Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

2. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

90/18/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
91/18/RK Zpráva o činnosti rady kraje za období od 29. listopadu 2017 do 16. ledna 2018
92/18/RK Licenční smlouva na fotografie hory Kotel
93/18/RK Převod movitého majetku, vybavení speciální výslechové místnosti, na Českou republiku - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
94/18/RK Rozhodnutí o přijetí finančních darů pro účely 13. benefičního plesu hejtmana
95/18/RK Dodatek č. 0371/D006 ke kupní smlouvě SH/562/2003 na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb
96/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup osobních automobilů“
97/18/RK Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
98/18/RK Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnankyni u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu a finančního daru zaměstnankyni za 10. bezpříspěvkový odběr krve
99/18/RK Rozpočtové opatření č. 28/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 - navýšení výdajů v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele a v kapitole 911 15 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele
100/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/18 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018
101/18/RK Protokol o kontrole č. j. OK-16/17, Gymnázium Ivana Olbrachta, Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily, příspěvková organizace Libereckého kraje
102/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/18 – Financování sociálních služeb v r. 2018 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)
103/18/RK Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
104/18/RK Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – Pověření na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a dodatky k Pověření – sociální služby aktualizované a zařazené do Základní sítě LK 2018 - 2020 v 2. a 3. aktualizaci
105/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
106/18/RK Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci resortu sociálních věcí
107/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji – část 1 Liberec – Rochlice, část 2 Liberec – Františkov, část 3 Liberec – Vratislavice, část 4 Česká Lípa – Lada
108/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji – část 2 Hrádek, Jablonné, Chrastava, část 3 Českodubsko, Hodkovicko, část 4 Frýdlantsko, část 6 Železnobrodsko
109/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ část 7 - Semily, Jilemnice – osoby se zdravotním postižením
110/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ – část 1 – Liberec – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
111/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v objektu Domu seniorů Liberec - Františkov“
112/18/RK Centrální depozitář Libereckého kraje – záměr výstavby
113/18/RK Rozpočtové opatření č. 24/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů v kapitole 926 07 - Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
114/18/RK Rozpočtové opatření č. 25/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 navýšení kapitoly - 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
115/18/RK Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/2847/2017 – plazmový displej Samsung s příslušenstvím Krajské vědecké knihovně Liberec, příspěvkové organizaci
116/18/RK Souhlas se zapůjčením sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, na zahraniční výstavu
117/18/RK Rozpočtové opatření č. 20/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Základní škole T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, příspěvková organizace, na zabezpečení účasti týmu žáků ZŠ v mezinárodní soutěži First Lego League 2017/2018
118/18/RK Rozpočtové opatření č. 26/18 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2018
119/18/RK Rozpočtové opatření č. 27/18 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem vybraným příspěvkovým organizacím
120/18/RK Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, na akci „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“, v rámci kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu včetně podmínek stanovených zřizovatelem
121/18/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
122/18/RK Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „TDI - Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“ a „BOZP - Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“ č. OLP/21/2018
123/18/RK Připojení Libereckého kraje k „Alianci soudržnosti“ pro silnou politiku soudržnosti po roce 2020
124/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“
125/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“
126/18/RK Žádost o poskytnutí dotace na provoz vesnické prodejny v obci Jestřabí v Krkonoších
127/18/RK Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji
128/18/RK Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 2. pololetí 2017
129/18/RK Rozpočtové opatření č. 23/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy
130/18/RK Rozpočtové opatření č. 29/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 do kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Příprava a PD havarijních objektů a úseků silnic“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
131/18/RK Rozpočtové opatření č. 31/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 do kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a do kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy
132/18/RK Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Zimní a běžná údržba pozemních komunikací ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem; Dodatek č. 13 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 a Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. OLP/585/2013
133/18/RK Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji v roce 2018
134/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov – Svor“
135/18/RK Žádost společnosti ČSAD Liberec, a. s., o splátkový kalendář na sankci uloženou za porušení smluvních povinností – maximální stáří vozidel – listopad 2017
136/18/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza pěti dopravních oblastí – optimalizace technických požadavků zadávací dokumentace veřejných zakázek pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě v Libereckém kraji“
137/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Českolipsko 2018 A“
138/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Jablonecko, Semilsko 2018 A“
139/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Liberecko 2018 A“
140/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Českolipsko 2018 A“
141/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Jablonecko, Semilsko 2018 A“
142/18/RK Veřejná zakázka „Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi“ – dodatek č. 2
143/18/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/27927 Pelešany - opěrná zeď“ – dodatek č. 2
144/18/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická“ – dodatek č. 2
145/18/RK Veřejná zakázka „Silnice III/29011 Ludvíkov – Nové Město pod Smrkem“ – dodatek č. 2
146/18/RK Rozpočtové opatření č. 33/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
147/18/RK Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy - Domov pro seniory Vratislavice n. N. – vyloučení účastníka zadávacího řízení
148/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Rekonstrukce budovy - Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou“
149/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Obnova fasády - Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“
150/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Obnova fasády - Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“
151/18/RK Zahájení zadávacího řízení „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce“
152/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI - 2. ETAPA“
153/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI - 2. ETAPA“
154/18/RK Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace – dodatek č. 1
155/18/RK Zadání veřejné zakázky „Autorský dozor – Rekonstrukce stávajícího objektu v České Lípě č. p. 1633/16 v ul. Partyzánská – Domov Sluneční Dvůr, p. o.“
156/18/RK Majetkoprávní operace – schválení dodatku č. 2 nájemní smlouvy OLP/2682/2017
157/18/RK Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor v budově E (podnikatelský inkubátor Libereckého kraje)
158/18/RK Rozpočtové opatření č. 32/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
159/18/RK Pokyn na základě Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/2230/2017 – administrace zadávacích řízení veřejných zakázek
160/18/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k. ú. Bezděz (FAMA 2017/12/011)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k. ú. Turnov a k.ú. Bělá u Turnova (FAMA 2017/12/025)</td></tr></table>
161/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK technické, OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – stavební práce“
162/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - COV LK technické, OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o.“
163/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - COV LK technické, OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o.“
164/18/RK Veřejná zakázka „COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce“ – změna zadávacích podmínek
165/18/RK Písemné informace<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za II. pololetí 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Zřízení komise pro soutěže „Kniha roku Libereckého kraje"</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za 2. pololetí roku 2017</td></tr><tr><td>d)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje řízení resortu zdravotnictví a informativní přehled podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek za II. pololetí roku 2017</td></tr><tr><td>e)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti</td></tr><tr><td>f)</td><td></td><td>Zpráva o hospodaření Lesnického fondu Libereckého kraje v roce 2017</td></tr><tr><td>g)</td><td></td><td>Zpráva o hospodaření Fondu ochrany vod Libereckého kraje v roce 2017</td></tr><tr><td>h)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje za 2. pololetí roku 2017, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje</td></tr><tr><td>i)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a přehled veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v rezortu sociálních věcí za II. pololetí 2017</td></tr></table>
166/18/RK Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro Liberecký kraj, příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Libereckým krajem a obce Libereckého kraje
167/18/RK Předběžná tržní konzultace „Provoz stravovacího centra v budově „D“
168/18/RK Zahraniční pracovní cesta č. 8/2018
169/18/RK Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
170/18/RK Vyjádření k návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
171/18/RK Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 5. 1. 2018 v rámci veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Východ“
172/18/RK Založení vnitřního dopravce Libereckého kraje formou obchodní korporace – revokace usnesení