Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

14. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1507/17/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
1508/17/RK Zpráva o činnosti rady kraje za období od 13. června do 15. srpna 2017
1509/17/RK Rozpočtové opatření č. 255/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
1510/17/RK Smlouva o výpůjčce prostor pro uspořádání sportovní akce "Memoriál záchranářů z Manhattanu"
1511/17/RK Rozpočtové opatření č. 246/17 – navýšení celkových výdajů rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“
1512/17/RK Zrušení části 6 a 7 zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji“
1513/17/RK Zrušení části 1 až 8 zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji“
1514/17/RK Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Libereckém kraji“ – dodatek č. 1 pro část 2, dodatek č. 2 pro část 7, 8
1515/17/RK Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“ – dodatek č. 1 pro část 1, 2, 3
1516/17/RK Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
1517/17/RK Souhlas s vyřazením nepotřebného movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci rezortu sociálních věcí
1518/17/RK Zahájení centrálního nákupu prostřednictvím nástroje PROebiz Park pro realizaci e-aukcí „Centrální nákup průmyslových automatických praček“ prostřednictvím e-aukce pro příspěvkové organizace resortu sociálních věcí“
1519/17/RK Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
1520/17/RK Rozpočtové opatření č. 235/17 – v rámci dotačního titulu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017 (kapitola 914 05 – působnosti, odbor sociálních věcí)
1521/17/RK Zrušení částí 3 a 4 zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji“
1522/17/RK Rozpočtové opatření č. 200/17 – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, příspěvková organizace, na „Pořízení výstavních vitrín“
1523/17/RK Rozpočtové opatření č. 248/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
1524/17/RK Rozpočtové opatření č. 249/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly 916 04
1525/17/RK Rozpočtové opatření č. 250/17 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních prostředků na MŠMT
1526/17/RK Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
1527/17/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1528/17/RK Zmařená investice – investiční akce „SŠ lesnická Frýdlant – rekonstrukce sociálních zařízení“
1529/17/RK Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Integrované střední škole, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Střední škole gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace</td></tr></table>
1530/17/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava výměníku na zajištění tepla včetně technické dokumentace“ Gymnáziem, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
1531/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka tepelné energie“ Vyšší odbornou školou mezinárodního obchodu a Obchodní akademií, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
1532/17/RK Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1533/17/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění úklidových služeb“ Obchodní akademií, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
1534/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov – Svor“
1535/17/RK Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OLP/4849/2016 „Modernizace autobusových zastávek v Libereckém kraji“ – KORID LK, spol. s r.o.
1536/17/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Město Zákupy
1537/17/RK Rozpočtové opatření č. 223/17 – zapojení přijaté dotace ze státního rozpočtu a navýšení kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, týkající se projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
1538/17/RK Rozpočtové opatření č. 251/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
1539/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27243 Zdislava, rekonstrukce opěrné zdi“
1540/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/26836 Cvikov, část Lindava, propust u nábřežní zdi u čp. 164“
1541/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická“
1542/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – silnice II/270 Mimoň a propust na silnici III/26836 Cvikov“
1543/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku“ – dodatek č. 1
1544/17/RK Veřejná zakázka „Silnice III/26832 Brenná - Srní u České Lípy“ – dodatek č. 1
1545/17/RK Veřejná zakázka „Most ev.č. 282-005, most pod Týnem v Rovensku pod Troskami“ – dodatek č. 1
1546/17/RK Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje a poskytnutí finančních darů vítězným kronikářům
1547/17/RK Smlouva o výpůjčce č. OLP/2847/2017 – TV s příslušenstvím Krajské vědecké knihovně Liberec, příspěvkové organizaci
1548/17/RK Změna v projektu v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji" – 2. výzva
1549/17/RK Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „Významné aleje Libereckého kraje – 2. etapa Ošetření aleje Albrechtice - Vítkov“ a „Významné aleje Libereckého kraje – 2. etapa: Ošetření aleje Kamenický Šenov - Slunečná“
1550/17/RK Dodatek č. 1 k Dohodě o umožnění přístupu pro stavební techniku a o uhrazení způsobené škody č. OLP/5086/2016
1551/17/RK Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 8. 2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
1552/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky “Dodávka vozidel RLP/RZP pro ZZS LK“, Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
1553/17/RK Jmenování ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková organizace
1554/17/RK Rozpočtové opatření č. 247/17 – účelová dotace na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
1555/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Červený dům v České Lípě – lovecký zámeček obnova severní a jižní fasády objektu“
1556/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor, rekonstrukce kanalizace – budova domova mládeže“
1557/17/RK Majetkoprávní operace - smlouvy o právu k provedení stavby<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k. ú. Kamenice u Zákup (FAMA 2017/07/056)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (FAMA 2017/07/049)</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>v k. ú. Vratislavice nad Nisou (FAMA 2017/08/002)</td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>v k.ú. Volfartice, Volfartická Nová Ves (FAMA 2017/08/019)</td></tr></table>
1558/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Obnova fasády - Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“
1559/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava havarijního stavu fasády a klempířských prvků na budovách A a C - Jedličkův ústav v Liberci“
1560/17/RK Majetkoprávní operace – smlouvy o právu k provedení stavby<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k.ú. Cvikov (FAMA 2017/07/025)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/07/022)</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>v k.ú. Okrouhlá u Nového Boru</td></tr></table>
1561/17/RK Majetkoprávní operace – nájem<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>nájemní smlouva</td></tr></table>
1562/17/RK Majetkoprávní operace – schválení dodatku č. 2 nájemní smlouvy OLP/5267/2016
1563/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového evakuačního výtahu“
1564/17/RK Jmenování stálého hosta do regionální dislokační komise
1565/17/RK Veřejná zakázka „Zpracování studií bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér“ - informace o změně lhůty pro podání nabídek
1566/17/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“
1567/17/RK Vyjádření zadavatele k Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 11. 8. 2017 v rámci veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Východ“
1568/17/RK Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
1569/17/RK Veřejná zakázka „Stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea v Liberci“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
1570/17/RK Vyjádření k Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“ a postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení
1571/17/RK Nabídka společnosti NEXIA AP, a. s.
1572/17/RK Dodatek Rámcové smlouvy o převodu akcií č. OLP/2941/2017
1573/17/RK Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy II a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/17 navýšení příjmů a úpravy ve výdajových kapitolách rozpočtu kraje 2017