Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

12. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1235/17/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
1236/17/RK Vyhodnocení 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 6. 2017
1237/17/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Pořad "Krajský magazín" v regionální TV RTM+
1238/17/RK Rozpočtové opatření č. 215/17 - rozhodnutí o poskytnutí finančního daru Michaele Homolové, trvale bytem Tržní nám. 902/3, 460 01 Liberec
1239/17/RK Poskytnutí finančního daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnankyni za 10. bezpříspěvkový odběr krve
1240/17/RK Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
1241/17/RK Návrh na vyřazení majetku
1242/17/RK Výpověď smlouvy o dílo č. OLP/1632/2005 o poskytování úklidových prací a služeb se společností ISS Facility Services s.r.o., IČO 60470291
1243/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Libereckého kraje“
1244/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup velkoprostorového osobního automobilu“
1245/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup kancelářského nábytku do budovy E“
1246/17/RK Dohoda o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý vojenský prostor Ralsko mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou Liberec
1247/17/RK Protokol o kontrole č. j. OK-02/17 - Denní a pobytové sociální služby, Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, příspěvková organizace Libereckého kraje
1248/17/RK Protokol o kontrole č. j. OK-04/17 - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
1249/17/RK Protokol o kontrole č. j. OK-84/17 - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod, příspěvková organizace Libereckého kraje
1250/17/RK Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
1251/17/RK Plnění rozpočtu kraje za období leden až červen 2017
1252/17/RK Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.
1253/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/17 - Snížení kapitoly 913 05 - příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 912 05 - účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí
1254/17/RK Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních věcí - dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017
1255/17/RK Rozpočtové opatření č. 211/17 – převod v rámci kapitoly 913 05 - příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí - zapojení finanční rezervy p.o. k dofinancování příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí
1256/17/RK Bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
1257/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
1258/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji“
1259/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji“
1260/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociální rehabilitace v Libereckém kraji“
1261/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji“
1262/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Evaluace projektů "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“
1263/17/RK Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
1264/17/RK Rozpočty příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí na rok 2017
1265/17/RK Příležitost pro život doma II. - Nefinanční partnerství ESF projektu – vazba na usnesení č. 1806/15/RK
1266/17/RK Žít doma - Nefinanční partnerství ESF projektu – vazba na usnesení č. 1806/15/RK
1267/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB ze skladu v obci Dubá – Nový Bernštejn“
1268/17/RK Změna zřizovací listiny<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>Základní škola a mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td>Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>6.</td><td></td><td>Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>7.</td><td></td><td>Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>8.</td><td></td><td>Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>9.</td><td></td><td>Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace</td></tr></table>
1269/17/RK Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek
1270/17/RK Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec
1271/17/RK Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2016
1272/17/RK Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů při realizaci akce „Rekonstrukce a užívání objektu domova mládeže, Těpeřská 581, 468 22 Železný Brod ve správě Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace“
1273/17/RK Odměna z programu Excelence středních škol 2016 pro ředitele Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, RNDr. Tomáše Hofrichtera, Ph.D.
1274/17/RK Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1275/17/RK Výjimka z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace
1276/17/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
1277/17/RK Úprava finančních dokumentů u vybrané příspěvkové organizace resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
1278/17/RK Prodej a vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Obchodní akademii, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace</td></tr></table>
1279/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Stravování na školní rok 2017/2018 – žáci a zaměstnanci" Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace
1280/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup učebních pomůcek – stroje pro zemědělskou činnost“ Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
1281/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Unifikace napětí v městském kabelovém systému v Liberci – výměna TS č. LB4078 na napětí 22kV“ Základní školou a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková organizace
1282/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Osobní automobil minibus – combi 9 míst" Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
1283/17/RK Odlišná organizace začátku školního roku 2017/2018 v Základní škole, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
1284/17/RK Rozpočtové opatření č. 203/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
1285/17/RK Rozpočtové opatření č. 204/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT – finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání vratky z dotačního programu na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období leden - červen 2017
1286/17/RK Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 31. 5. 2017</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Statistické výkazy v Libereckém kraji – o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2017</td></tr><tr><td>d)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. a 11. zasedání rady kraje a na 13., 14., 15., 16. a 17. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
1287/17/RK Rozpočtové opatření č. 213/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
1288/17/RK Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast kultury „Bitva u Liberce“
1289/17/RK Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
1290/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Servisní a opravárenské vozidlo" Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
1291/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení PC na výjezdové základny“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
1292/17/RK Rozpočtové opatření č. 201/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
1293/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí k projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
1294/17/RK Rozpočtové opatření č. 206/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – přesun financí na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“
1295/17/RK Zmařená investice – projekty „Snížení energetických nákladů v pavilonu A Dětské léčebny Cvikov“ a „Vodní nádrž v areálu Dětské léčebny Cvikov“
1296/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa – Albrechtice – Vítkov“
1297/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa – Kamenický Šenov - Slunečná“
1298/17/RK Rozpočtové opatření č. 212/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – rozšíření a změna názvu u projektového záměru „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“
1299/17/RK Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „TDI - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ a „BOZP -Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ č. OLP/2395/2017
1300/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím pro projekt "Smart akcelerátor Libereckého kraje" s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“ – informace o změně lhůty pro podání nabídky
1301/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.6 – Podpora místní Agendy 21
1302/17/RK Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ – navýšení závazku spolufinancování
1303/17/RK Námitka proti výsledku administrativního ověření Žádosti o platbu u projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“ reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002043
1304/17/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Obec Brniště
1305/17/RK Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 1. pololetí 2017
1306/17/RK Rozpočtové opatření č. 205/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
1307/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 4. etapa“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
1308/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“
1309/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“
1310/17/RK Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/221/2016 „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“
1311/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem“
1312/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - opravy silnic III/29056 Paseky nad Jizerou, III/2951 Martinice v Krkonoších, II/283 Turnov - Bělá“
1313/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29035 Jindřichov - křižovatka s III/29032“
1314/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2885 Vlastiboř“
1315/17/RK Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi – dodatek č. 1
1316/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28621 Víchová nad Jizerou, rekonstrukce opěrné zdi“
1317/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku“
1318/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28745 Zásada“
1319/17/RK Silnice III/27927 Pelešany - opěrná zeď – dodatek č. 1
1320/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29036 Horní Maxov – křižovatka s III/29035“
1321/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29042 Albrechtice v Jizerských horách – Jiřetín pod Bukovou“
1322/17/RK Změna rozpočtu příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje č. 1/2017
1323/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická“
1324/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/26836 Cvikov, část Lindava, propust u nábřežní zdi u čp. 164“
1325/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – silnice II/270 Mimoň a propust na silnici III/26836 Cvikov“
1326/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – silnice II/270 Mimoň a propust na silnici III/26836 Cvikov“
1327/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Okružní křižovatka II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)
1328/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořskovská (vč. humanizace)
1329/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
1330/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
1331/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Červený dům v České Lípě – lovecký zámeček obnova severní a jižní fasády objektu“
1332/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
1333/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.“
1334/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o.“
1335/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu - „Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení ul. Podhorská“- informace o změně lhůty pro podání nabídek
1336/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
1337/17/RK Majetkoprávní operace - smlouvy o právu k provedení stavby<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou (FAMA 2017/06/017)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k. ú. Velký Grunov (FAMA 2017/06/067)</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>v k. ú. Mašov u Turnova (FAMA 2017/06/077)</td></tr></table>
1338/17/RK Rozpočtové opatření č. 209/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu
1339/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“
1340/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“ – stavební práce“
1341/17/RK Majetkoprávní operace – záměry prodeje<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k.ú. Horní Libchava (FAMA 2017/04/013)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k.ú. Hejnice (FAMA 2017/04/038)</td></tr></table>
1342/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování studií bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér“
1343/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice“
1344/17/RK Majetkoprávní operace – schválení dodatků k nájemním smlouvám o pronájmu nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec
1345/17/RK Majetkoprávní operace – záměr prodeje v k.ú. Sloup v Čechách (FAMA 2017/06/056)
1346/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava havarijního stavu fasády a klempířských prvků na budovách A a C - Jedličkův ústav v Liberci“
1347/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Dohoda o centralizovaném zadávání“ - dodatek č.1
1348/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku“
1349/17/RK Posouzení možností dalšího postupu v zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever
1350/17/RK Písemná informace<table class="usnpodbody"><tr><td></td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje za 1. pololetí roku 2017, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje</td></tr></table>
1351/17/RK Vyjádření zadavatele k řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
1352/17/RK Zákaznické centrum – další postup v projektu
1353/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - velkoplošné opravy - okres Jablonec nad Nisou“
1354/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“
1355/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“