Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

18. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1868/17/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1869/17/RK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září do 9. října 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1870/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru – Hejtmanského zlatého dukátu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1871/17/RK

Rozpočtové opatření č. 303/17 – dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1872/17/RK

Převod movitého majetku na zapsaný spolek “Liberecké fórum“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1873/17/RK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1874/17/RK

Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – Pověření na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a dodatky k Pověření – Člověk v tísni, o.p.s., Sdružení TULIPAN, z.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1875/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1876/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ v Libereckém kraji“ – část 1 - Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami a část 3 - Česká Lípa, Nový Bor – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1877/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“ – část 2 - Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1878/17/RK

Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Informace o historii projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji (projekt ukončen 28. 2. 2013)</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1879/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1880/17/RK

Zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1881/17/RK

Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, dotačního programu 4.26. podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech č. OLP/3062/2017 a OLP/3066/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1882/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/17 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů žákům základních a středních škol za výsledky v soutěžích a navýšení neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, na zabezpečení soutěží v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1883/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 304/17 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 - kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace – výměna oken
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1884/17/RK

Rozpočtové opatření č. 302/17 – Úprava kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO – navýšení příspěvku pro Střední školu strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1885/17/RK

Rozpočtové opatření č. 306/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1886/17/RK

Rozpočtové opatření č. 307/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly 916 04
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1887/17/RK

Stanovení platu ředitelce Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Netušilové
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1888/17/RK

Změna zápisu Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, v rejstříku škol a školských zařízení
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1889/17/RK

Stanovisko kraje k žádosti Jednoty bratrské o zápis střední školy do rejstříku škol a školských zařízení a související změny kapacit oborů vzdělání středních škol zřizovaných Libereckým krajem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1890/17/RK

Rozšíření účelu využití a změna názvu poskytnutého mimořádného účelového investičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace - „Zpracování investičního záměru a pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce včetně souvisejících inženýrských činností“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1891/17/RK

Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1892/17/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1893/17/RK

Přijetí věcného daru od Města Turnov – vybavení školní kuchyně pro Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1894/17/RK

Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1895/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1896/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast I (ČESKOLIPSKO)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1897/17/RK

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v roce 2017 – Mikroregion Český ráj
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1898/17/RK

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro rok 2018 - Město Česká Lípa
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1899/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/17 – snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1900/17/RK

Stanovisko k záměru nákupu akcií ČSAD Liberec a. s. a pohledávek za společnostmi ČSAD Liberec a. s. a AUTOCENTRUM Nord a. s. – revizní znalecký posudek Equity Solutions Appraisals s. r. o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1901/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Prvotní analýza stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska“ a poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1902/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/17 – úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1903/17/RK

Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy - zimní období 2017/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1904/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/17 – snížení příjmů kraje a snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1905/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1906/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1907/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1908/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1909/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/29042 Albrechtice v Jizerských horách - Jiřetín pod Bukovou“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1910/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/28626 Benecko II.“ - dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1911/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1912/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova dopravního značení cyklotrasy KČT 17 Greenway Jizera“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1913/17/RK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2504/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Rakousy, na projekt „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1914/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 300/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019 – 4. část“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1915/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastnost“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1916/17/RK

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch č. OLP/1846/2017 – změna názvu projektu, účelu projektu, změna závazného parametru projektu, posun termínu ukončení realizace projektu a posun termínu závěrečného vyúčtování projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1917/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1918/17/RK

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch OLP/2124/2017 - úprava názvu projektu, změna závazných parametrů projektu, změna termínu ukončení realizace projektu a posun termínu závěrečného vyúčtování projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1919/17/RK

Licenční smlouva o užívání výstupů z pořadu „Snídaně s Novou na cestách – Liberecký kraj“ mezi Libereckým krajem a TV Nova
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1920/17/RK

Schválení projektového záměru a závazek spolufinancování projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1921/17/RK

Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1922/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1923/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1924/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“ – dodatek č.1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1925/17/RK

Rozpočtové opatření č. 298/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1926/17/RK

Veřejná zakázka „Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní\" - informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1927/17/RK

Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“ – úprava Zadávací dokumentace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1928/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ – dodatek č.1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1929/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea v Liberci“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1930/17/RK

Majetkoprávní operace - předběžný záměr bezúplatného převodu v k.ú. Šimonovice
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1931/17/RK

Majetkoprávní operace - záměr darování v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1932/17/RK

Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Semily (FAMA 2017/09/034)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1933/17/RK

Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Raspenava</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1934/17/RK

Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Lindava (FAMA 2017/09/059)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1935/17/RK

Veřejná zakázka „Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1936/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou – oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení, ul. Podhorská“ - dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1937/17/RK

Rozpočtové opatření č. 308/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1938/17/RK

Revokace usnesení č. 1826/17/RK ze dne 3. 10. 2017 - Veřejná zakázka v rámci DNS „BOZP – Rekonstrukce dvora a části fasády – Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1939/17/RK

Revokace usnesení č. 1827/17/RK ze dne 3. 10. 2017 - Veřejná zakázka v rámci DNS „TDI – Rekonstrukce dvora a části fasády – Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1940/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1941/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1942/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p.o. – stavební práce“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1943/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1944/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy - Domov pro seniory Vratislavice n. N.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1945/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1946/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1947/17/RK

Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o. – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1948/17/RK

Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1949/17/RK

Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s., o splátkový kalendář na sankci uloženou za porušení smluvních povinností – maximální stáří vozidel – červen 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1950/17/RK

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Podpora populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1951/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektům „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“, „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“, „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ a „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1952/17/RK

Žádost o změnu projektu „Zřízení obrubníků podél místní komunikace na p.č. 889/1 Ohrazenice u Turnova“ příjemce obec Ohrazenice
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1953/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/17 – snížení výdajů kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na poskytnutí mimořádných příspěvků spojených s realizací projektů „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“ a „Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1954/17/RK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“ – SPŠ Česká Lípa – změna závazku předfinancování a spolufinancování projektu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1955/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím pro projekt \"Smart akcelerátor Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1956/17/RK

Rozpočtové opatření č. 311/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektové záměry „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Stružnické rybníky“, „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice“ a „Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1957/17/RK

Zmocnění pro zástupce Libereckého kraje na jednání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst České republiky dne 1. 11. 2017 ve Vsetíně
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1958/17/RK

Změnové Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1959/17/RK

Nové znění Dohody o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý vojenský prostor Ralsko mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1960/17/RK

Čestný název pro rotu Aktivní zálohy u KVV Liberec
Stáhnout