Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

4. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 302/17/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 303/17/RK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 304/17/RK

Vyhodnocení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 2. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 305/17/RK

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/4411/2016 s ČR – HZS LK na nákup pozemku pro Integrované výjezdové centrum IZS v Turnově
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 306/17/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 16/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 307/17/RK

Rozpočtové opatření č. 84/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 308/17/RK

Smlouva o užití autorského díla – periodikum Kraj – příloha Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 309/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení a distribuce tištěného periodika \"KRAJ - příloha Libereckého kraje\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 310/17/RK

Poskytnutí finanční dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 311/17/RK

Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnancům u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 312/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace centrály kamerového systému na Krajském úřadu Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 313/17/RK

Dodatek ke Smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 4. 3. 2016 č. OLP/549/2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 314/17/RK

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2017 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 315/17/RK

Revokace části usnesení č. 15/17/RK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/17 – financování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05- transfery)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 316/17/RK

Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – Pověření na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu – Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 317/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/17 navýšení příjmů a výdajů kraje na rok 2017 zapojením vráceného nedočerpaného provozního příspěvku na rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 318/17/RK

Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 319/17/RK

Rozpočtové opatření č. 69/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu 2017, navýšení kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 320/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rehabilitační péče formou uvolňovacích technik pro klienty Jedličkova ústavu v Liberci“ - příspěvkovou organizací Jedličkův ústav
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 321/17/RK

Stanovení platu ředitelce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 322/17/RK

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1)</td><td></td><td>Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2)</td><td></td><td>Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3)</td><td></td><td>Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 323/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 324/17/RK

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 325/17/RK

Návrh na zřízení komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 326/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/17 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2016 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 327/17/RK

Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 328/17/RK

Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 329/17/RK

Zpráva o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015 - 2020 - Monitoring plnění Akčního plánu 2015 - 2016 za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 330/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Audit příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 331/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/17 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby, zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 332/17/RK

Rozpočtové opatření č. 78/17 – Navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odbor zdravotnictví - účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 333/17/RK

Revokace části usnesení č. 225/17/RK – řešení investičních projektů Zdravotnické záchranné služby LK
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 334/17/RK

Změna termínů úkolů - prověření možnosti provedení auditu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a. s. a vyhodnocení ekonomické analýzy rozvoje nemocnice cestou vnitřních rekonstrukcí a cestou přístavby nového pavilonu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 335/17/RK

Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 336/17/RK

Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 337/17/RK

Nominace tradiční výroby ozdob z foukaných skleněných perel na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 338/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/17 – úprava v rámci kapitoly 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a revokace části usnesení o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 339/17/RK

Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 340/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/17 - úprava kapitoly 91707 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací postupovým přehlídkám
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 341/17/RK

Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 342/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/17 – úprava kapitoly 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí finančního daru městu Frýdlant
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 343/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 344/17/RK

Úprava smlouvy č. OLP/3477/2010 o poskytnutí dotace na projektu Hřebenovka
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 345/17/RK

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2015-2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 346/17/RK

Sloučení Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace se Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 347/17/RK

Sloučení Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace se Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 348/17/RK

Pozvánka k účasti reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 349/17/RK

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2017 příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi Turnov a Jablonné v Podještědí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 350/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/17 úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Základní škole praktické a Základní škole speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace a Základní škole Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 351/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 67/17 – zapojení dotace MŠMT – Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni a úprava kapitoly 917 04 Transfery odboru školství a vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 352/17/RK

Rozpočtové opatření č. 66/17 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 a úprava kapitoly 914 04 – působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 353/17/RK

Rozpočtové opatření č. 62/17 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO a poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku organizacím v působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti na akce v oblasti vzdělávání včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 354/17/RK

Rozpočtové opatření č. 76/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT – rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017“ (modul A, modul B, modul C), rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2017, rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách (modul C), rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“, rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017, dotační program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ na období leden – červen 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 355/17/RK

Rozpočtové opatření č. 77/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 356/17/RK

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu č. 30_16_003_4 „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 357/17/RK

Odměna řediteli Dětského domova, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 358/17/RK

Konkurz (vyhlášení konkurzu a jmenování členů konkurzní komise) na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1)</td><td></td><td>Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2)</td><td></td><td>Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 359/17/RK

Jmenování člena školské rady (zastupujícího zřizovatele) u příspěvkové organizace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1)</td><td></td><td>Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300</td></tr><tr><td>2)</td><td></td><td>Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999</td></tr><tr><td>3)</td><td></td><td>Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7</td></tr><tr><td>4)</td><td></td><td>Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 360/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajské organizaci ČUS Libereckého kraje na projekt s názvem Anketa „Nejúspěšnější sportovci 2016“ v Libereckém kraji a o neposkytnutí dotace Klubu českých turistů, Liberecká oblast na projekt Zkvalitnění činnosti organizace a jejích odborů
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 361/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Asociaci pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. na projekt „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 362/17/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 363/17/RK

Mimořádné čerpání prostředků fondu investic u vybraných příspěvkových organizací resortu pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 364/17/RK

Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 365/17/RK

Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Dětskému domovu, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 366/17/RK

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace na rok 2017 Základní škole Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 367/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu DM, Truhlářská ul. – objekt A – zařízení interiéru“ Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 368/17/RK

Jihozápadní obchvat města Mimoně – žádost Města Mimoň o vyjádření k navrženým variantám
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 369/17/RK

Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 - záměr zadání technické studie, oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 370/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/262 – deformace vozovky, Česká Lípa“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 371/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278 Osečná (nad Kotel), oprava propustku“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 372/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 2893-1 Semily“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 373/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 374/17/RK

Dodatky č. 1 k Dohodám o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Sever č. OLP/1766/2014 a Východ č. OLP/1767/2014
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 375/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 376/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 377/17/RK

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 378/17/RK

Plná moc pro pracovníky pověřené jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR ke kotlíkovým dotacím realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 379/17/RK

Rozpočtové opatření č. 71/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 380/17/RK

Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 381/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/17 - převod finančních prostředků z kapitoly 917 02 Transfery do kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 382/17/RK

Ustanovení Rady pro vědu výzkum a inovace Libereckého kraje jako komise Rady Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 383/17/RK

Vyhlášení programu č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 384/17/RK

Rozpočtové opatření č. 72/17 – úprava v rámci kapitoly 92602 – Dotační fond LK, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 385/17/RK

Rozpočtové opatření č. 64/17 – Radonový program - Dotace Ministerstva financí ČR pro fyzickou osobu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 386/17/RK

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Studie proveditelnosti – Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury ePasport“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 387/17/RK

Dohoda o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2999/2016 a Dohoda o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3001/2016 mezi společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. a Libereckým krajem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 388/17/RK

Žádost o prominutí penále obci Lázně Libverda – Fond solidarity EU
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 389/17/RK

Žádost o změnu termínu realizace projektu s registračním číslem 0518 v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 390/17/RK

Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci č. OLP/2266/2009 mezi Libereckým krajem a společností ELEKTROWIN a. s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 391/17/RK

Dodatek č. 9 k Dohodě č. OLP/563/2009 o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Libereckým krajem a společností ASEKOL s.r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 392/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/17, snížení výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 393/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 394/17/RK

Změna termínu realizace projektu Obce Bílý Potok - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/2582/2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 395/17/RK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programu 8.2 - Podpora ochrany přírody a krajiny
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 396/17/RK

Rozpočtové opatření č. 83/17 – úprava specifických ukazatelů v rámci Programu vodohospodářských akcí kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 397/17/RK

Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k.ú. Stará Lípa</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k.ú. Příšovice</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>v k.ú. Přepeře u Turnova</td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>v k.ú. Jistebsko, Alšovice, Bratříkov, Huť</td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td>v k.ú. Mašov u Turnova</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 398/17/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Stráž pod Ralskem (FAMA 2016/11/044)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/01/004)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Troskovice (FAMA 2017/01/039)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2016/11/026)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 399/17/RK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova (FAMA 2016/12/079)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 400/17/RK

Zmocnění náměstka hejtmana Marka Pietera pro úkony zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 401/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. – rekonstrukce sprch Martinovo údolí“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 402/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 403/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 404/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace“ pro Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkovou organizaci
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 405/17/RK

Rekonstrukce objektu Domova mládeže – II. Etapa – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 406/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I – DNS“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 407/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby I - DNS“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 408/17/RK

Jmenování nových členů Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 409/17/RK

Majetkoprávní operace – pronájem<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>nebytových prostor v budově \"D\" v k.ú. Liberec na dobu neurčitou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>nájemní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 410/17/RK

Zrušení části usnesení č. 1287/14/RK v bodě 1. a), b) (jiné usnesení v ZK č. 279/14/ZK) – prodej pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 411/17/RK

Rozhodnutí o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Expozice horolezectví v Českém ráji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 412/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektových žádostí do IROP 2.1 – Transformace sociálních služeb“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 413/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – výměna oken v pavilonu „A“ a „B“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 414/17/RK

Rozpočtové opatření č. 85/17 – úprava kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 415/17/RK

Písemné informace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Administrativní chyba v usnesení č. 1176/16/RK v rámci programu \"Kotlíkové dotace v Libereckém kraji\"</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. zasedání rady kraje a 2., 3. a 4. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 416/17/RK

Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 1. výzvy programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2016</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 417/17/RK

Příprava 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 3. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 418/17/RK

Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace - Sosnová - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o“ - schválení smlouvy o poskytnutí projektové činnosti s druhým uchazečem v pořadí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 419/17/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Obnova fasády - Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 420/17/RK

Veřejná zakázka Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice – doplnění člena hodnotící komise
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 421/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Studie proveditelnosti – Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury ePasport“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 422/17/RK

Žádost Kontrolního výboru ZK o posunutí termínu pro zasílání připomínek ke Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 423/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – 2 projektové záměry „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 424/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 425/17/RK

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 426/17/RK

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Lada - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 427/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 428/17/RK

Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh „Modernizace Krajské nemocnice Liberec“
Stáhnout