Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

15. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1574/17/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
1575/17/RK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
1576/17/RK Vyhodnocení 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 29. 8. 2017
1577/17/RK Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1952/2017 s Městem Harrachov - změna rozsahu parametru
1578/17/RK Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1281/2017 s Obcí Studenec - změna termínu dokončení akce
1579/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/17 – úprava kapitoly 914 01 –Působnosti, odbor kancelář hejtmana a úprava kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Kraji Vysočina a navýšení ročních výdajů na zveřejnění Magazínu KRAJ
1580/17/RK Rozpočtové opatření č. 256/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
1581/17/RK Zahraniční pracovní cesta č. 80/2017
1582/17/RK Odvolání a jmenování člena komise Rady LK - Redakční rady periodika „KRAJ – Příloha Libereckého kraje“
1583/17/RK Rozpočtové opatření č. 267/17 – dotace v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky
1584/17/RK Schválení postupu pro uzavření smlouvy o předávání dat se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
1585/17/RK Poskytnutí finančního daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnankyni za 10. bezpříspěvkový odběr krve
1586/17/RK Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
1587/17/RK Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
1588/17/RK Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2016
1589/17/RK Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ – dodatek č. 1 pro část 4, 9, 11
1590/17/RK Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“ – dodatek č. 1 pro část 4, 5
1591/17/RK Schválení vzorového dodatku k uzavřeným smlouvám o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu příspěvkovým organizacím rezortu sociálních věcí a plné moci k uzavírání smluv o poskytnutí vyrovnávací platby
1592/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
1593/17/RK Zrušení části 2 zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“
1594/17/RK Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Poniklá, příspěvková organizace
1595/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
1596/17/RK Rozpočtové opatření č. 258/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Jednotě českých matematiků a fyziků na zabezpečení projektu „Rozvíjení zájmu o matematiku a podpora talentovaných studentů v matematice“ a Student Cyber games, z.s. na zabezpečení projektu „pIšQworky 2017“
1597/17/RK Rozpočtové opatření č. 263/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
1598/17/RK Rozpočtové opatření č. 264/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly 916 04
1599/17/RK Odvod za porušení rozpočtové kázně – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
1600/17/RK Jmenování člena školské rady (zastupujícího zřizovatele) u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607
1601/17/RK Rozhodnutí o přijetí dotace na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“
1602/17/RK Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 Základní umělecké škole, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
1603/17/RK Projektový záměr „Propojování formálního a neformálního vzdělávání SPŠ stavební, Liberec 1“
1604/17/RK Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
1605/17/RK Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
1606/17/RK Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání žáka Základní školy, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
1607/17/RK Kandidatura Libereckého kraje na pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – závazek financování z rozpočtu Libereckého kraje
1608/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 271/17 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti, 917 04 – Transfery a 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na „Pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce“, navýšení Stipendijního programu Libereckého kraje a alokace peněžních prostředků na reprezentační oblečení účastníků Her zimní olympiády dětí a mládeže
1609/17/RK Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021
1610/17/RK Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2017
1611/17/RK Poskytnutí dotace Horské službě ČR, o.p.s.
1612/17/RK Poskytnutí investiční dotace městu Český Dub na projekt „Kryté stání v objektu č.p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“
1613/17/RK Rozpočtové opatření č. 260/17 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví a kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ke stabilizaci vybraných nelékařských pracovníků ve směnném provozu
1614/17/RK Rozpočtové opatření č. 272/17 – Navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odbor zdravotnictví - účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv
1615/17/RK Návrh zástupců Libereckého kraje do výběrové komise na pozici generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a. s. a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a. s.
1616/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/17 - převod finančních prostředků z kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly 917 02 Transfery - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace Okresní hospodářské komoře v Jablonci nad Nisou
1617/17/RK Ukončení přípravy projektu „Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury – ePasport“
1618/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
1619/17/RK Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí
1620/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/17 – zapojení přijaté zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“, přijatých vratek z regionální rady a dotací přijatých z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 – Spolufinancování EU
1621/17/RK Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu
1622/17/RK Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“ – Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
1623/17/RK Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“ – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
1624/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“
1625/17/RK Rozpočtové opatření č. 270/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – přesun financí na projekty „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny SŠ a MŠ, Liberec Na Bojišti 15“ a „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15
1626/17/RK Projekty „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ a „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ – závazky spolufinancování
1627/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje - studie proveditelnosti“¨
1628/17/RK Poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na „Záchranný archeologický výzkum pro akci Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ v rámci kapitoly 912 07 Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
1629/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – účelové příspěvky příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně stanovení výše nařízeného odvodu
1630/17/RK Rozpočtové opatření č. 269/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
1631/17/RK Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu, změna závazných parametrů projektu
1632/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 265/17 – úprava kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
1633/17/RK Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku Města Žandov do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s.
1634/17/RK Školní statek Frýdlant, s.r.o. – změna Zakladatelské listiny společnosti
1635/17/RK Školní statek Frýdlant, s.r.o. – účast v projektu „Technologie Školní statek“, předfinancování projektu z rozpočtu Libereckého kraje 2017
1636/17/RK Spoluúčast Libereckého kraje v integrovaném projektu LIFE „Implementace programů zlepšování kvality ovzduší v ČR“
1637/17/RK Majetkoprávní operace – záměr pronájmu čestného dvora a galerie v areálu Státního zámku Sychrov pro konání 15. krajských dožínkových slavností
1638/17/RK Majetkoprávní operace – nájem<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Benešov u Semil</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou</td></tr></table>
1639/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
1640/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
1641/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
1642/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
1643/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
1644/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
1645/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
1646/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
1647/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
1648/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
1649/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
1650/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu - „Rekonstrukce budov – rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení pro uživatele a zaměstnance CDS, 2. patro, Jedličkův ústav Liberec, p.o.“ (CDS - centrum denních služeb) - informace o změně lhůty pro podání nabídek
1651/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektových žádostí do IROP 1.1 – tři silnice“ (Stráž pod Ralskem, Kryštofovo údolí – Křížany, Jilemnice)
1652/17/RK Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Prysk a k.ú. Polevsko (FAMA 2017/05/035)
1653/17/RK Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ – jmenování nové komise pro otevírání obálek
1654/17/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2017/07/002)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Slaná (FAMA 201/07/048)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1655/17/RK Majetkoprávní operace – budoucí koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Žďár v Podbezdězí (FAMA 2017/06/041)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr></table>
1656/17/RK Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Košťálov</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>smlouva o bezúplatném převodu</td></tr></table>
1657/17/RK Majetkoprávní operace – přijetí daru<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Tachov u Doks</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
1658/17/RK Majetkoprávní operace – darování<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Brniště</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
1659/17/RK Majetkoprávní operace – prodej<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Harrachov</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1660/17/RK Majetkoprávní operace – zrušení části usnesení č. 1052/17/RK v bodě 2. a), b)
1661/17/RK Souhlas s umístěním sídla Sdružení obcí Libereckého kraje, v budově „E“ v k.ú. Liberec
1662/17/RK Majetkoprávní operace – smlouva o právu k provedení stavby v k.ú. Jablonec nad Nisou
1663/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k.ú. Semily (FAMA 2017/08/032)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k.ú. Turnov (FAMA 2017/08/041)</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>v k.ú. Semily (FAMA 2017/08/046)</td></tr></table>
1664/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka a realizace interiéru nové stálé expozice Pro horolezce neexistují hranice“
1665/17/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“
1666/17/RK Zapojení rychlíků dopravce České dráhy, a.s. do IDOL – Smlouva o vstupu do IDOL a o provozu IDOL č. OLP/3010/2017; Dohoda o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – IDOL č. OLP/3011/2017
1667/17/RK Dodatek č. 1 k Dohodě o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II (OSN II) č. OLP/829/2016
1668/17/RK Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3023/2017 – AAH Czech s.r.o
1669/17/RK Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních prostředků
1670/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova dopravního značení cyklotrasy KČT 17 Greenway Jizera“
1671/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 262/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; navýšení nespecifikované rezervy akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
1672/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
1673/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
1674/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – silnice II/270 Mimoň a propust na silnici III/26836 Cvikov“
1675/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku“
1676/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje“
1677/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28727 Jenišovice“
1678/17/RK Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2018"</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje a na 21. a 22. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
1679/17/RK Příprava 8. zasedání zastupitelstva kraje dne 26. 9. 2017
1680/17/RK Sdělení zadavatele k Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 24. 8. 2017 v rámci veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Východ“
1681/17/RK Doplnění Vyjádření k Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“ a postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení