Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

15. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1590/18/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1591/18/RK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. června do 14. srpna 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1592/18/RK

Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnanci u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu a finančního daru zaměstnancům za 10. bezpříspěvkový odběr krve
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1593/18/RK

Změna zakladatelského dokumentu obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1594/18/RK

Ukončení projektu „Danube 4.0“ v průběhu přípravy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1595/18/RK

Rozpočtové opatření č. 271/18 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1596/18/RK

Návrh správní žaloby proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu ve věci vnitřního dopravce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1597/18/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-90/18, Gymnázium, Letná 263, 471 24 Mimoň, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1598/18/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-93/18, Dětský domov, Nad Školami 480, 513 01 Semily, příspěvková organizace Libereckého kraje.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1599/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 281/18 – Dofinancování sociálních služeb v r. 2018 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1600/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/18 – úprava kapitoly 926 05 - dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Sociální služby, z programů 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1601/18/RK

Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1602/18/RK

Rozpočtové opatření č. 282/18 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje - neinvestiční dotace MPSV na výkon sociální práce a navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1603/18/RK

Rozpočtové opatření č. 283/18 – navýšení celkových příjmů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci a navýšení výdajové kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ (reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002733)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1604/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ - část 1 - Liberec, část 2 - Hrádek, Jablonné, Chrastava, část 3 - Českodubsko, Hodkovicko, část 4 – Frýdlantsko, část 5 - Železnobrodsko v rámci projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1605/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“ - část 1 Liberec – Rochlice, část 2 Liberec - Františkov, část 3 Liberec – Vratislavice, část 4 Česká Lípa – Lada v rámci projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1606/18/RK

Veřejná zakázka „Rekonstrukce výtahů v objektu Domu seniorů Liberec - Františkov“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1607/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup devítimístného automobilu s elektrohydraulickou plošinou“ pro zařízení Domov a centrum aktivity, příspěvková organizace, v Hodkovicích nad Mohelkou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1608/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rozšíření aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1609/18/RK

Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1610/18/RK

Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Východ č. OLP/744/2017 - plnění Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období leden – březen 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1611/18/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1612/18/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje“ – dodatek č. 4
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1613/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1614/18/RK

Veřejná zakázka „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ – dodatek č. 4
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1615/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1616/18/RK

Analýza problematiky včetně řešení finančního, smluvního a obchodního modelu provozu odbavovacího zařízení IDOL dle smlouvy č. OLP/3676/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1617/18/RK

Zadávací dokumentace Odbavovací zařízení IDOL dle smlouvy č. OLP/3676/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1618/18/RK

Zpráva o stavu jednání k ukončení činnosti vydavatele elektronických peněžních prostředků kmenovými dopravci v IDOL a schválení dalšího postupu Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1619/18/RK

Zpracování Plánu dopravní obslužnosti území Libereckého kraje pro období 2019-23
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1620/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1621/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu C – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1622/18/RK

Rozpočtové opatření č. 279/18 - úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - navýšení neinvestiční účelové dotace subjektům pověřeným organizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1623/18/RK

Odměna řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace k životnímu jubileu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1624/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 4“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1625/18/RK

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460 – příspěvková organizace – odvod za porušení rozpočtové kázně
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1626/18/RK

Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1627/18/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1628/18/RK

Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1629/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce areálového vodovodu\" Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední odbornou školou, Turnov, Zborovská 519, příspěvkovou organizací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1630/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava WC u sportovní haly Podhorská ulice“ Střední školou řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvkovou organizací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1631/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění provozu autoškoly\" Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1632/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - zarážky“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1633/18/RK

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Knihovna Liberec – Restaurování a očista vzácných dokumentů“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1634/18/RK

Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – nábytek“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1635/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – dřevoobráběcí stroje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1636/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – zařízení pro obor automechanik
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1637/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – svařovací technika
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1638/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – obráběcí stroje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1639/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – CNC stroje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1640/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – lesnická technika – část 1 Zahradní technika“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1641/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna dvou osobních výtahů a jednoho evakuačního na SOŠ a SOU Česká Lípa“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1642/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – IT“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1643/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti Domova mládeže 9. Května 228, Kamenický Šenov“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1644/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1645/18/RK

Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy - Domov pro seniory Vratislavice n. N.“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1646/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - rekonstrukce budovy „D“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1647/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - rekonstrukce budovy „D“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1648/18/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 82/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1649/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů“ - část 3: WC vybavení
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1650/18/RK

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – zařízení a vybavení studoven“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1651/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – jazyková učebna“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1652/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast IV (JABLONECKO)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1653/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast V (TURNOVSKO – SEMILSKO)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1654/18/RK

Čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1655/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb a související služby a dodávky“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1656/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/286 Dolní Vítkovice - Na Starém Mlýně“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1657/18/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Studie rozvoje sídelní struktury a post-kulturní krajiny města Ralska včetně vyčíslení předpokládané finanční náročnosti navrhovaných opatření\" – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1658/18/RK

Veřejná zakázka „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ – dodatek č. 3
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1659/18/RK

Poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na akci „Nákup 10 kusů vozidel RLP/RZP“
Stáhnout