Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

5. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

337/18/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
338/18/RK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
339/18/RK Vyhodnocení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 2. 2018
340/18/RK Rozpočtové opatření č. 76/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
341/18/RK Rozpočtové opatření č. 89/18 - rozhodnutí o poskytnutí finančního daru - Konfederaci politických vězňů, pobočka 31, Liberec - “Letci Liberec z.s. plk. Františka Truhláře“
342/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytnutí komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU“
343/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/18 - snížení výdajů kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů kapitoly 919 03 - Pokladní správa, ekonomický odbor
344/18/RK Změna složení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
345/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“ – část 5 - Zákupy
346/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
347/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rehabilitační péče formou uvolňovacích technik pro klienty Jedličkova ústavu v Liberci“ příspěvkovou organizací Jedličkův ústav, příspěvková organizace
348/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/18 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2017 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2018
349/18/RK Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2018
350/18/RK Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2017
351/18/RK Písemná informace<table class="usnpodbody"><tr><td></td><td></td><td>Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2018</td></tr></table>
352/18/RK Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje se společností Severočeská vodárenská společnost, a.s., a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
353/18/RK Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
354/18/RK Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2016/2017
355/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/18 – vratky nedočerpaných dotací poskytnutých na stipendijní program v roce 2017 a úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Stipendijní program pro žáky odborných škol 2018
356/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 78/18 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Střední zdravotnické škole, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace na „Změnu zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže“, Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace na „Změnu vytápění objektu strojních dílen v Řepné ulici, Liberec“ a Střední průmyslové škole, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace na „COV LK strojírenství a informatiky – SPŠ Česká Lípa, p.o. – demontáž a uskladnění stávající technologie, zpětná montáž technologie“
357/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/18 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, akce „Obnova výtahů“ – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
358/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/18 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
359/18/RK Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 Základní umělecké škole, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
360/18/RK Rozpočtové opatření č. 67/18 – úprava kapitoly 917 04 Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - zapojení dotace z dotačního programu MŠMT a vyhlášení programu „Podpora mládeže na krajské úrovni 2018“
361/18/RK Rozpočtové opatření č. 75/18 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO a poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku organizacím v působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti na akce v oblasti vzdělávání včetně podmínek stanovených zřizovatelem
362/18/RK Rozpočtové opatření č. 77/18 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
363/18/RK Rozpočtové opatření č. 81/18 úprava kapitoly 916 04 –finanční prostředky přijaté jako odvod za porušení rozpočtové kázně a odvedené na MŠMT
364/18/RK Rozpočtové opatření č. 82/18 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z MŠMT - finanční prostředky z účelových dotací MŠMT
365/18/RK Rozpočtové opatření č. 88/18 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2018
366/18/RK Sloučení školských rad při Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
367/18/RK Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na projekty Youth Startup Festival Brno 2018 žadatele SERENDIPITY z.s. a Machři roku 2018 žadatele Česká hlava PROJEKT, z.ú.
368/18/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
369/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce včetně souvisejících inženýrských činností“ Gymnáziem Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
370/18/RK Poskytnutí neinvestiční účelové dotace na rok 2018 Základní škole Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace
371/18/RK Mimořádné čerpání prostředků rezervního fondu a fondu investic u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
372/18/RK Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
373/18/RK Projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 4“
374/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Krajské organizaci ČUS Libereckého kraje na projekt Anketa „Nejúspěšnější sportovci LK za r. 2017“ a o neposkytnutí účelové dotace SK Zásada, z.s. na projekt Mistrovství republiky – závody psích spřežení 2018
375/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/18 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018
376/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – interaktivní výukový panel“
377/18/RK Schválení Koncepce rozvoje Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na období 2018 - 2022
378/18/RK Úprava platu ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace
379/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí Cvikov
380/18/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK strojírenství a informatiky – SPŠ Česká Lípa, p.o. – demontáž stávající technologie, uskladnění stávající technologie, zpětná montáž technologie“ Střední průmyslovou školou, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
381/18/RK Poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci na „Záchranný archeologický výzkum pro akci Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ na rok 2018 v rámci kapitoly 912 07 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
382/18/RK Rozpočtové opatření č. 83/18 - úprava kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit
383/18/RK Poskytnutí mimořádných účelových investičních příspěvků příspěvkovým organizacím rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně podmínek stanovených zřizovatelem na rok 2018 v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO
384/18/RK Rozpočtové opatření č. 63/18 – úprava dílčích ukazatelů v kapitole 912 07 – účelové příspěvky příspěvkovým organizacím rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí mimořádných investičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených zřizovatelem
385/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/18 – úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 - Poznáváme kulturu
386/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
387/18/RK Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 – oblast cestovního ruchu
388/18/RK Poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
389/18/RK Nařízení Libereckého kraje o zrušení Přírodní památky Galerie a jejího ochranného pásma
390/18/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2017
391/18/RK Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programů 8.3 Podpora včelařství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů pro rok 2018
392/18/RK Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje v působnosti jediného společníka
393/18/RK Silnice LK a.s. – změny v orgánech společnosti, jednání v působnosti jediného společníka společnosti
394/18/RK Zadání veřejné zakázky „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje
395/18/RK Rozpočtové opatření č. 86/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
396/18/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Město Nový Bor
397/18/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Obec Radvanec
398/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2915 Horní Řasnice - Jindřichovice pod Smrkem“
399/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Českolipsko 2018A“
400/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Českolipsko 2018A“
401/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Jablonecko, Semilsko 2018 A“
402/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI Liberecko 2018A“
403/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 29063-1 přes Sklenařický potok v Jablonci nad Jizerou“
404/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI Semilsko 2018“
405/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI Pojizeří + Osečná“
406/18/RK Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2018
407/18/RK Darovací smlouva - dar zařízení sloužícího pro stahování dat z tachografů a z karet řidičů pro Českou republiku - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
408/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce administrativní budovy KSS LK, p. o., v ulici České mládeže v Liberci - II“, příspěvkovou organizací, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
409/18/RK Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2018“ žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí
410/18/RK Závazek spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Jestřebí“
411/18/RK Rozpočtové opatření č. 90/18; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
412/18/RK Rozpočtové opatření č. 91/18; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
413/18/RK Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – jmenování člena dozorčí rady
414/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 93/18 - převod finančních prostředků z kapitoly 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství – podpora zadržování vody v krajině
415/18/RK Vyhodnocení implementace Strategie inteligentní specializace na území Libereckého kraje k 31. 12. 2017
416/18/RK Zpráva o ukončení realizace projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd“
417/18/RK Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku v k.ú. Slaná
418/18/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Košťálov</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Mníšek u Liberce</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
419/18/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Zálesní Lhota</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
420/18/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Volfartice</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
421/18/RK Majetkoprávní operace – darování<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Harrachov</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
422/18/RK Majetkoprávní operace – prodej<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Machnín</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
423/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“
424/18/RK Majetkoprávní operace – prodej<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Minkovice</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
425/18/RK Majetkoprávní operace – darování<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
426/18/RK Majetkoprávní operace – přijetí daru<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku a věšadlového mostu v k.ú. Bystrá nad Jizerou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
427/18/RK Majetkoprávní operace – převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje
428/18/RK Veřejná zakázka „COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
429/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o.“
430/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o.“
431/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihového fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – stavební část“
432/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – výukové panely“
433/18/RK Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 3. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Informace o nerealizaci projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje na základě smlouvy č. OLP/1047/2017 se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Příšovice</td></tr></table>
434/18/RK Veřejná zakázka „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
435/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“
436/18/RK Příprava 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 3. 2018
437/18/RK Zahraniční pracovní cesta č. 29/2018
438/18/RK Zahraniční pracovní cesta č. 27/2018