Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

3. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 170/17/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 171/17/RK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 172/17/RK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 17. do 30. ledna 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 173/17/RK

Vyhodnocení 1. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 31. 1. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 174/17/RK

Rozpočtové opatření č. 46/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení kapitoly 926 01 – Dotační fond, odboru kanceláře hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 175/17/RK

Účast Libereckého kraje v kampani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 176/17/RK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/2876/2016 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže - změna termínu realizace technického a materiálního vybavení
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 177/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka nábytku – zasedací místnosti v Evropském domě“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 178/17/RK

Rozpočtové opatření č. 47/17 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, kapitoly 920 15 – kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 179/17/RK

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 180/17/RK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení na rok 2017 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které je financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 181/17/RK

Rozpočtové opatření č. 39/17 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení kapitoly 914 05 – Působnosti, odboru sociálních věcí, na zabezpečení konzultací o výkonu pěstounské péče
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 182/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení vratek nedočerpaného účelového příspěvku, úprava kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, a kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 183/17/RK

Rozpočtové opatření č. 36/17 - navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, přijetí účelové dotace pro výplatu státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 184/17/RK

Schválení darovací smlouvy o převodu movitého majetku na Most ke vzdělání - Bridge to education, z. s. a Centrum pro rodinu Náruč, z. s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 185/17/RK

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na rok 2017 pro příspěvkové organizace resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 186/17/RK

Hodnocení ředitele Domova důchodců Český Dub, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 187/17/RK

Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 188/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 189/17/RK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory školství a mládež – podmínky a vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Program Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 190/17/RK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení programů 4.22 Program sport handicapovaných, 4.23 Program Sportovní akce, 4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 191/17/RK

Dotační program významné sportovní akce 2017 – vyhlášení podmínek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 192/17/RK

Dotační program podpora malých sportovních organizací 2017 – vyhlášení podmínek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 193/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s., na projekt Jablonecká hala 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 194/17/RK

Rozpočtové opatření č. 37/17 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 a navýšení kapitoly 926 04 – dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 195/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/17 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení vratek nedočerpaných účelových příspěvků a úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 196/17/RK

Rozpočtové opatření č. 43/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT – rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 197/17/RK

Rozpočtové opatření č. 44/17 – úprava kapitoly 916 – odvody finančních prostředků na MŠMT
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 198/17/RK

Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 199/17/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 200/17/RK

Mimořádná účetní závěrka a výsledek hospodaření k 31. 8. 2016 - Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace, a Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 201/17/RK

Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, v rámci kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 202/17/RK

Mimořádné čerpání prostředků fondu investic u Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, a Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, a Gymnázia Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 203/17/RK

Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 204/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt „Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty Technické univerzity v Liberci“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 205/17/RK

Stanovení platu ředitelce Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 206/17/RK

Rozpočtové opatření č. 59/17 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 a úprava kapitoly 917 04 – transfery PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 207/17/RK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Tělovýchovná jednota Spartak ČKD Žandov
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 208/17/RK

Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 209/17/RK

Změny příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 210/17/RK

Úprava Statutu soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje a vyhlášení soutěže za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 211/17/RK

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 212/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/17 převod finančních prostředků z kapitoly 91207 - Účelové příspěvky PO, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, do kapitoly 92014 Kapitálové výdaje, odboru investic a správy nemovitého majetku, a schválení záměru - obnova a restaurování omítky na objektu čp. 57 „Červený Dvůr“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 213/17/RK

Rozpočtové opatření č. 50/17 - finanční dovypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok 2016 do rozpočtu kraje 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 214/17/RK

Vypořádání inventarizačních rozdílů za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 215/17/RK

Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Výroba a distribuce příkazových bloků“ vyhotovená Ministerstvem financí ČR
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 216/17/RK

Zákaznické centrum veřejné dopravy LK – záměr
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 217/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup záložního zdroje - UPS“ prostřednictvím nástroje PROebiz Park pro realizace e-aukcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 218/17/RK

Výjimka z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení notebooků pro členy rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 219/17/RK

Rozpočtové opatření č. 45/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje - navýšení výdajů kapitoly 912 09 Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 220/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje - navýšení výdajů kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 221/17/RK

Rozpočtové opatření č. 60/17 – úprava kapitoly 914 09 – Působnosti odboru zdravotnictví, navýšení dílčího ukazatele Lékárenská pohotovost, Náhrady škod - Pietschmannovi
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 222/17/RK

Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 223/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/17 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK, odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory Dotačního fondu Libereckého kraje č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 – Podpora osob se zdravotním postižením
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 224/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „POŘÍZENÍ SANITNÍCH VOZIDEL RENDEZ-VOUS“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 225/17/RK

Řešení investičních projektů Zdravotnické záchranné služby LK
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 226/17/RK

Zřízení Komise Rady Libereckého kraje „Revitalizace Ralska“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 227/17/RK

Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje; Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 228/17/RK

Změna termínu realizace projektu Vodohospodářskému sdružení Turnov - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/2795/2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 229/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 54/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení uhrazené škody způsobené společností PURUM s.r.o., do rozpočtu 2017, kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 230/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 52/17 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 - Lesnický fond
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 231/17/RK

Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 232/17/RK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, zřízení nového programu 8.5 - Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů a vyhlášení programů 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.4 - Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a 8.5 - Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 233/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 53/17 - převod finančních prostředků z kapitoly 926 11 Dotační fond, odbor územního plánování a stavebního řádu, do kapitoly 926 02 Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 234/17/RK

Vyhlášení programu č. 2. 7 – Program na podporu činností mateřských center v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 235/17/RK

Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 236/17/RK

Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí – výzva č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 237/17/RK

Rozpočtové opatření č. 49/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 238/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Školy bez bariér – gymnázia a obchodní akademie“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 239/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 57/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Školy bez bariér – střední odborné školy“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 240/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 58/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 241/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím pro projekt \"Smart akcelerátor Libereckého kraje\" s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 242/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Obnova fasády - Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 243/17/RK

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Sosnová - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 244/17/RK

Majetkoprávní operace – koupě:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>v k. ú. Chlum u Dubé (FAMA2016/10/2016)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>v k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2016/10/024)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>v k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2016/10/025)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2016/12/084)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 245/17/RK

Majetkoprávní operace – koupě:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Levínská Olešnice (FAMA 2016/09/015)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Hrabačov (FAMA 2016/09/045)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Kunratice u Frýdlantu (FAMA 2016/09/051)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Mníšek u Liberce (FAMA 2016/09/086)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>5.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Chlum u Dubé (FAMA 2016/10/021)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>6.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Martinice v Krkonoších (FAMA 2016/10/099)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 246/17/RK

Majetkoprávní operace – koupě:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Frýdlant</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Horní Chrastava a Chrastava I</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>5.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Smržovka</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>6.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Prácheň</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 247/17/RK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Černousy</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Vyskeř</td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Smržovka</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 248/17/RK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Kamenický Šenov</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>smlouva o podmínkách realizace stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 249/17/RK

Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 250/17/RK

Majetkoprávní operace – záměry směny:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (2016/09/081)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (2016/09/082)</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 251/17/RK

Majetkoprávní operace - záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky u Liberce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 252/17/RK

Majetkoprávní operace – předběžné záměry darování:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Nový Bor</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 253/17/RK

Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 254/17/RK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory dopravy, vyhlášení programů 6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové přípravy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 255/17/RK

Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 256/17/RK

Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019“ – 1. část, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 257/17/RK

Rozpočtové opatření č. 51/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 do kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy a do kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 258/17/RK

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb OLP/804/2014 - provozování Zúčtovacího centra Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 259/17/RK

Dohoda o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2841/2015 - akce silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 260/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29011 Ludvíkov – Nové Město pod Smrkem“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 261/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 262/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 263/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 264/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 265/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 266/17/RK

Poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 267/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Liberecko I – TDI“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 268/17/RK

Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „KSS LK - demolice objektu v Ralsku“ a investičního příspěvku KSS LK na akci „úprava křižovatky silnic II. třídy v lokalitě Zelený Háj“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 269/17/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 270/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi“ – změna lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 271/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností“ – změna lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 272/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku“ – změna lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 273/17/RK

Veřejná zakázka „Most ev. č. 282-005, most pod Týnem v Rovensku pod Troskami“ - změna lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 274/17/RK

Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 30. 11. a 1. – 31. 12. 2016</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 275/17/RK

Písemné informace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje a 1. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2016</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Průběžná informace z Pracovní skupiny GIS LK za II. pololetí roku 2016</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 276/17/RK

Příprava 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 2. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 277/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím“ na pracoviště krizového řízení
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 278/17/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 15/2017
Stáhnout