Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

2. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 147/V/16/mRK

Smlouva o zachování důvěrného charakteru a nezpřístupnění informací – projekt Crystal Valley
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 148/V/16/mRK

Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Frýdlant
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 149/V/16/mRK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně Liberec“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 150/V/16/mRK

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zajištění dodávek tepla ze sekundárních sítí rozvodu tepla v lokalitě Statutárního města Liberec“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 151/V/16/mRK

Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor v budově „D“ v k.ú. Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 152/V/16/mRK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 153/V/16/mRK

Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 154/V/16/mRK

Stanovení platu řediteli/ce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 155/V/16/mRK

Revokace usnesení č. 1748/16/RK - Darovací smlouva na movitý majetek pro Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 156/V/16/mRK

Rozpočtové opatření č. 391/16 – První zálohová platba na projekt „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 157/V/16/mRK

Rozpočtové opatření č. 392/16 – První zálohová platba na projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 158/V/16/mRK

Rozpočtové opatření č. 393/16 – účelová dotace na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 159/V/16/mRK

Dodatek č. 0371/D005 ke kupní smlouvě SH/562/2003 na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 160/V/16/mRK

Rozpočtové opatření č. 395/16 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 161/V/16/mRK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 162/V/16/mRK

Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 163/V/16/mRK

Rozpočtové opatření č. 396/16 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT – rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2016 – navýšení
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 164/V/16/mRK

Rozpočtové opatření č. 397/16 – úprava kapitoly 916 – vratky na MŠMT
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 165/V/16/mRK

Rozpočtové opatření č. 389/16 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 166/V/16/mRK

Rozpočtové opatření č. 398/16 – Úprava kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO – Stipendijní program pro žáky odborných škol včetně podmínek zřizovatele
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 167/V/16/mRK

Rozpočtové opatření č. 394/16 – snížení příjmů kraje od SFDI, snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Povodně 2013“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 168/V/16/mRK

Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa, rekonstrukce silnice – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 169/V/16/mRK

Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 – Dopravní sdružení obcí Jablonecka, Statutární město Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 170/V/16/mRK

Dohoda o narovnání k Příkazní smlouvě č. OLP/3017/2016 „Projektový management projektu Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2019“ – KORID LK, spol. s r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 171/V/16/mRK

Dohoda o poskytování služeb přístupu k centrálnímu místu služeb s Ministerstvem vnitra
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 172/V/16/mRK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup záložního zdroje - UPS“ prostřednictvím nástroje PROebiz Park pro realizace e-aukcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 173/V/16/mRK

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup multifunkčního tiskového zařízení včetně materiálově-servisních služeb“ prostřednictvím nástroje PROebiz Park pro realizace e-aukcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 174/V/16/mRK

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Městem Desná
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 175/V/16/mRK

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ – závazek spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 176/V/16/mRK

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 177/V/16/mRK

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 178/V/16/mRK

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 179/V/16/mRK

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 180/V/16/mRK

Projekt „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 181/V/16/mRK

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 182/V/16/mRK

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 183/V/16/mRK

Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“– závazek spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 184/V/16/mRK

Projekt „Liberecký kraj on-line“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 185/V/16/mRK

Zmocnění Mgr. Marie Filipové, vedoucí odboru kancelář ředitele, k podpisu dodatků smluv pro pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění vozidel – FLOTILA
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 186/V/16/mRK

Revokace usnesení č. 127/V/16/RK - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 387/16 - úprava kapitoly 917 04 - transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Závazek poskytnutí investiční dotace obci Bedřichov na kofinancování projektu Zasněžování běžeckých stop - Bedřichov stadion
Stáhnout