Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

7. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 656/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 657/17/RK

Zmocnění pro zástupce Libereckého kraje na jednání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst České republiky dne 25. dubna 2017 v Praze
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 658/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 659/17/RK

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 660/17/RK

Smlouva o spolupráci s Technologickou agenturou ČR a Smlouva o mlčenlivosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 661/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu činnosti Místních akčních skupin v Libereckém kraji
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 662/17/RK

Rozpočtové opatření č. 121/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 663/17/RK

Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 664/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí a poskytnutí mimořádného příspěvku spojeného s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 665/17/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 666/17/RK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 667/17/RK

Rozpočtové opatření č. 115/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 668/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 123/17 – zapojení výtěžku 12. benefičního plesu hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01 a rozhodnutí o poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 669/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí věcných darů prezidentu republiky a jeho manželce při jejich návštěvě Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 670/17/RK

Rozpočtové opatření č. 122/17 - rozhodnutí o poskytnutí finančního daru Konfederaci politických vězňů, pobočka 31, Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 671/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/17 – snížení kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – akce Bitva u Liberce 1757
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 672/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení a distribuce tištěného periodika „Kraj – příloha Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 673/17/RK

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Sdružení obcí Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 674/17/RK

Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 675/17/RK

Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 676/17/RK

Hodnocení ředitelky zařízení OSTARA, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 677/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 678/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-09/17 Pedagogicko-psychologická poradna, se sídlem Truhlářská 3, 460 01 Liberec 2, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 679/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-13/17 Základní škola a Mateřská škola, se sídlem Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 680/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-15/17 Integrovaná střední škola, se sídlem 28. října 607, 513 01 Semily, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 681/17/RK

Liberecký kraj a Rostislav Maštalíř - dohoda o splátkách
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 682/17/RK

Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2017 a střednědobé rozpočtové výhledy pro období 2018 – 2019 příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 683/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 684/17/RK

Změna zřizovací listiny<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1)</td><td></td><td>Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,</td></tr><tr><td>2)</td><td></td><td>Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,</td></tr><tr><td>3)</td><td></td><td>Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace,</td></tr><tr><td>4)</td><td></td><td>Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace,</td></tr><tr><td>5)</td><td></td><td>Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,</td></tr><tr><td>6)</td><td></td><td>Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace,</td></tr><tr><td>7)</td><td></td><td>Základní a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 685/17/RK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – FC Nový Bor, z. s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 686/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 128/17 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem pro Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace na zhotovení projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností na rekonstrukci části objektu domova mládeže
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 687/17/RK

Rozpočtové opatření č. 112/17 – účelová dotace z rozvojového programu MŠMT ČR – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 - Excelence středních škol 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 688/17/RK

Rozpočtové opatření č. 113/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 689/17/RK

Rozpočtové opatření č. 116/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT – dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017, finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 690/17/RK

Rozpočtové opatření č. 117/17 – úprava kapitoly 916 – odvody finančních prostředků na MŠMT
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 691/17/RK

Rozpočtové opatření č. 127/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 692/17/RK

Předložení projektové žádosti – „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“ do výzvy č. 30_17_007 Operačního programu Potravinové a materiální pomoci
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 693/17/RK

Žádost o poskytnutí individuální dotace na projekt Machři roku 2017 žadatele Česká hlava PROJEKT, z.ú.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 694/17/RK

Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 695/17/RK

Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 696/17/RK

Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Integrované střední škole, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 697/17/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 698/17/RK

Finanční dokumenty jednotlivých příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v souladu se schváleným rozpisem rozpočtu pro rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 699/17/RK

Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – vyřazení uchazeče
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 700/17/RK

Revokace části usnesení č. 25/17/RK - přidělení dotací v rámci Dotační fondu Libereckého kraje, programu 7.5 Poznáváme kulturu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 701/17/RK

Výsledek výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 702/17/RK

Vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 703/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast kultury
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 704/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby – DNS“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 705/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby – DNS“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 706/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektových žádostí do IROP 2.1 – Transformace sociálních služeb“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 707/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 708/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní stavby – DNS“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 709/17/RK

Veřejná zakázka „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. – DNS“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 710/17/RK

Veřejná zakázka „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby I - DNS“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 711/17/RK

Rozpočtové opatření č. 119/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 712/17/RK

Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Nová Ves nad Nisou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 713/17/RK

Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce budovy „D“ - dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 714/17/RK

Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 715/17/RK

Účast Libereckého kraje na projektu AMIIGA Central Europe - smlouva o spolupráci mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou Liberec (projekt AMIIGA)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 716/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 125/17 - snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 717/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky \"Silnice III/01020 Harrachov - Mýtiny\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 718/17/RK

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě č. OLP/601/2009 („zbytková smlouva“) – dopravce České dráhy, a.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 719/17/RK

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě „Jizerskohorská železnice“ č. OLP/1813/2009 – dopravce České dráhy, a.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 720/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zastoupení zadavatele při smluvním zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 721/17/RK

Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa, rekonstrukce silnice – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 722/17/RK

Prodloužení termínu realizace neinvestiční akce „údržba mostů na silnicích II. a III. třídy“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 723/17/RK

Rozpočtové opatření č. 126/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 724/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ - změna zvoleného režimu zadávacího řízení
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 725/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 726/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 727/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 728/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu \"Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 729/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu \"Silnice II/268 Mimoň, ulice Českolipská\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 730/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu \"Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 731/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu \"Silnice III/26320 Polevsko“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 732/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu \"Silnice III/2627 Volfartice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 733/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26832 Brenná – Srní u České Lípy“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 734/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice – Bořetín“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 735/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26833 Srní u České Lípy – křižovatka s I/9“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 736/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2601 Zahrádky – Sosnová“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 737/17/RK

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 738/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 739/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 740/17/RK

Podání odvolání ve sporu s Českými drahami a.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 741/17/RK

Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 742/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky soutěže o návrh – „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“
Stáhnout