Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

21. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2237/17/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2238/17/RK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2239/17/RK

Zpráva o činnosti rady kraje z období od 14. do 28. listopadu 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2240/17/RK

Vyhodnocení 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 11. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2241/17/RK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1199/2017 s obcí Jestřabí v Krkonoších – změna termínu ukončení realizace projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2242/17/RK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1248/2017 s obcí Příkrý – změna termínu ukončení realizace projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2243/17/RK

Rozpočtové opatření č. 361/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2244/17/RK

Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje – novela zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - tzv. systémová podjatost
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2245/17/RK

Poskytnutí finančních odměn a věcných darů ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnancům u příležitosti životního jubilea v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2246/17/RK

Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, k řešení náhrady ušlé mzdy, platu nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce a k odměňování za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva, předsedy a člena komise rady
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2247/17/RK

Návrh na zřízení Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2248/17/RK

Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2249/17/RK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2250/17/RK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 – Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2251/17/RK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje – 2. část a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2252/17/RK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2253/17/RK

Rozpočty příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí na rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2254/17/RK

Rozpočtové opatření č. 348/17 – převod v rámci kapitoly 913 05 příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí – zapojení finanční rezervy p.o. k dofinancování příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2255/17/RK

Revokace části usnesení č. 1591/17/RK a schválení vzorového dodatku k uzavřeným smlouvám o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu příspěvkovým organizacím rezortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2256/17/RK

Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za 2. pololetí 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2257/17/RK

Zmařené investice – náklady na projektovou dokumentaci Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, Domov Raspenava, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2258/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2259/17/RK

Schválení darovací smlouvy o převodu movitého majetku na Farní charitu Česká Lípa, Centrum Protěž z.ú., Mateřské a dětské centrum MAJÁK z.s., Společnost pro podporu náhradní rodinné péče- Amina o.p.s. a Rodinu v centru z.ú.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2260/17/RK

Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – Pověření na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a dodatky k Pověření – projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2261/17/RK

Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – Pověření na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a dodatky k Pověření – sociální služby zařazené do Základní sítě LK 2018 - 2020 v 1. aktualizaci
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2262/17/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“ část 2 - Česká Lípa, Nový Bor - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2263/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“ – část 1 - Česká Lípa, Nový Bor - osoby s chronickým duševním onemocněním
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2264/17/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ část 3 - Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby se zdravotním postižením a část 5 Česká Lípa, Nový Bor – osoby se zdravotním postižením“ - jmenování nové hodnotící komise
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2265/17/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“ - změna lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2266/17/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ - změna lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2267/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-94/17 Dětský domov Dubá – Deštná 6, 472 01 Dubá příspěvková organizace Libereckého kraje.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2268/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-85/17 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2269/17/RK

Provádění změn rozpočtu 2017 prostřednictvím rozpočtových opatření v období do konce roku 2017, ve kterém již orgány kraje nezasedají
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2270/17/RK

Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2017 v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2271/17/RK

Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2272/17/RK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2273/17/RK

Změna zřizovací listiny – Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2274/17/RK

Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“ – dodatek číslo 2 ke smlouvě o poskytnutí ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2927/2015
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2275/17/RK

Rozhodnutí o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje Sportovnímu klubu Polevsko z.s. a Klubu českých turistů odbor Semily na projekty v oblasti tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2276/17/RK

Vzdání se práva a prominutí pohledávek po lhůtě splatnosti v majetku vybraných příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2277/17/RK

Rozpočtové opatření č. 356/17 – účelová dotace z rozvojového programu MŠMT ČR – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2278/17/RK

Rozpočtové opatření č. 363/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje 2017 o přijaté účelové neinvestiční dotace z MŠMT a jejich zapojení do výdajové kapitoly 916 04 – účelové neinvestiční dotace školství
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2279/17/RK

Rozpočtové opatření č. 360/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2280/17/RK

Rozpočtové opatření č. 367/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2281/17/RK

Odměny za 2. pololetí 2017 ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2282/17/RK

Rozhodnutí o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje Jezdeckému klubu U bílého vlka z.s. a Mgr. Václavu Svatošovi na projekty v oblasti tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2283/17/RK

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení výpravy Libereckého kraje reprezentačním oblečením na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2284/17/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2285/17/RK

Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2286/17/RK

Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Základní škole a mateřské škole logopedické, Liberec příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2287/17/RK

Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního příspěvku Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace na akci „Pořízení projektového záměru a projektové dokumentace k rekonstrukci domova mládeže“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2288/17/RK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1)</td><td></td><td>Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2)</td><td></td><td>Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3)</td><td></td><td>Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>4)</td><td></td><td>Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>5)</td><td></td><td>Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>6)</td><td></td><td>Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2289/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast II (LIBERECKO - SEVER)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2290/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast III (LIBERECKO - JIH)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2291/17/RK

Záměr uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – Zlatovánek spol. s r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2292/17/RK

Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s. o splátkový kalendář na sankci uloženou za porušení smluvních povinností – maximální stáří vozidel – červenec 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2293/17/RK

Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s. o splátkový kalendář na sankci uloženou za porušení smluvních povinností – maximální stáří vozidel – srpen 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2294/17/RK

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu \"Funkcionality mapového serveru odboru dopravy Libereckého kraje\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2295/17/RK

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 č. OLP/5020/2016 – Statutární město Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2296/17/RK

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 č. OLP/5022/2016 - DSOJ
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2297/17/RK

Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2018 - firmy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2298/17/RK

Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2018 - obce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2299/17/RK

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. OLP/3017/2015 „Projektový management projektu Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2019\" – KORID LK, spol. s r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2300/17/RK

Dodatek č. 2 smlouvy č. OLP/2659/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město Semily na projekt „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2301/17/RK

Rozpočtové opatření č. 357/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2302/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2303/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/2848A Nová Ves nad Popelkou (vyřazená)“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2304/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/03520 Javorník“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2305/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2306/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/28314 Turnov (gumoasfalt)“ - informace o změně lhůty pro podání nabídek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2307/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/27243 Zdislava, rekonstrukce opěrné zdi“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2308/17/RK

Veřejná zakázka „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2309/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/2627 Volfartice“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2310/17/RK

Přeložka silnice II/268 v Ralsku - letiště Hradčany – žádost Města Ralsko o vyjádření k návrhu trasy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2311/17/RK

Odměna řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2312/17/RK

Změna rozpočtu příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje č. 2/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2313/17/RK

Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ – 2. část, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2314/17/RK

Prodloužení termínu realizace investiční akce „PD – rekonstrukce silnic II. a III. tříd“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2315/17/RK

Rozpočtové opatření č. 358/17 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje odbor dopravy, přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu na refundaci výdajů spojených s výkupy pozemků
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2316/17/RK

Darovací smlouva - dar zařízení sloužícího pro stahování dat z tachografů a z karet řidičů pro Českou republiku - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2317/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje (km 23,000 - 24,100)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2318/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2319/17/RK

Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2320/17/RK

Odměna řediteli Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace za II. pololetí roku 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2321/17/RK

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/4016/2017 pro příspěvkovou organizaci Léčebnu respiračních nemocí Cvikov na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2322/17/RK

Úprava finančních dokumentů příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2323/17/RK

Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2324/17/RK

Rozpočtové opatření č. 369/17 – Navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odbor zdravotnictví - účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2325/17/RK

Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2326/17/RK

Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 – rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2327/17/RK

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2328/17/RK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2329/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2330/17/RK

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2331/17/RK

Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2332/17/RK

Vyhlášení programu č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2333/17/RK

Žádost o změnu projektu „Rekonstrukce obecních komunikací v intravilánu obce Zlatá Olešnice“ příjemce obec Zlatá Olešnice
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2334/17/RK

Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2335/17/RK

Rozpočtové opatření č. 370/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2336/17/RK

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2337/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/17 - zapojení příjmů do rozpočtu 2017, odbor životního prostředí a zemědělství - zapojení uhrazených úroků z prodlení a nákladů řízení ze škody způsobené společností PURUM s.r.o., do kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod; zapojení finančního daru od společnosti QUAIL s.r.o., do kapitoly 926 08 – Dotační fond
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2338/17/RK

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro příspěvkovou organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2339/17/RK

Rozpočtové opatření č. 355/17 - zapojení účelové investiční dotace z Ministerstva zemědělství ČR na opatření ve veřejném zájmu v lesích do rozpočtu 2017 (úprava skutečné výše dotace)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2340/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 354/17 - úprava kapitoly 926 08 - Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2341/17/RK

Odměna za II. pololetí 2017 řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2342/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství Obci Jesenný na „Projekt analýza rizik Jesenný – nádraží“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2343/17/RK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny a 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2344/17/RK

Odměny ředitelů příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za 2. pololetí 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2345/17/RK

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1860/2017 o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – změna charakteru, resp. užití poskytnuté dotace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2346/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2347/17/RK

Rozpočtové opatření č. 365/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2348/17/RK

Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2349/17/RK

Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2350/17/RK

Rozpočtové opatření č. 371/17 – účelové dotace Ministerstva pro místní rozvoj pro KVK Liberec, příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2351/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2352/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2353/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2354/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2355/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2356/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2357/17/RK

Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. – technologie“ - změna zadávacích podmínek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2358/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce stávajícího objektu v České Lípě č.p. 1633/16 v ul. Partyzánská – Domov Sluneční Dvůr, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2359/17/RK

Veřejná zakázka „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – výměna oken v pavilonu „A“ a „B“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2360/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. - stavební práce“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2361/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2362/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká a oprava havarijního stavu střechy - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2363/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká a oprava havarijního stavu střechy - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2364/17/RK

Novelizace č. 2 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2365/17/RK

Veřejná zakázka „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – stavební práce“ – změna zadávacích podmínek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2366/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového evakuačního výtahu“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2367/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken – Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2368/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Sanace a podřezávka části budovy „B“ Jedličkův ústav Liberec, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2369/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce výjezdové základny Doksy“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2370/17/RK

Veřejná zakázka „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2371/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2372/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2373/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Výměna oken na objektu Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2374/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor, rekonstrukce kanalizace – budova domova mládeže“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2375/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Výměna oken na objektu Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2376/17/RK

Rozpočtové opatření č. 362/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2377/17/RK

Rozpočtové opatření č. 366/17 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2378/17/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Sněhov</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Rochlice u Liberce</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2379/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2380/17/RK

Rozpočtové opatření č. 368/17 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2381/17/RK

Majetkoprávní operace - smlouvy o právu k provedení stavby<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k.ú. Jilemnice (FAMA 2017/10/089)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k.ú. Jilemnice (FAMA 2017/11/090)</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>v k.ú. Oldřichov v Hájích (FAMA 2017/11/036)</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2382/17/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Tanvald</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Studenec u Horek</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2383/17/RK

Zadání veřejné zakázky „Autorský dozor – Modernizace Severočeského muzea – 2. etapa, realizace stavby a dodávka interiéru“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2384/17/RK

Majetkoprávní operace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>revokace usnesení č. 817/17/RK v bodě 3</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>prodej pozemku v k.ú. Lindava</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2385/17/RK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Polevsko</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>smlouva o bezúplatném převodu</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2386/17/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Velký Grunov</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Zásada</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2387/17/RK

Majetkoprávní operace – schválení nových doložek<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>svěření působnosti rozhodovat o smlouvách souvisejících se zřízením a zánikem věcného břemene k majetku Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého kraje</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>svěření působnosti rozhodovat o smlouvách souvisejících se zřízením a zánikem věcného břemene ve prospěch Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého kraje</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2388/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - stavební práce“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2389/17/RK

Petice - P/2/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2390/17/RK

Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>-</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 19. a 20. zasedání rady kraje a na 28. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2391/17/RK

Písemné informace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>Přehled projektů, kterým vydal odbor sociálních věcí v roce 2017 souhlasné stanovisko a příslib Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu do výzev operačních programů</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2018</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Zpráva o uzavřených zakázkách Libereckého kraje s ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017</td></tr><tr><td>d)</td><td></td><td>Přerušení provozu v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská škola, Liberec Na Bojišti 15, příspěvková organizace</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2392/17/RK

Příprava 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 19. 12. 2017
Stáhnout