Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

13. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1316/18/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1317/18/RK

Vyhodnocení 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 26. 6. 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1318/18/RK

Rozpočtové opatření č. 235/18 – úpravy v kapitole 917 01 – transfery odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1319/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 236/18 – úpravy v kapitole 917 01 – transfery odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje - Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Sdružení TULIPAN, z.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1320/18/RK

Smlouva o zpracovávání a ochraně osobních údajů mezi společností První certifikační autorita, a.s., a Libereckým krajem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1321/18/RK

Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnanci u příležitosti odchodu do starobního důchodu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1322/18/RK

Rozpočtové opatření č. 232/18 - úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace subjektu JIPRO-CASH s.r.o. a neposkytnutí individuální dotace subjektu Kout chráněná dílna v.o.s. z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1323/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje Nadačnímu fondu Ozvěna na projekt „Nadační fond Ozvěna – nákup kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“ z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1324/18/RK

Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti sociálních služeb – Pověření SGEI a dodatky k Pověřením SGEI, zrušení Pověření SGEI
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1325/18/RK

Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím Služby sociální péče TEREZA, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje a Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou (na investiční akce)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1326/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“ - část 1 Liberec – Rochlice, část 2 Liberec - Františkov, část 3 Liberec – Vratislavice, část 4 Česká Lípa – Lada v rámci projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1327/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ – část 1 - Liberec, část 2 - Hrádek, Jablonné, Chrastava, část 3 - Českodubsko, Hodkovicko, část 4 – Frýdlantsko, část 5 - Železnobrodsko v rámci projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1328/18/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“ - část 5 Zákupy – dodatek č. 1 v rámci projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1329/18/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ - část 5 Nové Město pod Smrkem – dodatek č. 1 v rámci projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1330/18/RK

Rozpočtové opatření č. 242/18 – navýšení celkových příjmů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci a navýšení výdajové kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ (reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1331/18/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1332/18/RK

Rozpočtové opatření č. 233/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z jednotlivých akcí na nespecifikovanou rezervu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1333/18/RK

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – GridServices s.r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1334/18/RK

ČSAD Liberec, a.s., změna splátkových kalendářů dle žádosti dopravce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1335/18/RK

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Město Jablonec nad Jizerou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1336/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Demolice Ralsko 2018“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1337/18/RK

Veřejná zakázka „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ – dodatek č. 4
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1338/18/RK

Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“ – dohoda o narovnání
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1339/18/RK

Změna vydavatele elektronických peněžních prostředků na kartě Opuscard
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1340/18/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Albrechtice v Jizerských horách“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1341/18/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/28211 Klokočí – Rohliny“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1342/18/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/28314 Turnov (gumoasfalt)“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1343/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1344/18/RK

Písemná informace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>-</td><td></td><td>Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 1. pololetí 2018</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1345/18/RK

Dohoda o narovnání s panem Otakarem Pohořalým v rámci Smlouvy o dílo „Vytvoření vizuální identity“ č. OLP/3948/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1346/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – nábytek“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1347/18/RK

Závazek spolufinancování projektu „Domov Raspenava, p.o. – výstavba nových prostor“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1348/18/RK

Rozpočtové opatření č. 240/18 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1349/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 244/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotace z projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“, program „Asistenční vouchery Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1350/18/RK

Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zpracování projektové dokumentace a příprava žádostí pro 4 projekty do OPŽP
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1351/18/RK

Rozpočtové opatření č. 231/18 – úprava dílčích ukazatelů kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství – zajištění propagace regionálních potravin v rámci festivalu Benátská 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1352/18/RK

Ustavení Krajské koordinační skupiny pro Reformu psychiatrické péče v Libereckém kraji
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1353/18/RK

Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. – určení auditora
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1354/18/RK

Zpráva ředitele Zdravotnické záchranné služby LK o vyhodnocení organizačních opatření, odměna řediteli Zdravotnické záchranné služby LK za I. pololetí 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1355/18/RK

Schválení záměru Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., pronájem nových prostor pro parkování záložních sanitních vozidel, automobilů, materiálu a techniky referátu krizové připravenosti a vytvoření zázemí pro servisní a opravárenské středisko včetně skladového hospodářství
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1356/18/RK

Poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na akci „Nákup referentských vozidel“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1357/18/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1358/18/RK

Jmenování krajských odborníků pro obor onkologie, vnitřní lékařství a chirurgie, Statut krajského odborníka
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1359/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově Údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1360/18/RK

Rozpočtové opatření č. 246/18 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví – poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu – krizová připravenost
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1361/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 - společnosti iQLANDIA, o.p.s. na projekt Podpora vzdělávání mládeže
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1362/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 241/18 – zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku, úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem vybraným příspěvkovým organizacím
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1363/18/RK

Změna zřizovací listiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1364/18/RK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z. s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1365/18/RK

Rozpočtové opatření č. 237/18 – úprava kapitoly 916 04 – finanční prostředky přijaté jako odvod za porušení rozpočtové kázně a odvedené na MŠMT
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1366/18/RK

Rozpočtové opatření č. 238/18 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z MŠMT - finanční prostředky z účelových dotací MŠMT, finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a vratky z účelových dotací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1367/18/RK

Rozpočtové opatření č. 245/18 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1368/18/RK

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1369/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1370/18/RK

Jmenování členů školských rad škol zřizovaných Libereckým krajem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1371/18/RK

Stanovení platu ředitelce Základní školy a Mateřské školy, Jablonec nad Nisou, kamenná 404/4, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1372/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Liberecké sportovní a tělovýchovné organizaci, z.s. na projekt „Sportfilm Liberec“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1373/18/RK

Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1374/18/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1375/18/RK

Zahájení výběrových řízení veřejných zakázek malého rozsahu Střední průmyslovou školou technickou, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1376/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „„Dodávka výpočetní techniky pro SPŠSE a VOŠ, Liberec“ Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1377/18/RK

Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední průmyslové škole technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1378/18/RK

Veřejná zakázka „Služba v oblasti rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem“ – změna zadávacích podmínek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1379/18/RK

Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1380/18/RK

Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu C – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1381/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1382/18/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Sanace a podřezávka části budovy „B“ Jedličkův ústav Liberec, příspěvková organizace“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1383/18/RK

Veřejná zakázka „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - mediální tabule“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1384/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů - nábytek volný
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1385/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – lesnická technika – vyvážecí souprava“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1386/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK technické - OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – 3D tiskárny II.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1387/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově Údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1388/18/RK

Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1389/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - digitalizace knihovního fondu sudetik“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1390/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěný nábytek a portál“ – Část 1. Portál, Část 2. Od středověku po renesanci, Část 3. Od baroka do 20. století
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1391/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěné skulptury“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1392/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže – Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1393/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - zarážky“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1394/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Knihovna Liberec – Restaurování a očista vzácných dokumentů“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1395/18/RK

Rozpočtové opatření č. 243/18 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1396/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Rozšíření zpevněných ploch u objektu Dvorská 445, Liberec – CIPS LK“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1397/18/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570 – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1398/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1399/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“ – část 2 - zařízení pro obor automechanik, část 3 - svařovací technika a část 5 – CNC stroje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1400/18/RK

Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – stavební práce“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1401/18/RK

Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1402/18/RK

Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - stavební práce“ - dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1403/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu C a rekonstrukce pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1404/18/RK

Majetkoprávní operace – schválení záměru prodeje pozemku v k.ú. Jistebsko
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1405/18/RK

Majetkoprávní operace – schválení předběžného záměru prodeje pozemku v k.ú. Sosnová u České Lípy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1406/18/RK

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku v k.ú. Frýdlant
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1407/18/RK

Majetkoprávní operace – schválení kupní smlouvy č. OLP/3694/2018 na prodej pozemku v k.ú. Ploužnice pod Táborem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1408/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v objektu Domu seniorů Liberec - Františkov“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1409/18/RK

Plnění rozpočtu kraje za období leden až červen 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1410/18/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1411/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 230/18 – úprava kapitol 914 07 - Působnosti a 917 07 -Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru vítězům soutěže Památka roku 2017 Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1412/18/RK

Mimořádné čerpání prostředků fondu investic u Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1413/18/RK

Licenční smlouva na užití díla Televizního vysílače a horského hotelu Ještěd u Liberce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1414/18/RK

Rozpočtové opatření č. 247/18 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace rezortu kultury památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1415/18/RK

Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 11. a 12. zasedání rady kraje a na 11., 12., 13. a 14. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1416/18/RK

Smlouva o poskytnutí přístupu k informačnímu systému hostované spisové služby Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1417/18/RK

Smlouva o zpracování osobních údajů v systému OPUSCARD, mezi Libereckým krajem a společností KORID LK s.r.o., včetně návrhu podzpracovatelské smlouvy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1418/18/RK

Podání správní žaloby proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Stáhnout