Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

12. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1170/18/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
1171/18/RK Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. května do 11. června 2018
1172/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 213/18 – úpravy kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Technická univerzita v Liberci
1173/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje 3. etapa - Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“
1174/18/RK Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP domu B“
1175/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektům „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o., a „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“ – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o.
1176/18/RK Delegace zástupce Libereckého kraje na Valné shromáždění ESUS NOVUM s r. o.
1177/18/RK Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ - plán tvorby strategického dokumentu
1178/18/RK Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“ – navýšení závazku spolufinancování a předfinancování projektu
1179/18/RK Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“
1180/18/RK Rozpočtové opatření č. 217/18 – úpravy specifických ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – rozhodnutí o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Cyklistický závod historických kol kolem Liberecké přehrady“ pro Technické muzeum Liberec, z.s.
1181/18/RK Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
1182/18/RK Smlouva o vertikální spolupráci mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – rámcová příkazní smlouva
1183/18/RK Rozpočtové opatření č. 222/18 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
1184/18/RK Rozpočtové opatření č. 223/18 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
1185/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Ošetření lipové aleje v Malé Skále“
1186/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje 3. etapa - Ošetření aleje Karolíny Světlé (Český Dub)“
1187/18/RK Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – navýšení závazku spolufinancování
1188/18/RK Rozpočtové opatření č. 226/18 – přijetí neinvestičních účelových dotací z Ministerstva vnitra ČR – Programu prevence kriminality a navýšení výdajů kapitoly 914 01 - Působnosti, odbor kancelář hejtmana, na krajské projekty prevence kriminality
1189/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb a související služby a dodávky“
1190/18/RK Návrh na odpis pohledávky
1191/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje zapsanému ústavu Advaita, z.ú., na projekt „Pořízení devítimístného vozu pro klienty terapeutické komunity Advaita“
1192/18/RK Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za 1. pololetí 2018
1193/18/RK Stanovení platu ředitelkám v zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, a Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace
1194/18/RK Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
1195/18/RK Stanovení platu ředitelce zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
1196/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
1197/18/RK Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2017
1198/18/RK Změna členů Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
1199/18/RK Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s,. a návrh nominace zástupce kraje v Dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a. s.
1200/18/RK Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
1201/18/RK Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu zdravotnictví za rok 2017
1202/18/RK Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací trvale nepotřebného movitého majetku kraje předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci
1203/18/RK Rozpočtové opatření č. 218/18 – navýšení kapitoly 923 09 – Spolufinancování EU odbor zdravotnictví – neinvestiční dotace na projekt „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Libereckého kraje“
1204/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Kurzy bezpečné jízdy na polygonu“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
1205/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení SW integrace radiokomunikace do systému ZOS ZZS LK“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
1206/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Defibrilátor monitor“ Zdravotnickou záchrannou službou „Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
1207/18/RK Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2018
1208/18/RK Dohoda o zrušení smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby č. OLP/69/2018 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Frýdlant, zrušení Pověření Nemocnice Frýdlant
1209/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/18 – navýšení kapitoly 917 09 Transfery odbor zdravotnictví, poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici Liberec, a.s., na zajištění lékařské pohotovostní služby ve Frýdlantu
1210/18/RK Rozpočtové opatření č. 214/18 – úprava kapitoly 916 04 – finanční prostředky přijaté jako odvod za porušení rozpočtové kázně a odvedené na MŠMT
1211/18/RK Rozpočtové opatření č. 215/18 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z MŠMT – finanční prostředky z účelových dotací MŠMT a finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
1212/18/RK Rozpočtové opatření č. 216/18 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
1213/18/RK Změna zápisu Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra, Semily, příspěvková organizace, v rejstříku škol a školských zařízení
1214/18/RK Odměny za 1. pololetí 2018 ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1215/18/RK Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1216/18/RK Projekt „Škola rovných příležitostí“
1217/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Služba v oblasti rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem“
1218/18/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1219/18/RK Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2018
1220/18/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, za rok 2016 a za rok 2017
1221/18/RK Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – smlouva o pořadatelství
1222/18/RK Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
1223/18/RK Vyhlášení podmínek Dotačního programu na podporu dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2018
1224/18/RK Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt Kreativní svět Radka Pilaře aneb výlet Rumcajse do 21. století žadatele Tři věže, s.r.o., Líšnice
1225/18/RK Statut a Jednací řád Organizačního a Řídícího výboru Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
1226/18/RK Umožnění využití prostředků z rozpočtu zřizovatele v souvislosti s reformou financování regionálního školství
1227/18/RK Změna zápisu Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace, v rejstříku škol a školských zařízení
1228/18/RK Věcný záměr zákona o územně správním členění státu
1229/18/RK ČSAD Liberec, a.s. - žádost o posunutí termínu nasazení vozidla kategorie V3
1230/18/RK Žádost ČSAD Liberec, a.s., o změnu splátkových kalendářů
1231/18/RK Žádost ČSAD Liberec, a. s., o kompenzaci nepredikovatelného zvýšení ceny nafty
1232/18/RK Žádost ČSAD Liberec a. s., o doplatek mezd řidičů za rok 2017
1233/18/RK Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za 1. pololetí 2018
1234/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
1235/18/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Červený dům v České Lípě – lovecký zámeček obnova severní a jižní fasády objektu“ – dodatek č. 1
1236/18/RK Rozpočtové opatření č. 224/18 – kapitola 917 07 – Transfery, Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy č. OLP/1846/2017 ve znění dodatku č. 1 a poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury
1237/18/RK Rozpočtové opatření č. 225/18 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace rezortu kultury památkové péče a cestovního ruchu
1238/18/RK Majetkoprávní operace – prodej<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky u Liberce</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1239/18/RK Majetkoprávní operace – dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. OLP/697/2017
1240/18/RK Majetkoprávní operace – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) k.ú. Dolní Rokytnice
1241/18/RK Majetkoprávní operace – schválení záměru prodeje pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
1242/18/RK Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních prostředků – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2363/2018
1243/18/RK Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce ČSAD Česká Lípa, a.s., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/1696/2017 - plnění Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r. o., za období červen – prosinec 2017
1244/18/RK Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine a.s., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Východ č. OLP/744/2017 - plnění Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r. o., za období červen – prosinec 2017
1245/18/RK Dodatek č. 1 - Aktualizace příloh smlouvy „Správa a provoz Zákaznického centra Libereckého kraje" OLP/700/2017
1246/18/RK Žádost společnosti ČSAD Liberec, a. s., o splátkový kalendář na sankci uloženou za porušení smluvních povinností – Standardy IDOL – březen 2018
1247/18/RK Ukončení dohodou mnohostranné Smlouvy o zpracování osobních údajů v IDOL
1248/18/RK Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti KORID LK, spol. s r.o - odměna jednateli společnosti
1249/18/RK Odměna řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
1250/18/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Město Osečná
1251/18/RK Veřejná zakázka „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ – dodatek č. 3
1252/18/RK Rozpočtové opatření č. 219/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“, přesun z jednotlivých akcí na nespecifikovanou rezervu
1253/18/RK Rozpočtové opatření č. 220/18 – zapojení přijaté dotace ze státního rozpočtu a navýšení kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, týkající se projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
1254/18/RK Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019 – 3. část“ a poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019 – 4. část“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
1255/18/RK Veřejná zakázka „Silnice III/27243 Zdislava, rekonstrukce opěrné zdi“ – dodatek č. 1
1256/18/RK Veřejná zakázka „Silnice III/28213 Koberovy - Malá Skála“ – dodatek č. 1
1257/18/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/29018 Kořenov, rekonstrukce propustku“ - dodatek č. 1
1258/18/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku“ - dodatek č. 1
1259/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/269 Tuhaň - hranice kraje“
1260/18/RK Odměna za I. pololetí 2018 řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
1261/18/RK Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
1262/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – lesnická technika“ - část 2 Kolový traktor s lesnickou nástavbou
1263/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – lesnická technika“ - část 3 Železný kůň
1264/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – dílenské a kancelářské vybavení“ - část 1 – Dílenské vybavení
1265/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – zemědělská technika“
1266/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – technologie“
1267/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“
1268/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné škola a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“
1269/18/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné škola a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“
1270/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – nábytek“
1271/18/RK Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření zpevněných ploch u objektu Dvorská 445, Liberec – CIPS“
1272/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Rekonstrukce dvora a fasády - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460“
1273/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – dílenské vybavení
1274/18/RK Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy – Domov pro seniory Vratislavice n. N.“, stavební práce dodatek č. 1
1275/18/RK Rozpočtové opatření č. 221/18 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU - odboru investic a správy nemovitého majetku, včetně výše nařízeného odvodu
1276/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“
1277/18/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“ – dodatek č. 1
1278/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - technologie“
1279/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. – technologie obrábění“
1280/18/RK Veřejná zakázka „Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového evakuačního výtahu“ – dodatek č. 1
1281/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“
1282/18/RK Písemné informace<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Zpráva o uzavřených zakázkách Libereckého kraje s ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2018</td></tr></table>
1283/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana – Hasičské fontány, z.s.
1284/18/RK Zahraniční pracovní cesta č. 73/2018
1285/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce“
1286/18/RK Darování hejtmanského dukátu obci Vyskeř k 700 letům založení
1287/18/RK Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td></td><td></td><td>Žádost o sdělení postupu při zjišťování skutečných majitelů</td></tr></table>
1288/18/RK Rozhodnutí o Námitkách proti způsobu výpočtu ceny vyplývající z ocenění výkazu výměr zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce budovy „D“
1289/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 – Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace“
1290/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 – Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace“
1291/18/RK Veřejná zakázka „Silnice III/25932 Ždírec – Blatce – hranice kraje“ - změna lhůty pro podání nabídek