Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

13. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1366/17/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
1367/17/RK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
1368/17/RK Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled o účasti členů výborů na jednáních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje v I. pololetí 2017
1369/17/RK Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje 2017 Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz“
1370/17/RK Změna zřizovací listiny Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
1371/17/RK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 31
1372/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 231/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2017
1373/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 208/17 – udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2017“ a finanční dar za umístění v soutěži
1374/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 207/17 – úprava kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty a program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství
1375/17/RK Rozpočtové opatření č. 202/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
1376/17/RK Zahraniční pracovní cesta č. 68/2017
1377/17/RK Zahraniční pracovní cesta č. 74/2017
1378/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce zařízení Česká Lípa“
1379/17/RK Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnanci u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu
1380/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce 17. patra budovy Krajského úřadu Libereckého kraje“
1381/17/RK Výpověď smluv o spolupráci při zajištění nahlížení do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., mezi Libereckým krajem a některými městy a obcemi Libereckého kraje
1382/17/RK Žádost Regionální rady regionu soudržnosti o posečkání s úhradou - HOSPIC
1383/17/RK Protokol o kontrole č. j. OK-18/17 - Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant, příspěvková organizace Libereckého kraje.
1384/17/RK Protokol o kontrole č. j. OK- 19/17 - Základní škola a Mateřská škola Jilemnice, Komenského 103, 514 01 Jilemnice, příspěvková organizace Libereckého kraje
1385/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 226/17 – navýšení příjmů kraje, úprava kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
1386/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 236/17 – Dofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)
1387/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 245/17 – snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje a navýšení kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, provozní příspěvky PO v rezortu, na navýšení platů 2017
1388/17/RK Rozpočtové opatření č. 234/17 – navýšení celkových výdajů rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“
1389/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Rada seniorů České republiky, Krajská rada seniorů Libereckého kraje, z. s., na činnost Krajské rady seniorů Libereckého kraje
1390/17/RK Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“ – dodatek č. 1 pro část 1, 7, 8, 13, 14
1391/17/RK Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ – dodatek č. 1 pro část 14
1392/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
1393/17/RK Jmenování člena školské rady (zastupující zřizovatele) u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1
1394/17/RK Rozpočtové opatření č. 227/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
1395/17/RK Rozpočtové opatření č. 228/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly 916 04
1396/17/RK Rozpočtové opatření č. 229/17 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních prostředků na MŠMT
1397/17/RK Rozhodnutí o škodě – ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace
1398/17/RK Rozhodnutí o změně č. 2 k realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2“
1399/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka vzdělávacích sad a technického vybavení pro Projekt KREATIV – vybavení Center kolegiální podpory“ Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
1400/17/RK Revokace usnesení č.1382/16/RK - Žádost Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Libereckého kraje
1401/17/RK Rozpočtové opatření č. 224/17 - úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
1402/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 221/17 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Burza škol v České Lípě
1403/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 225/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
1404/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 232/2017 úprava kapitoly 926 04 Dotační fond / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu 4.23 sportovní akce
1405/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 233/2017 úprava kapitoly 926 04 Dotační fond / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017
1406/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí víceletých dotací na Eurohry Doksy a Handy cyklo maraton
1407/17/RK Žádost o změnu rozpočtu projektu Pravidelná činnost Motosportu Bozkov podpořeného z dotačního programu Podpora malých sportovních organizací 2017
1408/17/RK Žádost o změnu projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 4.1 – Program volnočasových aktivit
1409/17/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1410/17/RK Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
1411/17/RK Rozpočtové opatření č. 222/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
1412/17/RK Dodatek č. 1 k Memorandu o společném postupu ve věci rekonstrukce a užívání objektu domova mládeže, Těpeřská 581, 468 22 Železný Brod, ve správě Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
1413/17/RK Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
1414/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/2017 - úprava kapitoly 926 04 dotační fond odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Podkrkonšská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily, z.s.
1415/17/RK Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
1416/17/RK Projednání úplné aktualizace Územně analytických podkladů Libereckého kraje
1417/17/RK Návrh Pokynů pro zpracování Nového návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
1418/17/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Autorský návrh, grafické zpracování a předtisková příprava 13 výstavních panelů včetně kalendáře a logotypu k Roku republiky"
1419/17/RK Využití objektu Masarykova č.p. 542/18 Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací – aktuální informace
1420/17/RK Změna přílohy zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace
1421/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 214/17 - snížení kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, snížení kapitoly 917 07 – Transfery a navýšení kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO, poskytnutí mimořádných investičních/ neinvestičních účelových příspěvků v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO
1422/17/RK Vyhlášení programu 7.5 Poznáváme kulturu, v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2017
1423/17/RK Poskytnutí účelové dotace na projekt „Obnova tzv. zahradního domu v místě zaniklého kostela sv. Alžběty v Jilemnici - I. etapa, položení střešní krytiny, oprava krovu“ z rozpočtu Libereckého kraje
1424/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 240/17 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji
1425/17/RK Rozpočtové opatření č. 241/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
1426/17/RK Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – prodloužení termínů realizace projektů, změny závazných parametrů projektů
1427/17/RK Dodatky č. 1 ke Smlouvám o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 – Dopravní sdružení obcí Jablonecka, Statutární město Liberec
1428/17/RK Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy č. OLP/3845/2016
1429/17/RK Rozpočtové opatření č. 244/17 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy; přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě
1430/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 217/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „silniční doprava a hospodářství“
1431/17/RK Rozpočtové opatření č. 218/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
1432/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 219/17 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekty pro rozvoj cyklodopravy v Libereckém kraji
1433/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 220/17 - snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Na kole jen s přilbou v Libereckém kraji“ a na projekt „Dovybavení zastávky U Lomu v Liberci informačním elektronickým panelem pro cestující“
1434/17/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Obec Okrouhlá
1435/17/RK Žádost Města Mimoň o příspěvek na opravu části komunikace III/26830 (ul. Hvězdovská)
1436/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Demolice objektů na parc. č. 224, 225 a 263 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
1437/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce vybraných alejí na Frýdlantsku – III/03511, II/291“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
1438/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2909 a č. III/2919“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
1439/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
1440/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
1441/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
1442/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29018 Kořenov, rekonstrukce propustku“
1443/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku“
1444/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje“
1445/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností“ – dodatek č. 1
1446/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/01023 Harrachov“
1447/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28727 Jenišovice“
1448/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/279 Svijany – Svijanský Újezd“
1449/17/RK Veřejná zakázka „Silnice III/29011 Ludvíkov – Nové Město pod Smrkem“ – dodatek č. 1
1450/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Kořenov, Albrechtice, Proseč, Bradlecká Lhota, Jenišovice, Svijany“
1451/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Kořenov, Albrechtice, Proseč“
1452/17/RK Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2017
1453/17/RK Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
1454/17/RK Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
1455/17/RK Projekt „Významné aleje Libereckého kraje – 2. etapa: Ošetření lipové aleje v Malé Skále“ – nové předložení projektové žádosti
1456/17/RK Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM pro projekt „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/15_004/0000848“
1457/17/RK Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 - zadání aktivit spojených se správou a aktualizací databází brownfields a greenfields pro rok 2017
1458/17/RK Rozpočtové opatření č. 239/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
1459/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 243/17 – snížení výdajů kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO - SML - Zajištění záchranného archeologického výzkumu u akce „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
1460/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/17 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 Program obnovy venkova
1461/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace městu Chrastava na projekt „Přístavba Muzea historické hasičské techniky v Chrastavě“
1462/17/RK Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zpracování koncepce organizačního, procesního a věcného fungování virtuálního inkubátoru
1463/17/RK Rozpočtové opatření č. 230/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektový záměr „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“
1464/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor, rekonstrukce kanalizace – budova domova mládeže“
1465/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea v Liberci“
1466/17/RK Majetkoprávní operace – darování<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
1467/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce budov – rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení pro uživatele a zaměstnance CDS - centrum denních služeb, 2. patro, Jedličkův ústav Liberec, p.o.“
1468/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce výjezdové základny Doksy“
1469/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce výjezdové základny Jablonné v Podještědí“
1470/17/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu (FAMA 2017/06/075)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/05/089)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Pavličky (FAMA 2017/04/037)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1471/17/RK Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
1472/17/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Kamenický Šenov</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1473/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení ul. Podhorská“
1474/17/RK Rozpočtové opatření č. 242/17 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
1475/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“
1476/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchů dopravního hřiště v areálu ISŠ Vysoké nad Jizerou“
1477/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“
1478/17/RK Veřejná zakázka „TDI - Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
1479/17/RK Veřejná zakázka „BOZP - Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
1480/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“
1481/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“
1482/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce rozvodu vody včetně vodovodní přípojky pro Gymnázium Semily“ – dodatek č. 1
1483/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká a oprava havarijního stavu střechy - Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o.“
1484/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká a oprava havarijního stavu střechy – Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o.“
1485/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Částečná modernizace kotelny SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská 54“ – dodatek č. 1
1486/17/RK Majetkoprávní operace – darování<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Machnín</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Nový Bor</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Koberovy</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Železný Brod</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
1487/17/RK Majetkoprávní operace – darování<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>technického zhodnocení stavby SO.04 a SO.04a v k.ú. Nový Bor</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>dodatek č. 1 darovací smlouvy</td></tr></table>
1488/17/RK Majetkoprávní operace – prodej<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Frýdštejn</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Bílá u Českého Dubu</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Rozstání pod Ještědem</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1489/17/RK Majetkoprávní operace – budoucí prodej<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Desná III</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Doksy u Máchova jezera</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr></table>
1490/17/RK Majetkoprávní operace – směna<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Česká Lípa</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>směnná smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>směnná smlouva</td></tr></table>
1491/17/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Semily</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1492/17/RK Majetkoprávní operace – nájem<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu určitou</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>nájemní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>nájemní smlouva</td></tr></table>
1493/17/RK Majetkoprávní operace – schválení dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově „D“ v k.ú. Liberec
1494/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 216/17 – navýšení kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a snížení kapitoly 912 09 - účelové příspěvky PO a 914 09 Působnosti odboru zdravotnictví
1495/17/RK Závěr auditu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
1496/17/RK Vyhlášení programu 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
1497/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „připojení do sítě národního výzkumu a vzdělávání“ – dodatek č. 2
1498/17/RK Odvolání ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková organizace, z funkce a vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková organizace
1499/17/RK Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje v I. pololetí 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 12. zasedání rady kraje a na 18., 19. a 20. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Dopis představenstvu Krajské nemocnice Liberec, a.s.</td></tr><tr><td>d)</td><td></td><td>Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017</td></tr></table>
1500/17/RK Písemné informace<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za I. pololetí 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a přehled veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v rezortu sociálních věcí za I. pololetí 2017</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti</td></tr><tr><td>d)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za 1. pololetí roku 2017</td></tr><tr><td>e)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje řízení resortu zdravotnictví a informativní přehled podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek za I. pololetí roku 2017</td></tr><tr><td>f)</td><td></td><td>Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova za 1. pololetí 2017</td></tr><tr><td>g)</td><td></td><td>Informace o činnosti PS GIS</td></tr></table>
1501/17/RK Příprava 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 29. 8. 2017
1502/17/RK Rozhodnutí o Námitkách proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku s názvem „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě" a proti postupu, jímž zadavatel směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení