Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

10. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

865/18/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Studie rozvoje sídelní struktury a post-kulturní krajiny města Ralska včetně vyčíslení předpokládané finanční náročnosti navrhovaných opatření“
866/18/RK Rozpočty příspěvkových organizací rezortu kultury památkové péče a cestovního ruchu na rok 2018
867/18/RK Rozpočtové opatření č. 176/18 – úprava dílčích ukazatelů v kapitole 912 07 – účelové příspěvky příspěvkovým organizacím rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí mimořádných investičních/neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených zřizovatelem
868/18/RK Souhlas se zapůjčením sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, na zahraniční výstavu
869/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/18 - úprava kapitoly 917 07 - poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury
870/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 166/18 – úpravy specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery Poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
871/18/RK Rozpočtové opatření č. 177/18 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace rezortu kultury památkové péče a cestovního ruchu
872/18/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
873/18/RK Zpráva o činnosti rady kraje za období od 11. dubna do 9. května 2018
874/18/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Projekt Bezpečně do školy i do přírody"
875/18/RK Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU“
876/18/RK Zahraniční pracovní cesta č. 55/2018
877/18/RK Poskytnutí finančního daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnanci za 10. bezpříspěvkový odběr krve
878/18/RK Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydleni“ v Libereckém kraji“ - dodatek č. 1 k části 1 – Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald, části 2 – Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald, části 5 – Jilemnice, Semily, Turnov, Železný Brod
879/18/RK Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydleni“ v Libereckém kraji“ - dodatek č. 1 k části 1 – Česká Lípa, Nový Bor
880/18/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Evaluace projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ – zrušení usnesení č. 673/18/RK o výběru dodavatele
881/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje zapsanému spolku „Liberecké fórum“, na projekt „7. ročník hudebního festivalu národnostních menšin“
882/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
883/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Instalace zvedacího a přepravního systému pro Jedličkův ústav v Liberci“
884/18/RK Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
885/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozšíření aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb“
886/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozšíření aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb“
887/18/RK Smlouva o spolupráci – projekt „Příběhy pamětníků Libereckého kraje“
888/18/RK Převod nedokončené investice - technického zhodnocení nemovitého majetku z organizace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace v k.ú. Jablonec nad Nisou v areálu „Porodnice Turnovská“ na Liberecký kraj a její vyřazení jako zmařené investice
889/18/RK Změna zřizovací listiny – Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
890/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita 2018/2019
891/18/RK Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 4 – smlouvy o partnerství
892/18/RK Rozpočtové opatření č. 167/18 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace na akci „Další oprava sociálního zařízení u objektu Podhorská - tělocvična“
893/18/RK Rozpočtové opatření č. 170/18 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
894/18/RK Rozpočtové opatření č. 174/18 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních prostředků na MŠMT
895/18/RK Rozpočtové opatření č. 175/18 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z MŠMT - finanční prostředky z účelových dotací MŠMT a finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
896/18/RK Výroční zprávy o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem za školní rok 2016/2017
897/18/RK Projekty škol zřizovaných Libereckým krajem ve výzvě Šablony II – souhlas zřizovatele
898/18/RK Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt Mezinárodní spolupráce škol žadatele Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace
899/18/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
900/18/RK Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2018
901/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Plynový topný zdroj Řepná ulice" Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
902/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup zemědělského traktoru pro výuku autoškoly žáků v rámci projektu Centra odborné přípravy MZe“ Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
903/18/RK Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
904/18/RK Pronájem části nemovitého majetku ve správě Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Zborovská 519, Turnov, příspěvková organizace
905/18/RK Rozpočtové opatření č. 171/18 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových prostředků včetně podmínek stanovených zřizovatelem školským poradenským zařízením Libereckého kraje na akci „Diagnostické nástroje pro školská poradenská zařízení“
906/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 172/18 – snížení výdajů v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezervy kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, podpora zdravotnictví v regionu
907/18/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
908/18/RK Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
909/18/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka AED pro Liberecký kraj“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
910/18/RK Návrh na rozdělení dotací z kapitoly 917 09 - Transfery odboru zdravotnictví - Podpora zdravotnictví v regionu
911/18/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č.173/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 Program obnovy venkova
912/18/RK Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“
913/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – projekty „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ – SOŠ a SOU Česká Lípa, p.o., „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“ – SŠHL Frýdlant, p.o., „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“ – SPŠ Česká Lípa, p.o., „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“ – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o.
914/18/RK Rozpočtové opatření č. 168/18 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
915/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“
916/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
917/18/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
918/18/RK Rozpočtové opatření č. 152/18 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – rozhodnutí o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Slavnosti na Císařském zámku“ pro KULTURA ZÁKUPY z.s..
919/18/RK Zmařená investice – projekty „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Integrované střední školy, Semily“, „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Dětského domova Dubá-Deštná, p.o.“, „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt A“, „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt B“, „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská“
920/18/RK Rozpočtové opatření č. 180/18 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Snížení energetické náročnosti budovy – Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“ a „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9. května – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíkova 57, příspěvková organizace“
921/18/RK Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“
922/18/RK Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 - zadání aktivit spojených se správou a aktualizací databáze brownfields a greenfields pro rok 2018
923/18/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „TDI - Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“
924/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“
925/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“
926/18/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon garanta podkladů potřebných pro přípravu dodatků na dodatečné stavební práce či méněpráce u staveb "Rekonstrukce silnice II/610 Turnov - hranice kraje" a "Rekonstrukce silnice III/2797 ul. Nádražní (od křižovatky s II/610 na Pyrám)"
927/18/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
928/18/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Město Cvikov
929/18/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Obec Okrouhlá
930/18/RK Rozpočtové opatření č. 179/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
931/18/RK Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících – vlak „Mácháč“ 2018 - dopravce Die Länderbahn GmbH DLB
932/18/RK Dodatek č. 3 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 č. OLP/5022/2016 - DSOJ
933/18/RK Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s. o splátkový kalendář na sankci uloženou za porušení smluvních povinností – Standardy IDOL – únor 2018
934/18/RK Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2514/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro obec Košťálov na projekt „Cyklostezka Oleška“
935/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/18 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard
936/18/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/18 - snížení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy
937/18/RK Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2018)
938/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských horách, havárie zdi“
939/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských horách, havárie zdi“
940/18/RK Veřejná zakázka „Zlepšení protismykových vlastností silnic v Libereckém kraji, oblast východ“ – zrušení usnesení č. 588/18/RK a nové rozhodnutí o výběru dodavatele
941/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/260 Skalka“
942/18/RK Veřejná zakázka „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“ – dodatek č. 3
943/18/RK Veřejná zakázka „Silnice II/269 Tuhaň - hranice kraje“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
944/18/RK Veřejná zakázka „Silnice III/2702 od I/9 do obce Chlum“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
945/18/RK Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s. o splátkový kalendář na sankci uloženou za porušení smluvních povinností – Standardy IDOL – leden 2018 - nové znění Dohody o splátkách č. OLP/2530/2018
946/18/RK Veřejná zakázka „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ – dodatek č. 2
947/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských horách, havárie zdi“
948/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/2784 Liberec, ul. České mládeže“
949/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice III/2784 Liberec, ul. České mládeže“
950/18/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2784 Liberec, ul. České mládeže“
951/18/RK Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td>Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>6.</td><td></td><td>Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>7.</td><td></td><td>Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>8.</td><td></td><td>Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>9.</td><td></td><td>Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>11.</td><td></td><td>Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>12.</td><td></td><td>Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>13.</td><td></td><td>Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>14.</td><td></td><td>Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>15.</td><td></td><td>Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>16.</td><td></td><td>Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace</td></tr></table>
952/18/RK Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Reakce na připomínky Mgr. Jiřího Vařila ve věci postupu krajského úřadu při započítávání smluvních pokut</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Dopis zastupitele Vladimíra Mastníka Libereckému kraji ve věci majetkového vstupu do společnosti ČSAD Liberec, a.s. a Statutárnímu městu Liberec ve věci navýšení podílu ve společnosti ČSAD Liberec, a.s.</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Informace o připravovaných změnách na trati Liberec - Česká Lípa</td></tr></table>
953/18/RK Příprava 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 29. 5. 2018
954/18/RK Dodatek č. 1 smlouvy o poradenské činnosti č. OLP/3188/2017 se společností NEXIA AP a.s.
955/18/RK Stanovisko k otázce možné veřejné podpory při přijetí daru 200 ks akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s.
956/18/RK Memorandum o využívání bývalého vojenského prostoru „Ralsko“ u Mimoně
957/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – IT“
958/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky “Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu C – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
959/18/RK Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – stavební práce“ – dodatek č. 1
960/18/RK Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“ – dodatek č. 1
961/18/RK Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - stavební práce“ - dodatek č. 1
962/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – lesnická technika“
963/18/RK Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci“
964/18/RK Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci“
965/18/RK Veřejná zakázka „Zpracování investičních záměrů pro lokality Nová Ves u Chrastavy, Vratislavice nad Nisou I, Vratislavice nad Nisou II“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
966/18/RK Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – gastro vybavení“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
967/18/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – laboratoř“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
968/18/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – stavební část“
969/18/RK Veřejná zakázka „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – zemědělská technika“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
970/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“
971/18/RK Zahraniční pracovní cesta č. 58/2018
972/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
973/18/RK Zahraniční pracovní cesta č. 59/2018
974/18/RK Veřejná zakázka „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - zařízení a vybavení studoven“ – zrušení rozhodnutí o zahájení výběrového řízení
975/18/RK Veřejná zakázka „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – lesnická technika – část 1 – vyvážecí souprava“ – informace o vypořádání námitek, informace po změně lhůty pro podání nabídek
976/18/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“
977/18/RK Veřejná zakázka „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - mediální tabule“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
978/18/RK Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Rekonstrukce dvora a fasády - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460“