Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

5. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 433/17/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 434/17/RK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 31. ledna do 13. března 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 435/17/RK

Dohoda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Vinnyckou oblastí (Ukrajina)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 436/17/RK

Rozhodnutí o přijetí finančních darů pro účely 12. benefičního plesu hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 437/17/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 22/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 438/17/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 23/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 439/17/RK

Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 440/17/RK

Jmenování vedoucí odboru kancelář ředitele
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 441/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Personální audit vybraných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 442/17/RK

Smlouva o výpůjčce uměleckých děl mezi Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 443/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka nábytku – zasedací místnosti v Evropském domě“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 444/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-08/17 - Střední škola strojní, stavební a dopravní, se sídlem Truhlářská 360/3, 46001 Liberec II, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 445/17/RK

Písemná informace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2017 aktualizovaný k 10. 3. 2017</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 446/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/17 – snížení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 447/17/RK

Hodnocení ředitele Jedličkova ústavu, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 448/17/RK

Změna členů Regionálního transformačního týmu Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 449/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 450/17/RK

Zrušení částí 8 - Liberec zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“ a vyloučení uchazeče z části 10 – Jablonecko
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 451/17/RK

Rozpočtové opatření č. 90/17 – finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 452/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 453/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 454/17/RK

Souhlas zřizovatele s prodejem nepotřebného movitého majetku kraje předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 455/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/17 – zapojení vratky a úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 456/17/RK

Rozpočtové opatření č. 74/17 – alokace použitelných zdrojů minulých období do rozpočtu kraje 2017 a úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 457/17/RK

Rozpočtové opatření č 88/17 - úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 458/17/RK

Zapojení školy do projektu „Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 459/17/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 460/17/RK

Memorandum o společném postupu ve věci rekonstrukce a užívání objektu domova mládeže, Těpeřská 581, 468 22 Železný Brod, ve správě Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 461/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Sympozium uměleckoprůmyslových škol 2016 – KATALOG“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 462/17/RK

Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 463/17/RK

Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 464/17/RK

Rozpočtové opatření č. 89/17 – úprava kapitoly 916 – odvody finančních prostředků na MŠMT
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 465/17/RK

Mimořádné čerpání peněžních fondů u Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 466/17/RK

Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 467/17/RK

Rozpočtové opatření č. 91/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 468/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání na projekt Smart akcelerátor Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 469/17/RK

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM pro projekt „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/15_004/0000848“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 470/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 471/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu k projektu „Pro horolezce neexistují hranice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 472/17/RK

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území LK“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 473/17/RK

Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji číslo OLP/1454/2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 474/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 475/17/RK

Souhlas s vyřazením zmařené investice k akcím „Most přes potok ve Sloupu v Čechách ev. č. 26846-1“ a „Most přes Bílou Nisu Mšeno n. Nisou ev. č. 29029-4“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 476/17/RK

Rozpočtové opatření č. 96/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 477/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 478/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Liberecko I - TDI“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 479/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 480/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278 Kotel, havárie propustku\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 481/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 482/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 282-005, most pod Týnem v Rovensku pod Troskami“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 483/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun z nespecifikované rezervy na akci „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 484/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 485/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 486/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „TDI - Semilsko I.\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 487/17/RK

Majetkoprávní operace – podnájemní smlouva o užívání areálu autodromu Sosnová u České Lípy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 488/17/RK

Schválení zveřejnění záměru přímého uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – turistický vlak Liberec – Doksy sezóna 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 489/17/RK

Dodatek č. 3 k dohodě č. OLP/667/2014 o spolupráci při řešení projektu mezi Libereckým krajem a EKO-KOM a.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 490/17/RK

Výjimka z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka aktivních prvků síťové infrastruktury budovy E“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 491/17/RK

Rozpočtové opatření č. 93/2017 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení výdajů v kapitolách 914 12 Působnosti a 920 12 Kapitálové výdaje odboru informatiky
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 492/17/RK

Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k. ú. Frýdlant</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>v k. ú. Volfartice</td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>v k. ú. Železný Brod,</td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td>v k. ú. Záskalí</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 493/17/RK

Majetkoprávní operace - záměr darování pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 494/17/RK

Majetkoprávní operace – záměry prodeje:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Polevsko</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Rozstání pod Ještědem</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 495/17/RK

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku v k.ú. Heřmanice v Podještědí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 496/17/RK

Majetkoprávní operace – záměry pronájmu nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu určitou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 497/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 498/17/RK

Veřejná zakázka „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – výměna oken v pavilonu „A“ a „B“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 499/17/RK

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Expozice horolezectví v Českém ráji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 500/17/RK

Protinávrh Libereckého kraje k návrhu KNL na úpravu Stanov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 501/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zastoupení zadavatele při smluvním zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou“
Stáhnout