Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

11. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1103/17/RK Úprava finančních dokumentů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
1104/17/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
1105/17/RK Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. května do 12. června 2017
1106/17/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Projekt Bezpečně do školy i do přírody"
1107/17/RK Rozpočtové opatření č. 193/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
1108/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
1109/17/RK Rozpočtové opatření č. 188/17 - změna mezi specifickými ukazateli výdajů kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele
1110/17/RK Specifikace služby Telefonní připojení
1111/17/RK Výpověď smlouvy č. OLP/93/2013, o zajištění jazykové výuky se společností Skřivánek s. r. o., IČO 60715235
1112/17/RK Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnanci u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu
1113/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup kancelářského nábytku do budovy E"
1114/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb v budově sídla Libereckého kraje a Evropského domu, včetně přilehlých prostor“
1115/17/RK Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za 1. pololetí 2017
1116/17/RK Stanovení platu ředitelce/řediteli zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace
1117/17/RK Stanovení platu ředitelce/řediteli zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
1118/17/RK Stanovení platu ředitelce/řediteli zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
1119/17/RK Ukončení smlouvy o pronájmu bytu v Dětském centru Liberec, příspěvkové organizaci
1120/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
1121/17/RK Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – Dodatky k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
1122/17/RK Návrh na uzavření soudního smíru v řízení vedeném u Okresního soudu v Liberci pod spisovou značkou 18 C 66/2017
1123/17/RK Protokol o kontrole č. j. OK-83/17/M Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Zborovská 519, 511 01 Turnov, příspěvková organizace Libereckého kraje
1124/17/RK Písemná informace<table class="usnpodbody"><tr><td></td><td></td><td>Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2017</td></tr></table>
1125/17/RK Návrh předpokládaného časového a věcného harmonogramu přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
1126/17/RK Zadání veřejné zakázky „Pořizování licencí k produktům Microsoft“ z rámcové smlouvy na pořizování licencí k produktům Microsoft č. OLP/2225/2017
1127/17/RK Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s. o prominutí sankce za porušení smluvních povinností – maximální stáří vozidel
1128/17/RK Dodatek č. 1 ke smlouvě s dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
1129/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
1130/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
1131/17/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Obec Brniště
1132/17/RK Odměna řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
1133/17/RK Rozpočtové opatření č. 192/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
1134/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29056 Paseky nad Jizerou“
1135/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2848A Nová Ves nad Popelkou (vyřazená)“
1136/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Most ev.č. 2903-1 Raspenava, rekonstrukce mostu“
1137/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/278 Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem“
1138/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2951 Martinice v Krkonoších“
1139/17/RK Veřejná zakázka „BOZP - Silnice III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
1140/17/RK Veřejná zakázka „II/262 Horní Police - havárie zdi“ – dodatek č. 1
1141/17/RK Stanovení platu ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
1142/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“
1143/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2601 Zahrádky - Sosnová“
1144/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/283 Turnov - Bělá“
1145/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/26833 Srní u České Lípy – křižovatka s I/9“
1146/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí Cvikov
1147/17/RK Odměna řediteli Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace za I. pololetí 2017
1148/17/RK Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu zdravotnictví za rok 2016
1149/17/RK Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým krajem, Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
1150/17/RK Výběrové řízení na pozici generálního ředitele akciových společností v resortu zdravotnictví
1151/17/RK Rozpočtové opatření č. 187/17 – navýšení kapitoly 914 09 – Působnosti ve zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – prevence TBC a kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv
1152/17/RK Změna Zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
1153/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
1154/17/RK Souhlas se zapůjčením sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, na zahraniční výstavu
1155/17/RK Odměny ředitelů příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za 1. pololetí 2017
1156/17/RK Rozpočty příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury na rok 2017
1157/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k. ú. Roztoky u Jilemnice (FAMA 2017/05/079)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k. ú. Oldřichov na Hranicích (FAMA 2017/05/090)</td></tr></table>
1158/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici“
1159/17/RK Majetkoprávní operace – Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ v k.ú. Jablonec nad Nisou
1160/17/RK Majetkoprávní operace – nájem pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
1161/17/RK Majetkoprávní operace – Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ v k.ú. Benešov u Semil
1162/17/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Supervize projektové dokumentace na rekonstrukci Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“
1163/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Částečná modernizace kotelny SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská 54“
1164/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektových žádostí do IROP 1.1 – tři silnice“
1165/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce rozvodů vody včetně vodovodní přípojky pro Gymnázium Semily“
1166/17/RK Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytové jednotky na prostory výuky v Domově mládeže, SŠHL Frýdlant“
1167/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střech objektů A, B, C, D v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630 “
1168/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k.ú. Mařenice (FAMA 2017/06/017)
1169/17/RK Majetkoprávní operace – záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky u Liberce
1170/17/RK Majetkoprávní operace – schválení<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>dohody o narovnání</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku</td></tr></table>
1171/17/RK Majetkoprávní operace – záměry prodeje<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2016/10/054)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2016/10/048)</td></tr></table>
1172/17/RK Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytového prostoru v budově „C“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
1173/17/RK Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu dopravního hřiště v areálu ISŠ Vysoké nad Jizerou“
1174/17/RK Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytových prostor v budově „D“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou – snížení nájemného
1175/17/RK Úprava Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018
1176/17/RK Rozpočtové opatření č. 186/17 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních prostředků na MŠMT
1177/17/RK Rozpočtové opatření č. 190/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
1178/17/RK Odměny za 1. pololetí 2017 ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1179/17/RK Výjimka z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
1180/17/RK Změny kapacit oborů vzdělání středních škol zřizovaných Libereckým krajem v rejstříku škol a školských zařízení
1181/17/RK Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky<table class="usnpodbody"><tr><td>1)</td><td></td><td>Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2)</td><td></td><td>Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace</td></tr></table>
1182/17/RK Návrh úpravy činnosti a poskytování školských služeb v segmentu školských výchovných a ubytovacích zařízení
1183/17/RK Vyhlášení podmínek Dotačního programu doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2017
1184/17/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1185/17/RK Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
1186/17/RK Revokace části usnesení č. 568/17/RK - výsledek hospodaření, Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace, za rok 2016
1187/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka komponentů do kotelny a výměna termostatických ventilů – objekt v ul. Skálova, Turnov“ Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
1188/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Vybavení domova mládeže nábytkem a mobiliářem“ Střední školou řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
1189/17/RK Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
1190/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 189/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
1191/17/RK Aktualizace Jednacího řádu a změna nominací v Komisi rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“
1192/17/RK Smlouva o vertikální spolupráci mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – Rámcová příkazní smlouva a Rámcová smlouva o dílo
1193/17/RK Rozpočtové opatření č. 175/17 – snížení výdajů kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor - ukončení přípravy projektu „Silnice II/279 Svijany – Kobyly“ a „Silnice II/286 Košťálov - Ploužnice“
1194/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“ – informace o změně lhůty pro podání nabídky
1195/17/RK Smlouva o úhradě výdajů spojených s účastí na vzdělávací akci v rámci projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“
1196/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“
1197/17/RK Zmařená investice – projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant“
1198/17/RK Rozpočtové opatření č. 195/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
1199/17/RK Rozpočtové opatření č. 196/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – závazek předfinancování projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“
1200/17/RK Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr p.o. – lokalita Sosnová“ – závazek spolufinancování
1201/17/RK Delegace zástupce Libereckého kraje na Valné shromáždění ESÚS NOVUM, s r. o.
1202/17/RK Odměna za I. pololetí 2017 řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
1203/17/RK Rozpočtové opatření č. 197/17 - zapojení účelové investiční dotace z Ministerstva zemědělství ČR na opatření ve veřejném zájmu v lesích do rozpočtu 2017
1204/17/RK Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov
1205/17/RK Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Informace o nákladech spojených s návštěvou prezidenta Miloše Zemana a Ivany Zemanové v Libereckém kraji ve dnech 9. - 11. května 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“</td></tr></table>
1206/17/RK Petice - P/1/2017
1207/17/RK Zahraniční pracovní cesta č. 62/2017
1208/17/RK Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní v Senátu Parlamentu ČR
1209/17/RK Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Sever“
1210/17/RK Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Sever“
1211/17/RK Různé
1212/17/RK Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy