Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

16. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1685/17/RK

Studie proveditelnosti rychlého železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec a vyhledávací studie VRT/RS5 Praha - Liberec/Hradec Králové – st. hr. CZ/PL – připomínky ke studii
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1686/17/RK

Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací - IROP“ část 3 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/280/2015 na akci „Silnice II/290 Roprachtice - Kořenov“, prodloužení termínu u veřejné zakázky
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1687/17/RK

Rozpočtové opatření č. 277/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1688/17/RK

Rozpočtové opatření č. 278/17 – úpravy v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy; navýšení akce „ROP - III/2784 Liberec - OK České mládeže“; vratka dotace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1689/17/RK

Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „obnova a údržba alejí na Frýdlantsku“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1690/17/RK

Rozpočtové opatření č. 276/17 – zapojení přijaté dotace ze státního rozpočtu a navýšení kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, týkající se projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1691/17/RK

Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 – technická studie
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1692/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/279 Svijany – Svijanský Újezd“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1693/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice II/262 – deformace vozovky, Česká Lípa“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1694/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/28626 Benecko II.“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1695/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Kořenov, Albrechtice, Proseč“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1696/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Kořenov, Albrechtice, Proseč, Bradlecká Lhota, Jenišovice, Svijany“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1697/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1698/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/26320 Polevsko“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1699/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/278 Kotel, havárie propustku“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1700/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ – dodatek č. 3
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1701/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29018 Kořenov - rekonstrukce propustku“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1702/17/RK

Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1703/17/RK

Školní statek Frýdlant, s.r.o. - výroční zpráva, roční účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1704/17/RK

Dodatek ke smlouvě č. OLP/4588/2016 o spolupráci při odstranění nebezpečných odpadů ze skladu v Dubé a Rozhodnutí o přijetí finančního daru od společnosti QUAIL spol. s r.o. a darovací smlouva č. OLP/3190/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1705/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PBC ze skladu v obci Dubá – Nový Bernštejn – sanace staré ekologické zátěže“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1706/17/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1707/17/RK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 16. srpna do 11. září 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1708/17/RK

Dodatek č. 1 k závěrkovému listu č. EL-20160303-338-15 ke „Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1709/17/RK

Komplexní vybavení motorových vozidel příspěvkových organizací Libereckého kraje systémem pro sledování vozidel Car Control
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1710/17/RK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení na rok 2017 - řízení na kofinancování osobních nákladů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které je financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1711/17/RK

Uzavření podnájemní smlouvy s Domem kultury Liberec v rámci projektu „Volnočasové aktivity seniorů Libereckého kraje.“ (kapitola 914 05 – působnosti, odbor sociálních věcí)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1712/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1713/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1714/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1715/17/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“ – dodatky pro části 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1716/17/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Libereckém kraji“ – dodatky pro části 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1717/17/RK

Žádost o schválení podstatné změny v projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1718/17/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace v Libereckém kraji“ – vyloučení účastníka z části 5 zadávacího řízení
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1719/17/RK

Rozpočtové opatření č. 275/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly 916 04
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1720/17/RK

Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1721/17/RK

Stanovení platu ředitelce Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Ing. Evě Antošové
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1722/17/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1723/17/RK

Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1724/17/RK

Mimořádná účetní závěrka a výsledek hospodaření k 30. 6. 2017 - Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace a Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1725/17/RK

Pověření příspěvkové organizace kraje přípravou, podáním a realizací krajského projektu v rámci Dotačního programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1726/17/RK

Vyhodnocení právní analýzy projektu Hřebenovka
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1727/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 273/17 – snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje a navýšení kapitoly - 913 07- provozní příspěvky PO na navýšení platů 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1728/17/RK

Rozpočtové opatření č. 279/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1729/17/RK

Dodatek ke Smlouvě o spolupráci s Technologickou agenturou ČR a dodatek ke Smlouvě o mlčenlivosti – změny kontaktní osoby a osoby pracující s primárními daty
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1730/17/RK

Příručka pro hodnocení projektových žádostí a administraci smluv v rámci projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1731/17/RK

Rozpočtové opatření č. 253/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1732/17/RK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“ – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1733/17/RK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1734/17/RK

Vesnice roku 2017 – Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1735/17/RK

Žádost o změnu projektu „Stavba chodníků podél silnice I/10 v Držkově““ příjemce obec Držkov
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1736/17/RK

Projekt „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ – závazek spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1737/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1738/17/RK

Rozpočtové opatření č. 274/17 – navýšení kapitoly 914 09 – Působnosti ve zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – prevence TBC
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1739/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace rekonstrukce a přístavby výjezdové základny LZZS - úprava projektu“, Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1740/17/RK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1741/17/RK

Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k. ú. Jeřmanice (FAMA 2017/08/058)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2017/08/059)</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (FAMA 2017/08/063)</td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>v k.ú. Železný Brod (FAMA 2017/08/072)</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1742/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu \"Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1743/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor, rekonstrukce kanalizace – budova domova mládeže“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1744/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1745/17/RK

Majetkoprávní operace – záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Františkov u Liberce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1746/17/RK

Majetkoprávní operace - schválení dodatků k nájemním smlouvám o pronájmu nebytových prostor v budově KÚ LK v k.ú. Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1747/17/RK

Schválení souhlasu vlastníka pozemku v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí s realizací projektu „Hradčanský rybník – oprava rybníka“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1748/17/RK

Veřejná zakázka „Oprava střech objektů A,B,C,D v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1749/17/RK

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce výjezdové základny Doksy“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1750/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce výjezdové základny Doksy“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1751/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytové jednotky na prostory výuky v Domově mládeže, SŠHL Frýdlant“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1752/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor, rekonstrukce kanalizace – budova domova mládeže“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1753/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce výjezdové základny Jablonné v Podještědí“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1754/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1755/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1756/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p.o. – stavební práce“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1757/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o. - stavební práce“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1758/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace – Jestřebí – transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1759/17/RK

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce budov – rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení pro uživatele a zaměstnance CDS, 2. patro, Jedličkův ústav Liberec, p.o.“ (CDS – centrum denních služeb)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1760/17/RK

Písemné informace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2017 aktualizovaný k 31. 8. 2017</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1761/17/RK

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poradenské služby spočívající v posouzení možnosti odkupu části závodu BusLine, a.s., a části závodu ČSAD Česká Lípa, a.s.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1762/17/RK

Dopis k Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 7. 9. 2017 ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1763/17/RK

Sdělení zadavatele k Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 14. 9. 2017 v rámci veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Východ“
Stáhnout