Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

4. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

260/18/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
261/18/RK Zpráva o činnosti rady kraje za období od 17. ledna do 13. února 2018
262/18/RK Rozhodnutí o přijetí finančních darů pro účely 13. benefičního plesu hejtmana
263/18/RK Zahraniční pracovní cesta č. 20/2018
264/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce zařízení Česká Lípa“
265/18/RK Rozpočtové opatření č. 59/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 - navýšení výdajů v kapitole 914 15 – Působnosti, odbor kancelář ředitele
266/18/RK Rozhodnutí o dalším postupu ve věci sporu Libereckého kraje se společností AWG invest, a.s.
267/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 64/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení příjmů kraje 2018 a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
268/18/RK Rozpočtové opatření č. 47/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu 2018, navýšení kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
269/18/RK Rozpočtové opatření č. 50/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu 2018, navýšení kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“
270/18/RK Rozpočtové opatření č. 61/18 – převod v rámci kapitoly 913 05 příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí
271/18/RK Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na rok 2018 pro příspěvkové organizace resortu sociálních věcí a Dodatku k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
272/18/RK Rozpočty příspěvkových organizací resortu sociálních věcí na rok 2018
273/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
274/18/RK Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení výpočetní techniky pro pracovníky projektů odboru sociálních věcí KÚ LK“
275/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení výpočetní techniky pro pracovníky projektů odboru sociálních věcí KÚ LK“
276/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Evaluace projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
277/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Evaluace projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“
278/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ – část 1 Liberec
279/18/RK Objednávka na základě Rámcové smlouvy č. OLP/2231/2017 – Zajištění oslav mezinárodního dne seniorů
280/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/18 – Kofinancování sociálních služeb v r. 2018 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery)
281/18/RK Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
282/18/RK Revokace části usnesení č. 2009/17/RK – jmenování Mgr. Jindřišky Korečkové do funkce ředitelky zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace
283/18/RK Stanovení platu ředitelce zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace a ředitelce zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
284/18/RK Projekt „Učení a práce v oboru elektrotechniky v rámci podporovaného území“
285/18/RK Rozpočtové opatření č. 60/18 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z MŠMT - finanční prostředky z dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
286/18/RK Rozpočtové opatření č. 65/18 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 a úprava kapitol 912 04 – účelové příspěvky PO a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
287/18/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
288/18/RK Mimořádné čerpání fondu investic u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, a Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
289/18/RK Pronájem části nemovitého majetku ve správě Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
290/18/RK Prodej a vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Integrované střední škole, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace</td></tr></table>
291/18/RK Rozpočtové opatření č. 72/18 – úprava kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – příjem neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
292/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení a distribuce tištěného periodika "KRAJ - příloha Libereckého kraje"
293/18/RK Rozpočtové opatření č. 66/18 – peněžitý vklad do nově založené společnosti Autobusy LK, s. r. o.
294/18/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Město Jilemnice
295/18/RK Dohoda o narovnání v rámci stavby „Silnice III/28721 Malá Skála – Sněhov“
296/18/RK Rozpočtové opatření č. 62/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
297/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28215 Líšný – Vrát - Koberovy“
298/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28213 Koberovy – Malá Skála“
299/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zlepšení protismykových vlastností silnic v Libereckém kraji, oblast východ“
300/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2837 Slaná – Světlá“
301/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28211 Klokočí – Rohliny“
302/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/278 Osečná – Kotel“
303/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28620 Poniklá - Vítkovice (přes Kobylu)“
304/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/32546 Horka u Staré Paky, od křiž s I/16 po hranici kraje“
305/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28314 Turnov (gumoasfalt)“
306/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/292 Semily“
307/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev.č. 292-001 přes Mlýnský potok“
308/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27243 Zdislava, rekonstrukce opěrné zdi“
309/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Jablonecko, Semilsko 2018 A“
310/18/RK Mimořádné čerpání prostředků fondu investic u Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
311/18/RK Informace o stavu „Záchranného archeologického výzkumu pro akci Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
312/18/RK Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4149/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Jestřebí
313/18/RK Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „Významné aleje Libereckého kraje - 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ a „Významné aleje Libereckého kraje - 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“
314/18/RK Změna ve složení komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“
315/18/RK Rozpočtové opatření č. 69/18; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
316/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Realizace opatření pro podporu populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a v EVL Manušické rybníky“
317/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – strojní zařízení“
318/18/RK Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
319/18/RK Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2018 k vydávání vyjádření kraje v samostatné působnosti v postupech dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších přepisů a v řízeních dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, ve znění pozdějších přepisů
320/18/RK Rozpočtové opatření č. 73/18 – účelové dotace na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
321/18/RK Majetkoprávní operace – schválení nových doložky: svěření působnosti rozhodovat o smlouvách souvisejících s právem k provedení stavby hejtmanovi Libereckého kraje
322/18/RK Majetkoprávní operace – záměry<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>směny pozemků v k.ú. Semily</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>prodeje pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy</td></tr></table>
323/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce stávajícího objektu v České Lípě č. p. 1633/16 v ul. Partyzánská – Domov Sluneční Dvůr, p. o. – stavební práce“
324/18/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce výjezdové základny Doksy“ – dodatek č. 1
325/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Rekonstrukce stávajícího objektu v České Lípě č. p. 1633/16 v ul. Partyzánská - Domov Sluneční Dvůr, p. o.“
326/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Rekonstrukce stávajícího objektu v České Lípě č. p. 1633/16 v ul. Partyzánská - Domov Sluneční Dvůr, p. o.“
327/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - stavební práce“
328/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o.“
329/18/RK Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice“ - dodatek č. 1
330/18/RK Rozpočtové opatření č. 71/18 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
331/18/RK Veřejná zakázka „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
332/18/RK Majetkoprávní operace – pronájem<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>nájemní smlouva</td></tr></table>
333/18/RK Písemná informace<table class="usnpodbody"><tr><td></td><td></td><td>Zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2017</td></tr></table>
334/18/RK Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Souhrnná zpráva Pracovní skupiny pro posouzení projektu IP 1</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Výsledky činnosti podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje za první tři měsíce</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Problematika polského hnědouhelného dolu Turów</td></tr></table>
335/18/RK Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem