Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

2. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

47/V/16/RK Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
48/V/16/RK Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o.
49/V/16/RK Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka společnosti s ručením omezeným KORID LK
50/V/16/RK Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti SILNICE LK
51/V/16/RK Změny závazných ukazatelů rozpočtů a plánů investic příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury na rok 2016
52/V/16/RK Změna termínu využití poskytnutého mimořádného investičního účelového příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci
53/V/16/RK Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/340/2016 Divadlu F. X. Šaldy Liberec na pořízení nákladního automobilu
54/V/16/RK Dodatek č. 1 k dlouholeté Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2425/2016 spolku ARBOR na projekt Lípa Musica
55/V/16/RK Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka obchodní společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o
56/V/16/RK Úprava finančních dokumentů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
57/V/16/RK Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro příspěvkovou organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje na rok 2017
58/V/16/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
59/V/16/RK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
60/V/16/RK Zpráva o činnosti rady kraje za období od 22. listopadu do 5. prosince 2016
61/V/16/RK Vyhodnocení ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 11. 2016 a 1./V zastupitelstva kraje konaného dne 29. 11. 2016
62/V/16/RK Řádná účetní závěrka společnosti Silnice LK a.s. za období hospodářského roku od 1.10.2015 do 30.9.2016, rozhodnutí o rozdělení zisku
63/V/16/RK Harmonogram jednání rady kraje na I. pololetí 2017
64/V/16/RK Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na I. pololetí 2017
65/V/16/RK Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2017 až 2021
66/V/16/RK Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1091/2016 s obcí Plavy na nákup radiostanic
67/V/16/RK Nominace zástupce Libereckého kraje do správní rady Singltrek pod Smrkem o.p.s.
68/V/16/RK Poskytování mediálních poradenských služeb
69/V/16/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce výměníků páry“
70/V/16/RK Aktualizace Akčního plánu pro rok 2017 - prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017
71/V/16/RK Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2017 - 2020
72/V/16/RK Aktualizace Metodiky pro poskytovatele Liberecký kraj pro rok 2017
73/V/16/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace k individuálnímu projektu „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“
74/V/16/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
75/V/16/RK Rozpočtové opatření č. 377/16 – úprava dílčích ukazatelů kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, bez dopadu na celkový objem kapitoly
76/V/16/RK Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným organizacím resortu sociálních věcí – investiční akce
77/V/16/RK Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci resortu sociálních věcí
78/V/16/RK Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5160/2016 pro příspěvkovou organizaci Léčebnu respiračních nemocí Cvikov na rok 2017
79/V/16/RK Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního příspěvku Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci na akci „Zpracování PD – Snížení energetické náročnosti budovy D“
80/V/16/RK Úprava finančních dokumentů příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
81/V/16/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 376/16 – snížení výdajů kapitoly 912 09 Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje odbor investic a správy majetku, LRN Cvikov, p.o. – „Výměna oken budova A a B“
82/V/16/RK Rozpočtové opatření č. 383/16 - Účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv
83/V/16/RK Informace o žádosti Krajské nemocnice Liberec, a. s. získat statut výzkumné organizace
84/V/16/RK Rozpočtové opatření č. 386/16 – investiční dotace ze státního rozpočtu – krizová připravenost
85/V/16/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí Cvikov
86/V/16/RK Rozpočtové opatření č. 385/16 - Účelová dotace ze státního rozpočtu - prevence TBC
87/V/16/RK Změna zástupců Libereckého kraje v řídícím výboru projektu „Modernizace KNL, a. s.“
88/V/16/RK Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2652/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Jilemnicko – svazek obcí, na projekt „Územně technická dokumentace Greenway Jizera na území Jilemnicka – svazku obcí“
89/V/16/RK Dodatek č. 1 smlouvy OLP/3731/2013 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy - změna termínu naplnění závazku zajištění další fáze realizace projektu Mikroregionu Podralsko
90/V/16/RK Souhlas zřizovatele s vyřazením nepotřebného movitého majetku Libereckého kraje ve správě KSS LK – 2/16 prodej autovraku
91/V/16/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 374/16 – snížení příjmů kraje a výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
92/V/16/RK II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi – dodatek č. 1
93/V/16/RK Prodloužení termínu realizace neinvestiční akce „údržba mostů na silnicích II. a III. třídy“
94/V/16/RK Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Chrastava na stavební akci „Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava - nezpůsobilé výdaje“ – dodatek č. 1
95/V/16/RK Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“– dodatek č. 1
96/V/16/RK Dohoda o úhradě dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním ze Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 č. OLP/489/2016 - Ústecký kraj
97/V/16/RK Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2017
98/V/16/RK Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 – Statutární město Liberec, tramvaj
99/V/16/RK Rozpočtové opatření č. 378/16 – úprava v rámci kapitoly 92602 – Dotační fond LK, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační program
100/V/16/RK Plná moc pro Radku Loučkovou Kotasovou a Jiřího Löffelmanna k zastupování Libereckého kraje při uzavírání smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje
101/V/16/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/16 - úprava specifických ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku 2016
102/V/16/RK Změny v nominacích zástupců Libereckého kraje do Regionální stálé konference Libereckého kraje
103/V/16/RK Plná moc pro členku rady kraje Ing. Radku Loučkovou Kotasovou k právnímu jednání jménem Libereckého kraje v rámci projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
104/V/16/RK Rozpočtové opatření č. 379/16 – rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
105/V/16/RK Informace o ukončení přípravy projektů a souhlas s vyřazením zmařené investice k projektům „Rekonstrukce sociálního zázemí“ (Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor) a „Rekonstrukce dřevostavby - učeben odborného výcviku“ (Integrovaná střední škola, Semily)
106/V/16/RK Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 za rok 2015
107/V/16/RK Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4851/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje město Rovensko pod Troskami
108/V/16/RK Veřejná zakázka „Významné aleje Libereckého kraje – části I. – III.“ Rozhodnutí o podaných námitkách a jejich vyřízení
109/V/16/RK Provádění změn rozpočtu 2016 prostřednictvím rozpočtových opatření v období do konce roku 2016, ve kterém již orgány kraje nezasedají
110/V/16/RK Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2016
111/V/16/RK Jmenování hodnotících komisí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o. – Jestřebí, Lada, Sosnová
112/V/16/RK Majetkoprávní operace – pronájem:<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>nebytových prostor v budově "E" v k.ú. Liberec</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>nájemní smlouva</td></tr></table>
113/V/16/RK Majetkoprávní operace - prodej:<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Kokonín</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Liberec</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Raspenava</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
114/V/16/RK Majetkoprávní operace - budoucí darování:<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků, komunikace a mostu v k.ú. Nová Ves nad Popelkou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>budoucí darovací smlouva</td></tr></table>
115/V/16/RK Předběžný záměr koupě pozemků v k.ú. Hamr na Jezeře
116/V/16/RK Veřejná zakázka „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – rekonstrukce sprch Martinovo údolí“ – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
117/V/16/RK Revokace části usnesení č. 1908/16/RK v bodě 2. b) – schvaluje – upravený návrh plné moci pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci
118/V/16/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně Liberec“
119/V/16/RK Soubor opatření a projektů Libereckého kraje vyplývajících z Opatření obecné povahy, kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Severovýchod – CZ05
120/V/16/RK Změna termínu realizace projektu Městu Desná - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/1477/2015
121/V/16/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/16 -Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti zatížené těžbou v dole Turów – dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR); Program vodohospodářských akcí 2016
122/V/16/RK Smlouva o spolupráci při odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace ekologické zátěže
123/V/16/RK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 30
124/V/16/RK Žaloba na určení neplatnosti smluv mezi společnostmi Ekocentrum o.p.s. a Suchopýr o.p.s.
125/V/16/RK Změna zřizovacích listin a příloh číslo 1 příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace</td></tr></table>
126/V/16/RK Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
127/V/16/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 387/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví - Závazek poskytnutí investiční dotace obci Bedřichov na kofinancování projektu Zasněžování běžeckých tratí Bedřichov stadion
128/V/16/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 382/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu
129/V/16/RK Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2508/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v programu 4.23 Sportovní akce pro FC SLOVAN LIBEREC - mládež
130/V/16/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 372/16 – Úprava kapitol 914 04 – Udržitelnost projektů spolufinancovaných z prostředků EU a 923 04 – Spolufinancování EU/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
131/V/16/RK Rozpočtové opatření č. 371/16 – úprava kapitoly 916 – odvody na MŠMT
132/V/16/RK Rozpočtové opatření č. 373/16 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT – rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016“ modul A, rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“
133/V/16/RK Rozpočtové opatření č. 375/16 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
134/V/16/RK Zmocnění Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
135/V/16/RK Projekt KREATIV (kvalita, Realizace, Emoce, Aktivita, Tradice, Inovace, Vzdělávání)
136/V/16/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
137/V/16/RK Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2016
138/V/16/RK Písemné informace<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 18., 19 a 1. zasedání rady kraje a 15. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
139/V/16/RK Příprava 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 20. 12. 2016
140/V/16/RK Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/2585/2013 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
141/V/16/RK Problematika kybernetické bezpečnosti – ustavení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti
142/V/16/RK Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje:<table class="usnpodbody"><tr><td></td><td></td><td>Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 30. 9. a 1. – 31. 10. 2016</td></tr></table>