě 3. a), b)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>prodej pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
642/18/RK Majetkoprávní operace – darování<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Svojkov</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
643/18/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Mníšek u Liberce</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
644/18/RK Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2016</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a 4. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
645/18/RK Písemné informace<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Oznámení termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Oznámení termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace</td></tr></table>
646/18/RK Příprava 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 24. 4. 2018
647/18/RK Zahraniční pracovní cesta č. 37/2018
648/18/RK Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 19. 3. 2018 ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“
649/18/RK Dohoda o spolupráci s Asociací pro rozvoj infrastruktury, z.s.
650/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 129/18 - úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu