Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

6. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 441/18/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 442/18/RK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. února do 13. března 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 443/18/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 24/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 444/18/RK

Smlouva o výpůjčce uměleckých děl mezi Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec, příspěvkovou organizací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 445/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup osobních automobilů“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 446/18/RK

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 4/2018 k politice řízení bezpečnosti informací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 447/18/RK

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě OLP/5356/2016 se společností UNISMINI - služby spol. s r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 448/18/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-85/17-N, Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 449/18/RK

Písemná informace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2018 aktualizovaný k 9. 3. 2018</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 450/18/RK

Poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na akci „celorepublikové cvičení „Pražská 155“ v rámci kapitoly 912 – účelové příspěvky PO a podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 451/18/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 452/18/RK

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvková organizace a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 453/18/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, za rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 454/18/RK

Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci na akci „Nákup polohovacích lůžek a příslušenství“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 455/18/RK

Rozpočtové opatření č. 104/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 - navýšení výdajů kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 456/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 105/18 - snížení výdajů kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí a informace o projektech „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ a „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 457/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/18 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2018 dle zvláštního zákona – 2. část
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 458/18/RK

Rozpočtové opatření č. 94/18 – navýšení celkových příjmů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci a navýšení výdajové kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ (reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 459/18/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“ - část 1 - Nový Bor – dodatek č. 3, část 2 - Česká Lípa – Jih – dodatek č. 3, část 4 – Mimoň – dodatek č. 3, část 5 – Ralsko – dodatek č. 3, část 7 – Hrádek nad Nisou – dodatek č. 4, část 8 – Liberec Pavlovice – dodatek č. 4, část 12 – Frýdlant – dodatek č. 2, část 13 - Nové Město pod Smrkem – dodatek č. 3, část 14 – Tanvald – dodatek č. 3, část 15 - Jablonec I – Centrum – dodatek č. 2, část 16 - Jablonec – Mšeno – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 460/18/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ - část 1 – Novoborsko – dodatek č. 3, část 2 – Českolipsko – dodatek č. 3, část 3 – Doksy – dodatek č. 3, část 4 – Mimoňsko – dodatek č. 3, část 9 – Turnovsko – dodatek č. 3, část 10 – Jablonecko – dodatek č. 2, část 11 – Tanvaldsko – dodatek č. 3, část 13 – Semilsko – dodatek č. 2, část 14 – Jilemnicko – dodatek č. 3
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 461/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ v Libereckém kraji“ část 4 - Česká Lípa, Nový Bor – osoby s chronickým duševním onemocněním
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 462/18/RK

Žádost o schválení podstatné změny v projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 463/18/RK

Stanovisko kraje k projektu „Domov pro osoby s poruchou autistického spektra“ – příslib Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 464/18/RK

Revize Krajského plánu vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2017 - 2020
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 465/18/RK

Změna termínu vyúčtování poskytnutého mimořádného účelového příspěvku - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 466/18/RK

Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 467/18/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 468/18/RK

Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Dopis hejtmana Libereckého kraje ministryni práce a sociálních věcí ČR</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 469/18/RK

Rozpočtové opatření č. 97/18 – úprava kapitoly 916 04 – finanční prostředky přijaté jako odvod za porušení rozpočtové kázně a odvedené na MŠMT
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 470/18/RK

Rozpočtové opatření č. 98/18 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z MŠMT - finanční prostředky z účelových dotací MŠMT
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 471/18/RK

Rozpočtové opatření č. 99/18 – navýšení příjmů z titulu přijaté zálohové platby dotace a navýšení výdajů v kapitole 923 04 - Spolufinancování EU/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 472/18/RK

Rozpočtové opatření č. 101/18 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem vybraným příspěvkovým organizacím na akci Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec a Film Společně Libereckým krajem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 473/18/RK

Rozpočtové opatření č. 103/18 – úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace – odkoupení pozemku u objektu Palackého
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 474/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Asociaci pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s., na realizaci projektu Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Libereckém kraji a Technické univerzitě v Liberci na projekt Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 475/18/RK

Odměna ředitelce Dětského domova, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 476/18/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 477/18/RK

Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 478/18/RK

Revokace části usnesení č. 119/18/RK v bodech 1. A) f) a 2. A) f) – poskytnutí mimořádného účelového příspěvku - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 479/18/RK

Mimořádné čerpání prostředků fondu investic u Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 480/18/RK

Zřízení pracovní skupiny financování příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec a řešení majetkových poměrů u nemovitého majetku bez ohledu na rezortní příslušnost
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 481/18/RK

Záměr předfinancování projektu „Brána do světa sbírek“ formou poskytnutí návratné finanční výpomoci Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 482/18/RK

Schválení zveřejnění záměru přímého uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – turistický vlak Liberec – Doksy sezóna 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 483/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast IV (JABLONECKO)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 484/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast V (TURNOVSKO - SEMILSKO)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 485/18/RK

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Spolek přátel prackovské kapličky
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 486/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 26833-1 Srní u České Lípy“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 487/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice III/29013 a III/29015 Raspenava – Ludvíkov pod Smrkem“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 488/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2784 Liberec, ul. České mládeže“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 489/18/RK

Rozpočtové opatření č. 100/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 490/18/RK

Žádost o snížení sankce společnosti EUROVIA CS, a.s. v souvislosti se stavbou „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 491/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 96/18 – zapojení vratek dotací do rozpočtu Libereckého kraje a úpravy specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 492/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 493/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 494/18/RK

Rozpočtové opatření č. 106/18 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 495/18/RK

Rozpočtové opatření č. 107/18; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 496/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Ošetření lipové aleje v Malé Skále“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 497/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje 3. etapa - Ošetření aleje Karolíny Světlé (Český Dub)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 498/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje 3. etapa - Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 499/18/RK

Veřejná zakázka „Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Kamenický Šenov – Slunečná“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 500/18/RK

Rozpočtové opatření č. 102/18 – navýšení příjmů z titulu přijaté dotace a navýšení výdajů v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, obor investic a správy nemovitého majetku – projekt „Pro horolezce neexistují hranice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 501/18/RK

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/4823/2016 mezi Saskou rozvojovou bankou – dotační bankou a Libereckým krajem k projektu „Pro horolezce neexistují hranice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 502/18/RK

Smlouva o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 503/18/RK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4149/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Jestřebí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 504/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – IT“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 505/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – nábytek“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 506/18/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 507/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI - 2. ETAPA“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 508/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI - 2. ETAPA“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 509/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – lesnická technika“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 510/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – CNC stroje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 511/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – dílenské a kancelářské vybavení“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 512/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – robotický modul“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 513/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – strojní zařízení“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 514/18/RK

Veřejná zakázka „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 515/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken na objektu Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 516/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dvora a fasády - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 517/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – lesnická technika“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 518/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – dílenské vybavení“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 519/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – diagnostické zařízení“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 520/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – dílenské vybavení“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 521/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 522/18/RK

Veřejná zakázka „COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 523/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy „D“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 524/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDI - rekonstrukce budovy „D“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 525/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „BOZP - rekonstrukce budovy „D“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 526/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 527/18/RK

Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje pozemku v k.ú. Janov nad Nisou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 528/18/RK

Majetkoprávní operace – záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Mařenice a k.ú. Naděje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 529/18/RK

Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“ – dohody o narovnání
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 530/18/RK

Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce budovy „D“ - dodatek č. 3
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 531/18/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje“ – dodatek č. 3
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 532/18/RK

Dodatek č. 9 k dohodě o spolupráci č. OLP/2266/2009
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 533/18/RK

Dodatek č. 10 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci č. OLP/563/2009
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 534/18/RK

Rozpočtové opatření č. 92/18 – úprava dílčích ukazatelů kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství – zajištění propagace regionálních potravin v rámci Fresh Festivalu 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 535/18/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 32/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 536/18/RK

Výstupy z výjezdu Vlády ČR dne 13. 3. 2018 v Libereckém kraji
Stáhnout