Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

14. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1440/18/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
1441/18/RK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
1442/18/RK Zahraniční pracovní cesta č. 75/2018
1443/18/RK Rozpočtové opatření č. 266/18 - změna mezi specifickými ukazateli výdajů kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele, pro plánovanou rekonstrukci 17. patra budovy KÚ LK
1444/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup osobních automobilů“
1445/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup elektromobilu kategorie N 1“
1446/18/RK Smlouva o výpůjčce prostor pro pořádání sportovní akce "Memoriál záchranářů z Manhattanu"
1447/18/RK Oznámení výsledku šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci podnětu č. j. ÚOHS-P0195/2018/VZ-18476/2018/522/PKř
1448/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 261/18 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 - Spolufinancování EU
1449/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/18 – navýšení příjmů, snížení a úprava rezerv rozpočtu kraje 2018 a realizace mimořádné splátky jistiny úvěru „Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK“
1450/18/RK Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2018
1451/18/RK Protokol o kontrole č. j. OK-08/18, Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice, příspěvková organizace Libereckého kraje
1452/18/RK Protokol o kontrole č. j. OK-88/18, Střední odborná škola, Jablonecká 999/51, 460 06 Liberec 6, příspěvková organizace Libereckého kraje
1453/18/RK Protokol o kontrole č. j. OK-89/18, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Horní náměstí 1, 466 01 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Libereckého kraje
1454/18/RK Protokol o kontrole č. j. OK-06/18-N, Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530, 460 01 Liberec 1, příspěvková organizace Libereckého kraje
1455/18/RK Schválení Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje na období od roku 2019 do roku 2023
1456/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 264/18 – Snížení výdajů kapitoly 920 05 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
1457/18/RK Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2019 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
1458/18/RK Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 - Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
1459/18/RK Postup při aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2019
1460/18/RK Rozpočtové opatření č. 263/18 – úprava kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací a poskytnutí mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o., Dětské centrum Liberec, p. o., a Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o.
1461/18/RK Rozpočtové opatření č. 265/18 - úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 05 –Transfery, odbor sociálních věcí, subjektu Centrum pro rodinu Náruč, z. ú.
1462/18/RK Odpis nedobytných pohledávek po lhůtě splatnosti v majetku zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace
1463/18/RK Hodnocení ředitelky Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, a ředitelky Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace - před uplynutím zkušební doby 6 měsíců
1464/18/RK Souhlas se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dům seniorů Liberec – Františkov – oprava a změna dispozic terasy a stavba zahradního altánu s ohništěm“ pro zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace
1465/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
1466/18/RK Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti sociálních služeb – dodatek k Pověřením SGEI – Jedličkův ústav, příspěvková organizace
1467/18/RK Záměr spolufinancování osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí z rozpočtu Libereckého kraje
1468/18/RK Krajský statek Frýdlant, s. r. o. - výroční zpráva, roční účetní závěrka, výsledek hospodaření za rok 2017 a odměna jednateli
1469/18/RK Krajský statek Frýdlant, s. r. o. - záměr likvidace společnosti
1470/18/RK Krajský statek Frýdlant, s. r. o. - změna Zakladatelské listiny společnosti
1471/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 251/18 – snížení kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví a navýšení kapitoly 920 09 – Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví - poskytnutí finančních prostředků na podporu zdravotnictví v regionu
1472/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 253/18 – snížení kapitoly 917 09 Transfery, odbor zdravotnictví, a navýšení kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví – vratka části zálohy vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby Nemocnicí Frýdlant v roce 2018
1473/18/RK Vyhlášení programu 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
1474/18/RK Dodatek č. 2 k Servisní smlouvě č. OLP/1312/2014, uzavřené mezi Libereckým krajem a společností YOUR SYSTEM spol. s r. o.
1475/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 250/18 – úprava specifických ukazatelů výdajové kapitoly 917 07 Transfery - poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury
1476/18/RK Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Brána do světa sbírek“ a „S horolezci neexistují hranice“
1477/18/RK Vyhlášení programu 7.5 Poznáváme kulturu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro období 2018/2019
1478/18/RK Rozpočtové opatření č. 249/18 – začlenění účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt Prostor učení – knihovnická informační platforma pro příspěvkovou organizaci Krajská vědecká knihovna Liberec do rozpočtu Libereckého kraje 2018
1479/18/RK Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností – děkanstvím Česká Lípa – in urbe a Městem Turnov, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – změna závazných parametrů projektů, prodloužení termínu realizace
1480/18/RK Revokace usnesení č. 1414/18/RK – úprava rozpočtového opatření č. 247/18 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace rezortu kultury památkové péče a cestovního ruchu
1481/18/RK Poskytnutí účelových individuální dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018, oblast cestovního ruchu – podpora geoparků
1482/18/RK Předložení projektového záměru „Liberecký kraj se představuje“
1483/18/RK Předložení projektového záměru „Skalní města“
1484/18/RK Předložení projektového záměru „Západní Hřebenovka“
1485/18/RK Zpráva o ukončení realizace projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“
1486/18/RK Rozpočtové opatření č. 269/18 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
1487/18/RK Dohody o umožnění přístupu v rámci realizace projektu „Podpora populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky“
1488/18/RK Rozpočtové opatření č. 270/18 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje pro ESUS NOVUM s. r. o.
1489/18/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění výuky anglického jazyka pro členy týmu projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje“
1490/18/RK Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“
1491/18/RK Změna termínů realizace projektů příjemců účelové dotace z Programu obnovy venkova - obec Všeň – OLP/4138/2017, město Žandov – OLP/4125/2017
1492/18/RK Žádost o změnu projektů příjemců účelové dotace z Programu obnovy venkova - obec Svor a obec Plavy
1493/18/RK Revokace části usnesení 911/18/RK a 194/18/ZK – zrušení poskytnutí dotace příjemci obec Sychrov, program 2.1 Program obnovy venkova
1494/18/RK Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova - obec Příkrý
1495/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/18 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2018
1496/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 268/18 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
1497/18/RK Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3297/2017 o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí pro Obec Bozkov na projekt „Projektová dokumentace kanalizace „Vrabčírink“ Bozkov“
1498/18/RK Rozpočtové opatření č. 248/18 – úprava kapitoly 923 08 – Spolufinancování EU, odbor životního prostředí a zemědělství – zapojení účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz pro příspěvkovou organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje do rozpočtu Libereckého kraje 2018
1499/18/RK Rozpočtové opatření č. 254/18 – úprava kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství – zapojení účelové dotace z Ministerstva financí ČR na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2018
1500/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 239/18 – udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2018“ a finanční dar za umístění v soutěži
1501/18/RK Nařízení Libereckého kraje ze dne 7. 8. 2018 o vyhlášení přírodní památky Pískovna Žizníkov
1502/18/RK Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti<table class="usnpodbody"><tr><td>1)</td><td></td><td>Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2)</td><td></td><td>Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3)</td><td></td><td>Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>4)</td><td></td><td>Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>5)</td><td></td><td>Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>6)</td><td></td><td>Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace</td></tr></table>
1503/18/RK Hry IX. letní olympiády dětí a mládež 2019 – Žádost České asociace stolního tenisu o navýšení počtu účastníků a žádost Českého svazu házené o zařazení házené do programu Her
1504/18/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – využití sportovišť Sport Parku Liberec“
1505/18/RK Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – organizační zajištění – doplnění členů Řídícího a Organizačního výboru Her IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019
1506/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/18 – zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku, úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem vybraným příspěvkovým organizacím
1507/18/RK Rozpočtové opatření č. 255/18 – navýšení příjmů z titulu přijaté zálohové platby dotace a navýšení výdajů v kapitole 923 04 Spolufinancování EU/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
1508/18/RK Rozpočtové opatření č. 256/18 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
1509/18/RK Rozpočtové opatření č. 258/18 – úprava kapitoly 916 04 – finanční prostředky přijaté jako odvod za porušení rozpočtové kázně a odvedené na MŠMT
1510/18/RK Rozpočtové opatření č. 259/18 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z MŠMT – finanční prostředky z účelových dotací MŠMT a finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
1511/18/RK Rozpočtové opatření č. 262/18 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje na rok 2018
1512/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka techniky pro 3D pracoviště virtuální reality2“ Střední průmyslovou školou stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace
1513/18/RK Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem v rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1514/18/RK Odměna z programu Excelence středních škol 2017 pro ředitele Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
1515/18/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1516/18/RK Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2018
1517/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže" Střední zdravotnickou školou, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
1518/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Praní prádla" Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
1519/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava havarijního stavu komínu" Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
1520/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup učebních pomůcek" Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace
1521/18/RK Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem – schválení stipendijního řádu na školní rok 2018/2019
1522/18/RK Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti KORID LK, spol. s r. o - projekt „TRANS-BORDERS“ - Napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční síť TEN-T - zadávací dokumentace
1523/18/RK Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2516/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Frýdlant na projekt „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova“ – ul. Zámecká Frýdlant“
1524/18/RK Rozpočtové opatření č. 267/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“, přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
1525/18/RK Veřejná zakázka „Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci - předběžný inženýrsko-geologický průzkum“ – dodatek č. 1
1526/18/RK Souhlas s realizací a udržitelností projektu Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – komunikace č. III/29015 - I. část
1527/18/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Severočeské vodovody a kanalizace a. s.
1528/18/RK Veřejná zakázka „Silnice II/279 Svijany – Svijanský Újezd“ – dodatek č. 1
1529/18/RK Veřejná zakázka „Silnice II/292 Semily“ – dodatek č. 1
1530/18/RK Veřejná zakázka „Silnice III/28736 Bzí, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 1
1531/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Silnice III/28711 Pulečný - Klíčnov“
1532/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice III/28711 Pulečný - Klíčnov“
1533/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Ždírec, Podlesí“
1534/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice Podlesí – Novosedlo (vyřazená)“
1535/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/25932 Ždírec – Blatce – hranice kraje“
1536/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28711 Pulečný – Klíčnov“
1537/18/RK Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice III/28711 Pulečný – Klíčnov“
1538/18/RK Písemné informace<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za I. pololetí 2018</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek v rezortu sociálních věcí za I. pololetí 2018</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví a informativní přehled podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek za I. pololetí roku 2018</td></tr><tr><td>d)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v rezortu kultury, památkové páče a cestovního ruchu za I. pololetí roku 2018</td></tr><tr><td>e)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti</td></tr><tr><td>f)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje za 1. pololetí roku 2018, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje</td></tr></table>
1539/18/RK Smlouva o vertikální spolupráci se společností KORID LK, spol. s r. o. - na zajištění Modernizace odbavovacího zařízení IDOL
1540/18/RK Veřejná zakázka v rámci Rámcové smlouvy na obnovu povrchů komunikací – část 4 Semily „Souvislá údržba povrchu vozovek silnic III. třídy – Silnice III/2828 Volavec“ – Dodatek č. 1
1541/18/RK Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 3
1542/18/RK Odstoupení od smlouvy o provedení stavby č. OLP/479/2016 „Silnice III/2923 Chuchelna“
1543/18/RK Veřejná zakázka „Silnice III/29015 a III/29013 Ludvíkov - Raspenava“ – dodatek č. 1
1544/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – zemědělská technika“
1545/18/RK Veřejná zakázka „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – lesnická technika“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek pro část 2
1546/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – lesnická technika“ – část 3 Agro technika
1547/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“ – část 1 – dřevoobráběcí stroje
1548/18/RK Veřejná zakázka „Obnova fasády – Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“ – dodatek č. 1
1549/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – dílenské vybavení“
1550/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – stavební část II“
1551/18/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava a rekonstrukce fasády včetně zateplení dvorní části objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou“ – dodatek č. 1
1552/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK uměleckoprůmyslové – SUPŠS Kamenický Šenov, p. o. – strojní vybavení“
1553/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK uměleckoprůmyslové – SUPŠS Kamenický Šenov, p. o. - dílenské vybavení“
1554/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK uměleckoprůmyslové – SUPŠS Kamenický Šenov, p. o. - nábytek“
1555/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK uměleckoprůmyslové – SUPŠS Kamenický Šenov, p. o. - IT a elektro vybavení“
1556/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK uměleckoprůmyslové – SUPŠS Kamenický Šenov, p. o. - brusírna“
1557/18/RK Veřejná zakázka „BOZP – rekonstrukce budovy „D“ – vyloučení účastníka zadávacího řízení
1558/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dokončení opravy fasády a stavební úpravy zpevněných ploch objektu Střední průmyslová škola, Česká Lípa“
1559/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy Tanvaldská – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“
1560/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů – interiér a expozice“
1561/18/RK Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – jazyková učebna“
1562/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu C – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
1563/18/RK Veřejná zakázka COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – gastro vybavení – vyloučení účastníka zadávacího řízení
1564/18/RK Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“ – dodatek č. 3
1565/18/RK Majetkoprávní operace – budoucí koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2018/04/075)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2018/06/002)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemků v k. ú. Roprachtic (FAMA 2018/06/003)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemku v k. ú. Oldřichov v Hájích (FAMA 2018/06/006)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr></table>
1566/18/RK Majetkoprávní operace – Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci v k. ú. Mšeno nad Nisou
1567/18/RK Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 1240/18/RK<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 18_SOBS01_4121424888 v k. ú. Dolní Rokytnice</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 18_SOBS01_4121424887 v k. ú. Dolní Rokytnice</td></tr></table>
1568/18/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1569/18/RK Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k. ú. Vyskeř</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s. p., dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 16 odst. 8 zákona č. 77</td></tr></table>
1570/18/RK Majetkoprávní operace – prodej<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k. ú. Železný Brod</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1571/18/RK Majetkoprávní operace – prodeje<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k. ú. Jistebsko</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k. ú. Ždírec v Podbezdězí</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k. ú. Doksy u Máchova jezera</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemků v k. ú. Víska u Frýdlantu</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1572/18/RK Majetkoprávní operace – budoucí prodej<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k. ú. Liberec (OŠM)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k. ú. Liberec (OSV)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr></table>
1573/18/RK Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k. ú. Rochlice u Liberce</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>smlouva o bezúplatném převodu</td></tr></table>
1574/18/RK Majetkoprávní operace – darování<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k. ú. Studenec u Horek a k.ú. Rovnáčov</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k. ú. Horka u Staré Paky a k. ú. Nedaříž</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>technického zhodnocení chodníku na pozemcích v k. ú. Horka u Staré Paky a k. ú. Nedaříž</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemku v k. ú. Peřimov</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
1575/18/RK Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>k pozemku v k. ú. Semily</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>k pozemku v k.ú. Bořkov</td></tr></table>
1576/18/RK Majetkoprávní problematika - smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebností
1577/18/RK Dlouhodobé pronájmy a prodeje nemovitých věcí v prostoru Ralsko – Hradčany
1578/18/RK Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ – dodatek č. 1
1579/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – strojní zařízení“
1580/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup multifunkčních tiskáren“
1581/18/RK Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. zasedání rady kraje a na 15. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Statistické výkazy v Libereckém kraji o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2018</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Statistické výkazy v Libereckém kraji o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2018</td></tr><tr><td>d)</td><td></td><td>Statistické výkazy v Libereckém kraji o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 31. 5. 2018</td></tr><tr><td>e)</td><td></td><td>Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 12. -31. 12. 2017 a 1. 1. - 30. 6. 2018</td></tr><tr><td>f)</td><td></td><td>Roční zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS za rok 2017</td></tr></table>
1582/18/RK Příprava 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 8. 2018
1583/18/RK Veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast IV (JABLONECKO)“ a „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast V (TURNOVSKO – SEMILSKO)“ – rozhodnutí o námitkách proti zadávacím podmínkám
1584/18/RK Veřejná zakázka „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast IV (JABLONECKO)“ – vyloučení účastníka zadávacího řízení
1585/18/RK Veřejná zakázka „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast V (TURNOVSKO – SEMILSKO)“ – vyloučení účastníka zadávacího řízení