Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

17. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1767/17/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1768/17/RK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1769/17/RK

Vyhodnocení 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 26. 9. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1770/17/RK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1200/2017 s městem Jilemnice – změna termínu ukončení realizace projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1771/17/RK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1191/2017 se Statutárním městem Jablonec nad Nisou – změna specifikace závazného parametru projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1772/17/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 94/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1773/17/RK

Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1774/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 284/17 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2018 dle zvláštního zákona
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1775/17/RK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1776/17/RK

Vzdání se práva a prominutí pohledávek po lhůtě splatnosti v majetku Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1777/17/RK

Stanovení platu ředitelkám zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky příspěvková organizace a Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1778/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“ – část 1, 3, 4 a 5
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1779/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ v Libereckém kraji“ – část 2, 4 a 5
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1780/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“ – část 1 a 5
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1781/17/RK

Písemná informace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Informace o konání pilotního Týdne náhradního rodičovství v rámci krajské kampaně MÍT DOMOV A RODINU \"Samozřejmost nebo vzácnost?\"</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1782/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-01/17 OSTARA, Pivovarská 693, 471 54 Cvikov, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1783/17/RK

Jmenování výběrové komise výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1784/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky “ „Nákup 78 kusů polohovacích lůžek + příslušenství“ Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, příspěvkovou organizací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1785/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 289/17 – úprava kapitol odboru zdravotnictví 914 09 – Působnosti, 917 09 – Transfery – poskytnutí daru
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1786/17/RK

Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1787/17/RK

Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci na Frýdlantsku v souvislosti s projektem „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1788/17/RK

Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019 – 3. část“ a poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1789/17/RK

Rozpočtové opatření č. 290/17 – zapojení přijaté dotace ze státního rozpočtu a navýšení kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy týkající se projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1790/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1791/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce vybraných alejí na Frýdlantsku – III/03511, II/291“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1792/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2909 a č. III/2919“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1793/17/RK

Veřejná zakázka – „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1794/17/RK

Zadávací řízení veřejné zakázky „Silnice III/27243 Zdislava, rekonstrukce opěrné zdi“ – vyloučení účastníka
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1795/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1796/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci Rámcové smlouvy na obnovu povrchů komunikací – část 4 Semily „Souvislá údržba povrchu vozovek silnic III. třídy – Silnice III/2828 Volavec“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1797/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1798/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/28745 Zásada“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1799/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29022 Albrechtice v Jizerských horách“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1800/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/03520 Javorník“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1801/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/2885 Vlastiboř“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1802/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/29056 Paseky nad Jizerou“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1803/17/RK

Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost od 1. 11. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1804/17/RK

Záměr uzavření Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – JŘ 2017/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1805/17/RK

Smlouva o vertikální spolupráci se společností KORID LK, spol. s r. o. - „Příprava, tisk a distribuce oblastních knižních jízdních řádů 2017/2018 a dalších propagačních materiálů“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1806/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1807/17/RK

Žádost o změnu projektu „Oprava komunikace ppč. 2614/3 a ppč. 2605/2 kú Příkrý“ příjemce obec Příkrý
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1808/17/RK

Rozpočtové opatření č. 292/17 - zapojení přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Libereckého kraje a navýšení výdajů kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1809/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje – studie proveditelnosti“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1810/17/RK

Projekt \"Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace\" - závazek spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1811/17/RK

Delegování zástupce Libereckého kraje do Valného shromáždění ESÚS NOVUM, s r. o. dne 23. 10. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1812/17/RK

Změna termínu realizace projektu – Svazek obcí Košťálov - Libštát - OLP/5131/2016, Obec Košťálov – OLP/4666/2016, Město Hodkovice nad Mohelkou – OLP/3693/2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1813/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 285/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1814/17/RK

Školní statek Frýdlant, s.r.o. – změna Zakladatelské listiny společnosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1815/17/RK

Školní statek Frýdlant, s.r.o. - odměna jednateli společnosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1816/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 283/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, navýšení výdajů v kapitole 923 08 – Spolufinancování EU, odbor životního prostředí a zemědělství; poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1817/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 294/17 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 - Lesnický fond
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1818/17/RK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 32, lokality Jablonec nad Nisou-Kokonín a Rychnov u Jablonce nad Nisou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1819/17/RK

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch - změna závazných parametrů projektu, prodloužení termínu realizace projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1820/17/RK

Rozpočtové opatření č. 295/17 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO, poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových příspěvků pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1821/17/RK

Poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku na akci „KVK Liberec – nákup tištěných a elektronických dokumentů“ v rámci kapitoly 912 07 Účelové příspěvky PO a podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1822/17/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1823/17/RK

Souhlas s umístěním sídla Agentury regionálního rozvoje, spol. s.r.o., v budově „E“ v k.ú. Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1824/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1825/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1826/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Rekonstrukce dvora a části fasády - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1827/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Rekonstrukce dvora a části fasády - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1828/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce budov – rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení pro uživatele a zaměstnance CDS, 2. patro, Jedličkův ústav Liberec, p.o.“ (CDS - Centrum denních služeb)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1829/17/RK

Veřejná zakázka „BOZP – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1830/17/RK

Veřejná zakázka „TDI – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1831/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1832/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o. – stavební práce“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1833/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p.o“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1834/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p.o“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1835/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1836/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1837/17/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu (FAMA 2017/08/030)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1838/17/RK

Veřejná zakázka „TDI – Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1839/17/RK

Souhlas s umístěním sídla Euroregionu Nisa, v budově „E“ v k.ú. Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1840/17/RK

Jmenování stálého hosta do Regionální dislokační komise Hradec Králové
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1841/17/RK

Majetkoprávní operace – prodej<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Horní Maxov</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1842/17/RK

Majetkoprávní operace – darování<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Tachov u Doks</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Harrachov</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1843/17/RK

Majetkoprávní operace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>revokace usnesení č. 817/17/RK v bodě 2. a), b)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>prodej pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1844/17/RK

Veřejná zakázka „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p.o. – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1845/17/RK

Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku v k.ú. Slaná
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1846/17/RK

Veřejná zakázka „Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového evakuačního výtahu“ - informace o změnách lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1847/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1848/17/RK

Dohoda o zajištění záchranného archeologického výzkumu při stavební akci Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa, č. OLP/3427/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1849/17/RK

Závazek spolufinancování projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1850/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 282/17 – úprava kapitol 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a navýšení mimořádného účelového příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem pro Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace na akci „Rekonstrukce rozvodů vody – zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1851/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 288/17 – snížení nedaňových příjmů kraje z důvodu snížení nařízených odvodů z fondů investic příspěvkových organizací a snížení výdajů v kapitole 913 04 – Příspěvkové organizace rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti úpravou příspěvku na odpisy svěřeného majetku
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1852/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/17 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1853/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1854/17/RK

Revokace části usnesení 1099/17/mRK – odmítnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na realizaci projektu 1000Miles Adventure předkladatele KOPKA & WIDE BIKECLUB, z. s. a rozpočtové opatření č. 296/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1855/17/RK

Žádost o změnu rozpočtu projektu „Christmas cup 2017“ podpořeného z dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4.23 Sportovní akce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1856/17/RK

Rozpočtové opatření č. 287/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje 2017 o přijaté účelové neinvestiční dotace z MŠMT a jejich zapojení do výdajové kapitoly 916 04 – účelové neinvestiční dotace školství
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1857/17/RK

Rozpočtové opatření č. 281/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1858/17/RK

Rozpočtové opatření č. 286/17 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - poskytnutí dotací na dopravu žáků na Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1859/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Slovanu Frýdlant, oddíl kopané, z.s. na projekt s názvem Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže 2017 - Slovan Frýdlant, oddíl kopané
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1860/17/RK

Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1861/17/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1862/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností – oprava střechy v hlavní budově Masarykova ul. Liberec“ Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1863/17/RK

Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje a na 23. a 24. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1864/17/RK

Příprava 9. zasedání zastupitelstva kraje dne 31. 10. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1865/17/RK

Vyjádření k obsahu podnětu a zaslání dokumentace ve věci označené v podnětu jako „Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy II dle usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/17/ZK
Stáhnout