Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

2. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

93/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/17 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2016 do rozpočtu kraje 2017
94/17/RK Aktualizace směrnice rady kraje č. 2/2015 k nakládání s pohledávkami Libereckého kraje
95/17/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
96/17/RK Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. prosince 2016 do 16. ledna 2017
97/17/RK Rozpočtové opatření č. 32/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
98/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Monitoring médií pro Liberecký kraj“
99/17/RK Rozpočtové opatření č. 34/17 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje na rok 2017, do kapitoly 914 01 - působnosti odbor kancelář hejtmana
100/17/RK Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
101/17/RK Žádost o ukončení splátek – Ing. Jozef Kováč
102/17/RK Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 5
103/17/RK Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro Liberecký kraj, příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Libereckým krajem a obce Libereckého kraje
104/17/RK Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci resortu sociálních věcí
105/17/RK Revokace části usnesení č. 77/V/16/RK - Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci resortu sociálních věcí
106/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
107/17/RK Hodnocení ředitelky zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace
108/17/RK Liberecký kraj a Purum s.r.o. - dohoda o splátkách
109/17/RK Protokol o kontrole č. j.: OK - 42/16 Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace Libereckého kraje
110/17/RK Protokol o kontrole č. j.: OK - 138/16 Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Libereckého kraje
111/17/RK Protokol o kontrole č. j.: OK - 142/16 – N, Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace Libereckého kraje
112/17/RK Zadání auditu v příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
113/17/RK Projekt Modernizace výjezdové základny Letecké zdravotnické záchranné služby, Partyzánská ul., Liberec
114/17/RK Záměr výstavby nové výjezdové základny ZZS LK v Hrádku nad Nisou
115/17/RK Změna zřizovací listiny (předmět činnosti, příloha č. 1) – Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
116/17/RK Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>24TP</td></tr></table>
117/17/RK Rozpočtové opatření č. 13/17 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 a úprava kapitol 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
118/17/RK Rozpočtové opatření č. 18/17 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 a úprava kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku – akce „Rekonstrukce Domova mládeže v Truhlářské ulici, 2. etapa“
119/17/RK Rozpočtové opatření č. 19/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
120/17/RK Rozpočtové opatření č. 27/17 - úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Jednotě českých matematiků a fyziků na zabezpečení ústředního kola Matematické olympiády 2016/2017
121/17/RK Projekt InnoSchool – účast Libereckého kraje jako Asociovaného Strategického Partnera bez finanční spoluúčasti
122/17/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění ubytování a stravování účastníků VIII. Her letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017“
123/17/RK Rozpočtové opatření č. 35/17 - úprava kapitoly 916 – účelová dotace ze státního rozpočtu na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2017
124/17/RK Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zajištění provozu, správy a rozvoje Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje“
125/17/RK Rozpočtové opatření č. 21/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení výdajů v kapitolách 914 12 Působnosti a 920 12 Kapitálové výdaje odboru informatiky
126/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k.ú. Stráž pod Ralskem</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k.ú. Doksy u Máchova jezera</td></tr></table>
127/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace“ pro Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkovou organizaci
128/17/RK Rozpočtové opatření č. 23/17 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 do kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku a do kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku
129/17/RK Schválení souhlasného prohlášení mezi Libereckým krajem a ČR - Státním pozemkovým úřadem
130/17/RK Schválení souhlasného prohlášení mezi Libereckým krajem a městysem Zásada
131/17/RK Rozpočtové opatření č. 26/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu
132/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Nový Bor
133/17/RK Novelizace č. 1 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek
134/17/RK Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
135/17/RK Rozpočtové opatření č. 29/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 navýšení kapitoly 926 07 Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
136/17/RK Projekt „S hvězdami česko-německým příhraničním regionem“
137/17/RK Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji v roce 2017
138/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace zadávacích řízení veřejných zakázek Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 - 2029“
139/17/RK Smlouva o vertikální spolupráci se společností KORID LK, spol. s.r.o. – Projektový management projektu „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou po roce 2018“
140/17/RK Dodatek č. 1 k Dopravní smlouvě „Železnice Trojzemí“ – Die Länderbahn GmbH DLB
141/17/RK Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace a stanovení platu
142/17/RK Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 3. etapa
143/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností“
144/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 282 - 005, most pod Týnem v Rovensku pod Troskami“
145/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi“
146/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku“
147/17/RK Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“
148/17/RK Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI - Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“
149/17/RK Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Koordinátor BOZP – Silnice II/273, úsek hranice kraje – Okna“
150/17/RK Rozpočtové opatření č. 28/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 do kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy
151/17/RK Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5208/2016 - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
152/17/RK Předložení žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na akci „Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB ze skladu v obci Dubá – Nový Bernštejn“
153/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/17 -Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti zatížené těžbou v dole Turów – dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR)
154/17/RK Rozhodnutí o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje: část 4 Pasecká alej – Buďárka“
155/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17 – snížení výdajů kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektu a navýšení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor – ukončení projektů „Rozvoj místní agendy 21 v Libereckém kraji“ a „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“
156/17/RK Rozpočtové opatření č. 25/17 – Alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 do kapitoly 926 02 - dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
157/17/RK Změna zástupce Libereckého kraje v dozorčí radě ESÚS NOVUM
158/17/RK Rozpočtové opatření č. 24/17 – úprava výdajů v kapitole 914 02 - Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – úhrada smíru společnosti enovation s.r.o.
159/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 31/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
160/17/RK Informace o podmínkách pro poskytování dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2017 a návrh harmonogramu činností na zpracování změn v poskytování dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018 – aktualizace Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje
161/17/RK Rozpočtové opatření č. 33/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
162/17/RK Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
163/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Studie proveditelnosti – Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury ePasport“
164/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení a distribuce tištěného periodika "KRAJ - příloha Libereckého kraje"
165/17/RK Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td></td><td></td><td>Žaloba Ministerstva vnitra ve věci stanov společností</td></tr></table>
166/17/RK Písemné informace<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a přehled veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v rezortu sociálních věcí za II. pololetí 2016</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za II. pololetí 2016</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje pověřeným řízením rezortu zdravotnictví a informativní přehled podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek za II. pololetí roku 2016</td></tr><tr><td>d)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu investic - 2. pololetí 2016</td></tr><tr><td>e)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury za II. pololetí roku 2016</td></tr><tr><td>f)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje za 2. pololetí roku 2016, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje</td></tr><tr><td>g)</td><td></td><td>Zpráva o hospodaření Lesnického fondu Libereckého kraje v roce 2016</td></tr><tr><td>h)</td><td></td><td>Zpráva o hospodaření Fondu ochrany vod Libereckého kraje v roce 2016</td></tr><tr><td>i)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu životního prostředí a zemědělství za 2. pololetí 2016</td></tr><tr><td>j)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti</td></tr></table>
167/17/RK Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
168/17/RK Mzdová problematika – úprava ceny dopravního výkonu ve smlouvách na přechodné zajištění dopravní obslužnosti (JŘBU)