Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

10. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

932/17/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
933/17/RK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
934/17/RK Vyhodnocení 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 30. 5. 2017
935/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 163/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
936/17/RK Rozpočtové opatření č. 180/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
937/17/RK Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016 s ČR - Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje - změna termínu realizace nákupu vybavení pracovišť krizového řízení a předložení závěrečné zprávy se závěrečným vyúčtováním
938/17/RK Zahraniční pracovní cesta č. 55/2017
939/17/RK Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové
940/17/RK Poskytnutí finančního daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnanci za 10. bezpříspěvkový odběr krve
941/17/RK Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
942/17/RK Návrh na vyřazení majetku
943/17/RK Informace k projektu na dodávku a instalaci systému glykolového okruhu a rekonstrukci filtrů vzduchotechniky primárního vzduchu (rekuperace tepla) a vyřazení zmařené investice na pořízení související projektové dokumentace
944/17/RK Protokol o kontrole č. j. OK-03/17 - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Libereckého kraje
945/17/RK Protokol o kontrole č. j. OK-14/17 - Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, se sídlem Skálova 373, 511 01 Turnov, příspěvková organizace Libereckého kraje
946/17/RK Protokol o kontrole č. j. OK-42/16-N - Severočeské muzeum v Liberci, se sídlem Masarykova 437/11, 460 01 Liberec 1, příspěvková organizace Libereckého kraje
947/17/RK Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí
948/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/17 – Dofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
949/17/RK Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“
950/17/RK Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zakázky „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“
951/17/RK Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
952/17/RK Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 včetně jeho prováděcí části – Akčního plánu na rok 2018, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
953/17/RK Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Metodika pro poskytovatele na rok 2018 (Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce)
954/17/RK Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2018
955/17/RK Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2018
956/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/17 - Snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor, rezervy na případný propad daňových příjmů kraje, ve výši 15.000.000 Kč a navýšení výdajů v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
957/17/RK Rozpočty příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí na rok 2017
958/17/RK Zpráva o činnosti příspěvkových organizací za rok 2016
959/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
960/17/RK Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor
961/17/RK Hodnocení ředitelky zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace
962/17/RK Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace
963/17/RK Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
964/17/RK Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
965/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“
966/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“
967/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ v Libereckém kraji“
968/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“
969/17/RK Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu – projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“
970/17/RK Návrh na vydání Nařízení Libereckého kraje o odejmutí působnosti obecného stavebního úřadu Městskému úřadu Harrachov a určení Městského úřadu Tanvald, Odboru stavební úřad a životní prostředí, k výkonu této působnosti pro celý správní obvod obce Harrachov
971/17/RK Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2016
972/17/RK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2016
973/17/RK Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2017
974/17/RK Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje ke květnu 2017
975/17/RK Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel” za rok 2016
976/17/RK Záměr finanční podpory projektu „Přístavba a modernizace Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, příspěvkové organizace“ z rozpočtu kraje v roce 2018
977/17/RK Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., na projekty rekonstrukce a modernizace dialýzy a operačních sálů
978/17/RK Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na projekty směřující k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
979/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 167/17 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů
980/17/RK Rozpočtové opatření č. 172/17 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví – poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – krizová připravenost
981/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „POŘÍZENÍ SANITNÍCH VOZIDEL RENDEZ-VOUS“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
982/17/RK Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.
983/17/RK Žádost Sdružení Českého autosportu ve věci osvobození od poplatku za užívání krajských komunikací
984/17/RK Zpráva o činnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2016
985/17/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Vodohospodářské sdružení Turnov
986/17/RK Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/3217/2014 a dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/3218/2014 týkající se účelových investičních dotací na realizaci přeložek ČEZ
987/17/RK Rozpočtové opatření č. 177/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
988/17/RK Dohoda o spolupráci s Městem Zákupy v rámci projektu IROP - „Přeložka silnice II/268 – obchvat města Zákupy“
989/17/RK Dohoda o spolupráci s Městem Stráž pod Ralskem v rámci projektu IROP - „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“
990/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“
991/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28621 Víchová nad Jizerou, rekonstrukce opěrné zdi“
992/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28745 Zásada“
993/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku“
994/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29042 Albrechtice v Jizerských horách - Jiřetín pod Bukovou“
995/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29036 Horní Maxov - křižovatka s III/29035“
996/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29035 Jindřichov - křižovatka s III/29032“
997/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2885 Vlastiboř“
998/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - velkoplošné opravy - okres Jablonec nad Nisou“
999/17/RK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“
1000/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/26214 Stráž u České Lípy a III/2625 Stružnice - Bořetín“
1001/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/26320 Polevsko“
1002/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2627 Volfartice“
1003/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/268 Mimoň, ulice Českolipská“
1004/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „III/26832 Brenná – Srní u České Lípy“
1005/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/17 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 Podpora projektové přípravy cyklistických tras
1006/17/RK Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným KORID LK - Schválení řádné účetní závěrky
1007/17/RK Návrh na řešení dočasného zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever od 1.7.2017
1008/17/RK Změna zřizovacích listin<table class="usnpodbody"><tr><td>1)</td><td></td><td>Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2)</td><td></td><td>Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3)</td><td></td><td>Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>4)</td><td></td><td>Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>5)</td><td></td><td>Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>6)</td><td></td><td>Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>7)</td><td></td><td>Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>8)</td><td></td><td>Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>9)</td><td></td><td>Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>10)</td><td></td><td>Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>11)</td><td></td><td>Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>12)</td><td></td><td>Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>13)</td><td></td><td>Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>14)</td><td></td><td>Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>15)</td><td></td><td>Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>16)</td><td></td><td>Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>17)</td><td></td><td>Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>18)</td><td></td><td>Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>19)</td><td></td><td>Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>20)</td><td></td><td>Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>21)</td><td></td><td>Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>22)</td><td></td><td>Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>23)</td><td></td><td>Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>24)</td><td></td><td>Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>25)</td><td></td><td>Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>26)</td><td></td><td>Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>27)</td><td></td><td>Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>28)</td><td></td><td>Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>29)</td><td></td><td>Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>30)</td><td></td><td>Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace</td></tr></table>
1009/17/RK Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace
1010/17/RK Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3 – smlouvy o partnerství
1011/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace v oblasti školství a mládeže
1012/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - poskytnutí dotací z Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017
1013/17/RK Rozpočtové opatření č. 171/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
1014/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/17 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace – oprava čističky odpadních vod
1015/17/RK Prodej a vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Střední odborné škole, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace</td></tr></table>
1016/17/RK Účetní závěrka Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, za rok 2016
1017/17/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1018/17/RK Návrh pachtovní smlouvy – zemědělský pacht části nemovitostí ve správě Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
1019/17/RK Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
1020/17/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Chlazení ke vzduchotechnice ve školní kuchyni“ Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
1021/17/RK Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2016
1022/17/RK Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
1023/17/RK Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3532/2015 – projekt „Pořízení dokumentace k pietní obnově Ještědu“ – prodloužení termínu realizace projektu
1024/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/2017 – snížení kapitoly 917 04 – Transfery, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – akce „Mezinárodní festival v New Yorku, Carnegie Hall“
1025/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/17 – snížení kapitoly 914 07 – Působnosti, Propagace kultury LK – Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast kultury
1026/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/17 – úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu -přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu
1027/17/RK Licenční smlouva o pořízení fotografií
1028/17/RK Rozpočtové opatření č. 174/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
1029/17/RK Akční plán marketingových aktivit cestovního ruchu 2017 – 2020
1030/17/RK Dohoda o spolupráci na projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“
1031/17/RK Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Školnímu statku Frýdlant, s. r. o.
1032/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2016
1033/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2017
1034/17/RK Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programu 8.3 Podpora včelařství
1035/17/RK Podstatná změna v období udržitelnosti v grantovém projektu č. CZ.1.07/3.2.01/02.0016 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2902/2010
1036/17/RK Rozpočtové opatření č. 173/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
1037/17/RK Schválení projektových žádostí do zásobníku projektů a rozhodnutí o neposkytnutí dotací v rámci druhé výzvy programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
1038/17/RK Projekt „Podpora populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky“ – závazek spolufinancování
1039/17/RK Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“
1040/17/RK Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“
1041/17/RK Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“
1042/17/RK Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“
1043/17/RK Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“
1044/17/RK Závazek předfinancování a spolufinancování projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu
1045/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností mateřských center
1046/17/RK Zmařená investice – projekty transformace Domova Sluneční dvůr, příspěvkové organizace
1047/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím pro projekt "Smart akcelerátor Libereckého kraje" s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“
1048/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa"
1049/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti a projektové žádosti pro projekt Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
1050/17/RK Delegace zástupce Libereckého kraje na Valné shromáždění ESÚS NOVUM, s r. o.
1051/17/RK Statut Dotačního fondu Libereckého kraje
1052/17/RK Majetkoprávní operace – prodeje<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Studenec u Horek</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Arnultovice u Nového Boru</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Nová Ves nad Nisou</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1053/17/RK Majetkoprávní operace – darování<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Sloup v Čechách</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouvy</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Rýnovice</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
1054/17/RK Majetkoprávní operace – budoucí darování<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Příšovice</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí darovací smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí darovací smlouva</td></tr></table>
1055/17/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Růžodol I</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1056/17/RK Majetkoprávní operace – směna<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Rochlice u Liberce</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>směnná smlouva</td></tr></table>
1057/17/RK Majetkoprávní operace – záměry prodeje<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>nemovitých věcí v k.ú. Mařenice a Naděje</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>nemovitých věcí v k.ú. Zahrádky u České Lípy</td></tr></table>
1058/17/RK Majetkoprávní operace – záměry pronájmu nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu určitou a neurčitou
1059/17/RK Majetkoprávní operace – pronájmy nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
1060/17/RK Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou
1061/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k. ú. Jablonec nad Nisou (FAMA 2017/05/019)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k. ú. Jablonec nad Nisou (FAMA 2017/05/039)</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>v k.ú. Jesenný (FAMA 2017/04/064)</td></tr></table>
1062/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“
1063/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“
1064/17/RK Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“
1065/17/RK Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku „Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní stavby – DNS“
1066/17/RK Majetkoprávní operace – revokace: části usnesení č. 1238/13/RK v bodě č. 3. a), b)
1067/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení ul. Podhorská“
1068/17/RK Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemkům v k.ú. Semily
1069/17/RK Majetkoprávní operace – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě v k.ú. Raspenava do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 17_SOBS01_4121278393
1070/17/RK Majetkoprávní operace budoucí koupě v k.ú. Kamenický Šenov<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>revokace usnesení č. 248/17/RK, (č. 56/17/ZK)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Smlouva o podmínkách realizace stavby a budoucí kupní smlouvě</td></tr></table>
1071/17/RK Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje
1072/17/RK Majetkoprávní operace – přijetí daru<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Sloup v Čechách</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
1073/17/RK Majetkoprávní operace - revokace části usnesení číslo 649/17/RK v bodě 1. b) – změna znění kupní smlouvy
1074/17/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí (FAMA 2016/10/067)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1075/17/RK Majetkoprávní operace – koupě<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Cetenov (FAMA 2017/04/033)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2017/04/085)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Stanový (FAMA 2017/05/009)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2017/05/031)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
1076/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy bytové jednotky na prostory výuky v Domově mládeže, SŠHL Frýdlant“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
1077/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava střech objektů A,B,C,D v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
1078/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Částečná modernizace kotelny SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská 54“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
1079/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. –výměna oken v pavilonu „A“ a „B“
1080/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“
1081/17/RK NEVÝHRADNÍ LICENČNÍ SMLOUVA o užití státního mapového díla v digitální formě
1082/17/RK Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2015</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 8. a 9. zasedání rady kraje a 9., 10., 11. a 12. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
1083/17/RK Písemná informace<table class="usnpodbody"><tr><td>-</td><td></td><td>Přehled dat výběrových řízení na obsazení míst ředitelů příspěvkových organizací Libereckého kraje</td></tr></table>
1084/17/RK Příprava 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 6. 2017
1085/17/RK Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - SMS ČR