Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

18. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1868/17/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
1869/17/RK Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září do 9. října 2017
1870/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru – Hejtmanského zlatého dukátu
1871/17/RK Rozpočtové opatření č. 303/17 – dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
1872/17/RK Převod movitého majetku na zapsaný spolek “Liberecké fórum“
1873/17/RK Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
1874/17/RK Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – Pověření na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a dodatky k Pověření – Člověk v tísni, o.p.s., Sdružení TULIPAN, z.s.
1875/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
1876/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ v Libereckém kraji“ – část 1 - Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami a část 3 - Česká Lípa, Nový Bor – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
1877/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“ – část 2 - Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
1878/17/RK Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td></td><td></td><td>Informace o historii projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji (projekt ukončen 28. 2. 2013)</td></tr></table>
1879/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
1880/17/RK Zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. v roce 2018
1881/17/RK Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, dotačního programu 4.26. podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech č. OLP/3062/2017 a OLP/3066/2017
1882/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/17 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů žákům základních a středních škol za výsledky v soutěžích a navýšení neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, na zabezpečení soutěží v roce 2017
1883/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 304/17 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 - kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace – výměna oken
1884/17/RK Rozpočtové opatření č. 302/17 – Úprava kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO – navýšení příspěvku pro Střední školu strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
1885/17/RK Rozpočtové opatření č. 306/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
1886/17/RK Rozpočtové opatření č. 307/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly 916 04
1887/17/RK Stanovení platu ředitelce Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Netušilové
1888/17/RK Změna zápisu Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, v rejstříku škol a školských zařízení
1889/17/RK Stanovisko kraje k žádosti Jednoty bratrské o zápis střední školy do rejstříku škol a školských zařízení a související změny kapacit oborů vzdělání středních škol zřizovaných Libereckým krajem
1890/17/RK Rozšíření účelu využití a změna názvu poskytnutého mimořádného účelového investičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace - „Zpracování investičního záměru a pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce včetně souvisejících inženýrských činností“
1891/17/RK Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
1892/17/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1893/17/RK Přijetí věcného daru od Města Turnov – vybavení školní kuchyně pro Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
1894/17/RK Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
1895/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje“ – dodatek č. 1
1896/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast I (ČESKOLIPSKO)“
1897/17/RK Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v roce 2017 – Mikroregion Český ráj
1898/17/RK Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro rok 2018 - Město Česká Lípa
1899/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/17 – snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.
1900/17/RK Stanovisko k záměru nákupu akcií ČSAD Liberec a. s. a pohledávek za společnostmi ČSAD Liberec a. s. a AUTOCENTRUM Nord a. s. – revizní znalecký posudek Equity Solutions Appraisals s. r. o.
1901/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Prvotní analýza stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska“ a poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
1902/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/17 – úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
1903/17/RK Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy - zimní období 2017/2018
1904/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/17 – snížení příjmů kraje a snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy
1905/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku“ – dodatek č. 1
1906/17/RK Veřejná zakázka „Silnice III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13“ – dodatek č. 1
1907/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi“ – dodatek č. 1
1908/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku“ – dodatek č. 1
1909/17/RK Veřejná zakázka „Silnice III/29042 Albrechtice v Jizerských horách - Jiřetín pod Bukovou“ – dodatek č. 1
1910/17/RK Veřejná zakázka „Silnice III/28626 Benecko II.“ - dodatek č. 2
1911/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi“ – dodatek č. 1
1912/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova dopravního značení cyklotrasy KČT 17 Greenway Jizera“
1913/17/RK Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2504/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Rakousy, na projekt „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“
1914/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 300/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019 – 4. část“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
1915/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastnost“ – dodatek č. 2
1916/17/RK Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch č. OLP/1846/2017 – změna názvu projektu, účelu projektu, změna závazného parametru projektu, posun termínu ukončení realizace projektu a posun termínu závěrečného vyúčtování projektu
1917/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
1918/17/RK Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch OLP/2124/2017 - úprava názvu projektu, změna závazných parametrů projektu, změna termínu ukončení realizace projektu a posun termínu závěrečného vyúčtování projektu
1919/17/RK Licenční smlouva o užívání výstupů z pořadu „Snídaně s Novou na cestách – Liberecký kraj“ mezi Libereckým krajem a TV Nova
1920/17/RK Schválení projektového záměru a závazek spolufinancování projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově“
1921/17/RK Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
1922/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o.“
1923/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o.“
1924/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“ – dodatek č.1
1925/17/RK Rozpočtové opatření č. 298/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu
1926/17/RK Veřejná zakázka „Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní" - informace o změně lhůty pro podání nabídek
1927/17/RK Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“ – úprava Zadávací dokumentace
1928/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ – dodatek č.1
1929/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea v Liberci“
1930/17/RK Majetkoprávní operace - předběžný záměr bezúplatného převodu v k.ú. Šimonovice
1931/17/RK Majetkoprávní operace - záměr darování v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí
1932/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Semily (FAMA 2017/09/034)
1933/17/RK Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Raspenava</td></tr></table>
1934/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Lindava (FAMA 2017/09/059)
1935/17/RK Veřejná zakázka „Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant“ – dodatek č. 1
1936/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou – oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení, ul. Podhorská“ - dodatek č. 1
1937/17/RK Rozpočtové opatření č. 308/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu
1938/17/RK Revokace usnesení č. 1826/17/RK ze dne 3. 10. 2017 - Veřejná zakázka v rámci DNS „BOZP – Rekonstrukce dvora a části fasády – Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460“
1939/17/RK Revokace usnesení č. 1827/17/RK ze dne 3. 10. 2017 - Veřejná zakázka v rámci DNS „TDI – Rekonstrukce dvora a části fasády – Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460“
1940/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p.o.“
1941/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p.o.“
1942/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p.o. – stavební práce“
1943/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
1944/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy - Domov pro seniory Vratislavice n. N.“
1945/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
1946/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
1947/17/RK Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o. – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
1948/17/RK Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
1949/17/RK Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s., o splátkový kalendář na sankci uloženou za porušení smluvních povinností – maximální stáří vozidel – červen 2017
1950/17/RK Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Podpora populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky
1951/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektům „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“, „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“, „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ a „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“
1952/17/RK Žádost o změnu projektu „Zřízení obrubníků podél místní komunikace na p.č. 889/1 Ohrazenice u Turnova“ příjemce obec Ohrazenice
1953/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/17 – snížení výdajů kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na poskytnutí mimořádných příspěvků spojených s realizací projektů „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“ a „Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“
1954/17/RK Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“ – SPŠ Česká Lípa – změna závazku předfinancování a spolufinancování projektu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu
1955/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím pro projekt "Smart akcelerátor Libereckého kraje
1956/17/RK Rozpočtové opatření č. 311/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektové záměry „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Stružnické rybníky“, „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice“ a „Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově“
1957/17/RK Zmocnění pro zástupce Libereckého kraje na jednání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst České republiky dne 1. 11. 2017 ve Vsetíně
1958/17/RK Změnové Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje“
1959/17/RK Nové znění Dohody o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý vojenský prostor Ralsko mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
1960/17/RK Čestný název pro rotu Aktivní zálohy u KVV Liberec