Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

3. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

174/18/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
175/18/RK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
176/18/RK Vyhodnocení 1. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 30. 1. 2018
177/18/RK Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje - přehled o účasti členů výborů na jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2017
178/18/RK Rozpočtové opatření č. 35/2018, alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, kap. 920 01 - kapitálové výdaje odboru kanceláře hejtmana - výdaje na celkovou rekonstrukci chráněného pracoviště Česká Lípa
179/18/RK Rozhodnutí o přijetí finančních darů pro účely 13. benefičního plesu hejtmana
180/18/RK Převod vyřazených služebních vozidel příspěvkovým organizacím Libereckého kraje
181/18/RK Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2017
182/18/RK Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.
183/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/18 – Snížení výdajů kapitoly 912 05 – účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
184/18/RK Změna zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1 a změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí
185/18/RK Rozpočtové opatření č. 39/18 - navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, přijetí účelové dotace pro výplatu státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
186/18/RK Rozpočtové opatření č. 40/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí na závazek platby penále za porušení rozpočtové kázně projektu IP1
187/18/RK Rozpočtové opatření č. 34/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 navýšení kapitoly 912 05 - účelové příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
188/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
189/18/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Odborné posuzování dětí pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče"
190/18/RK Stanovení platu ředitelce zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
191/18/RK Rozpočtové opatření č. 49/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
192/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 36/18 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory Dotačního fondu Libereckého kraje č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 – Podpora osob se zdravotním postižením
193/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/18 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby, zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
194/18/RK Rozpočtové opatření č. 55/18 - finanční dovypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok 2017 do rozpočtu kraje 2018
195/18/RK Vypořádání inventarizačních rozdílů za rok 2017
196/18/RK Dohoda o narovnání v rámci stavby „Silnice III/28721 Malá Skála – Sněhov“
197/18/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Město Cvikov
198/18/RK Rozpočtové opatření č. 44/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
199/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“
200/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28736 Bzí, rekonstrukce silnice“
201/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28726 Odolenovice po křižovatku s III/03527“
202/18/RK Žádost o snížení sankce společnosti UNIGEO a.s. v souvislosti se stavbou „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi“
203/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice“
204/18/RK Veřejná zakázka "Silnice III/28626 Benecko II." – dodatek č. 3
205/18/RK Zadání veřejné zakázky „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje
206/18/RK Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s., o splátkový kalendář z důvodu pohledávky za kompenzaci vzniklé při zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje
207/18/RK Právní služby u příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje – uzavření smlouvy na následující období
208/18/RK Připomínky k vyhledávací studii VRT/RS5 Praha – Liberec / Hradec Králové – st. hr. CZ/PL
209/18/RK Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Poniklá, příspěvková organizace
210/18/RK Rozhodnutí o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Czech snowboardcross teamu z.s., na projekt Získání financí na přípravná soustředění a závodní sezónu snowboardcrossu
211/18/RK Změna zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
212/18/RK Rozpočtové opatření č. 21/18 – úprava kapitoly 916 – účelová dotace ze státního rozpočtu na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2018
213/18/RK Rozpočtové opatření č. 37/18 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 a úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
214/18/RK Rozpočtové opatření č. 43/18 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 a úprava kapitoly 926 04 – dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
215/18/RK Rozpočtové opatření č. 45/18 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních prostředků přijatých jako odvod za porušení rozpočtové kázně na MŠMT
216/18/RK Rozpočtové opatření č. 46/18 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z MŠMT - finanční prostředky z dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
217/18/RK Rozpočtové opatření č. 48/18 – alokace použitelných zdrojů minulých období do rozpočtu kraje 2018 a úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU resortu školství, mládeže a zaměstnanosti – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2, dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství
218/18/RK Odvolání ředitele, vyhlášení konkurzu a jmenování členů konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td>Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>6.</td><td></td><td>Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>7.</td><td></td><td>Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>8.</td><td></td><td>Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>9.</td><td></td><td>Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>10.</td><td></td><td>Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>11.</td><td></td><td>Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>12.</td><td></td><td>Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>13.</td><td></td><td>Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>14.</td><td></td><td>Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>15.</td><td></td><td>Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>16.</td><td></td><td>Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>17.</td><td></td><td>Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>18.</td><td></td><td>Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>19.</td><td></td><td>Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>20.</td><td></td><td>Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>21.</td><td></td><td>Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>22.</td><td></td><td>Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>23.</td><td></td><td>Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>24.</td><td></td><td>Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>25.</td><td></td><td>Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>26.</td><td></td><td>Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>27.</td><td></td><td>Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>28.</td><td></td><td>Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>29.</td><td></td><td>Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>30.</td><td></td><td>Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>31.</td><td></td><td>Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace</td></tr></table>
219/18/RK Rozhodnutí o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje na projekty v oblasti tělovýchovy a sportu
220/18/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
221/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Odstranění havarijního stavu sklářské pece" Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
222/18/RK Mimořádné čerpání prostředků fondu investic u Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace
223/18/RK Smlouva o výpůjčce movitého majetku mezi Libereckým krajem a Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
224/18/RK Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 2. etapa: Ošetření lipové aleje v Malé Skále“
225/18/RK Vyhlášení programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
226/18/RK Ukončení projektu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“ v průběhu přípravy
227/18/RK Ukončení projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ v průběhu přípravy
228/18/RK Rozpočtové opatření č. 54/18 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II“
229/18/RK Zmařená investice – projekt „Transformace pobytového zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace“ (období EU 2007-2013)
230/18/RK Rozpočtové opatření č. 51/18 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
231/18/RK Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zpracování projektových dokumentací a projektových žádostí ke 3 projektům do Operačního programu Životní prostředí
232/18/RK Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2018
233/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 52/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu
234/18/RK Zmocnění pro zástupce Libereckého kraje na jednáních Valné hromady a Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
235/18/RK Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2017
236/18/RK Rozpočtové opatření č. 56/18 – úprava kapitoly 920 07 – kapitálové výdaje odboru kultury památkové péče a cestovního ruchu a kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
237/18/RK Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2018
238/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 - Lesnický fond
239/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2018
240/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Sanace a podřezávka části budovy „B“ Jedličkův ústav Liberec, příspěvková organizace“
241/18/RK Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace – dodatek č. 2
242/18/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
243/18/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k.ú. Jablonec nad Nisou
244/18/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k.ú. Velké Hamry (FAMA 2018/01/032)
245/18/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky (2017/12/040)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Horní Řasnice a k.ú. Srbská (2017/12/023)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
246/18/RK Majetkoprávní operace – darování<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Frýdlant</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku včetně stavby silnice v k.ú. Polevsko</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
247/18/RK Majetkoprávní operace - záměr koupě pozemku v k.ú. Minkovice
248/18/RK Majetkoprávní operace - záměr prodeje<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>nemovitých věcí v k.ú. Frýdlant</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>nemovitých věcí v k.ú. Mšeno nad Nisou</td></tr></table>
249/18/RK Majetkoprávní operace – schválení úplaty za zřízení služebnosti k pozemku v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí
250/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy - Domov pro seniory Vratislavice n. N.“
251/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. - stavební práce“
252/18/RK Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“ – změna zadávacích podmínek
253/18/RK Rozpočtové opatření č. 58/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů v kapitole 920 12 Kapitálové výdaje odboru informatiky
254/18/RK Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za období srpen 2017 - prosinec 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2017</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje a na 1. a 2. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
255/18/RK Příprava 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 2. 2018
256/18/RK Účast Libereckého kraje v kampani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2018
257/18/RK Písemná informace<table class="usnpodbody"><tr><td></td><td></td><td>Průběžná informace z Pracovní skupiny GIS LK za II. pololetí roku 2017</td></tr></table>
258/18/RK Rozpočtové opatření č. 57/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
259/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana