Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

1. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1/17/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
2/17/RK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
3/17/RK Vyhodnocení 2./V zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 20. 12. 2016
4/17/RK Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2016 v roce 2017
5/17/RK Rozpočtové opatření č. 6/17 – rozhodnutí o poskytnutí darů pro první novorozence v Libereckém kraji v roce 2017
6/17/RK Návrh na zřízení Komise Rady Libereckého kraje - Redakční rada periodika Kraj – příloha Libereckého kraje
7/17/RK Rozpočtové opatření č. 11/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení kapitoly 926 01 – Dotační fond, odboru kanceláře hejtmana
8/17/RK Rozpočtové opatření č. 12/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení kapitoly 931 01 – Krizový fond, odboru kanceláře hejtmana
9/17/RK Vyhlášení Programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, Programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje resortu kanceláře hejtmana a Programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II
10/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkovou organizaci
11/17/RK Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 5
12/17/RK Rozpis rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017
13/17/RK Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2017
14/17/RK Záměr rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2016 do rozpočtu kraje 2017
15/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/17 – Kofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery)
16/17/RK Postup při sestavování Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro období 2018 - 2020
17/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
18/17/RK Jmenování hodnotících komisí k zakázkám „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ a „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“
19/17/RK Zrušení tří částí zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“
20/17/RK Zrušení pěti částí zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Libereckém kraji“
21/17/RK Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Pořízení notebooků pro zastupitele“
22/17/RK Návrh na uzavření soudního smíru se společností eNovation s.r.o.
23/17/RK Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2017
24/17/RK Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok 2017
25/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu
26/17/RK Memorandum o spolupráci na národním produktu Pískovcová skalní města České republiky
27/17/RK Akční plán marketingových aktivit cestovního ruchu 2017 - 2020
28/17/RK Rozpočtové opatření č. 17/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 navýšení kapitoly - 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a 926 07 Dotační fond - odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
29/17/RK Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 2. pololetí 2016
30/17/RK Zpracování projektové dokumentace – silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka se silnicí I/14 – dodatek č. 2
31/17/RK Záměr realizace stavby okružní křižovatky „Ostrý roh“ na silnicích III/29024 a III/29029 v Jablonci nad Nisou
32/17/RK Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – město Stráž pod Ralskem
33/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 15/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, navýšení příjmů kraje
34/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/262 – deformace vozovky, Česká Lípa“
35/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“
36/17/RK Smlouva s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, Dodatek č. 10 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
37/17/RK Rozpočtové opatření č. 14/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy
38/17/RK Protokol o kontrole č. j.: OK - 40/16 Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Libereckého kraje
39/17/RK Protokol o kontrole č. j.: OK - 41/16 Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace Libereckého kraje
40/17/RK Protokol o kontrole č. j.: OK - 132/16 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Libereckého kraje
41/17/RK Protokol o kontrole č. j.: OK - 125/16 Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Libereckého kraje
42/17/RK Protokol o kontrole č. j.: OK - 126/16 Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace Libereckého kraje
43/17/RK Protokol o kontrole č. j.: OK - 139/16 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec, příspěvková organizace Libereckého kraje
44/17/RK Informace o kácení dřevin na pozemcích předaných k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
45/17/RK Revokace části usnesení č. 247/16/ZK – odmítnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na realizaci projektu: Mezinárodní atletický mítink „Jablonecká hala“, jehož předkladatelem je Český svaz atletiky
46/17/RK Změna zřizovací listiny – Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace (rozšíření doplňkové činnosti)
47/17/RK Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2..</td><td></td><td>Everesta, s.r.o.</td></tr></table>
48/17/RK Rozpočtové opatření č. 1/17 - úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží garantovaných odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2017 a pověření organizátorů
49/17/RK Odvod za porušení rozpočtové kázně – Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace
50/17/RK Nominace zástupců Libereckého kraje do Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje
51/17/RK Projekty škol zřizovaných Libereckým krajem ve výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I – souhlas zřizovatele
52/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Sympozium uměleckoprůmyslových škol 2016 - KATALOG“
53/17/RK Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
54/17/RK Rozpočtové opatření č. 4/17 – Alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 do kapitoly 914 02 - působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 917 02 - transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 923 02 - spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 926 02 - dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a do kapitoly 923 14 - spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
55/17/RK Odvolání Libereckého kraje proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně v projektu „Přístavba dílny odborného výcviku pro učební obor autoelektrikář“
56/17/RK Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017
57/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností mateřských center
58/17/RK Nominace zástupce Libereckého kraje do Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou
59/17/RK Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2 Ministerstva životního prostředí v rámci programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
60/17/RK Rozpočtové opatření č. 5/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
61/17/RK Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje – části I. – III.
62/17/RK Dohoda o umožnění přístupu pro stavební techniku a o uhrazení způsobené škody č. OLP/5086/2016
63/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/17 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení výdajů v kapitole 934 08 - Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje
64/17/RK Poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na akci „STŘEVLIK – dovybavení nového objektu v Hejnicích“ v rámci kapitoly 912 08 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor životního prostředí a zemědělství včetně podmínek stanovených zřizovatelem
65/17/RK Rozpočtové opatření č. 7/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení výdajů v kapitolách 926 08 – Dotační fond a 932 08 - Fond ochrany vod, odboru životního prostředí a zemědělství
66/17/RK Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. - změny ve správní a dozorčí radě
67/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby:<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k.ú. Doksy u Máchova jezera</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v. k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou</td></tr></table>
68/17/RK Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce budovy „D“
69/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – rekonstrukce sprch Martinovo údolí“
70/17/RK VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor – přestavba půdních prostor v ulici Nemocniční 635 - dodatek č.3 „vícepráce a méněpráce“
71/17/RK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce výměníků páry“
72/17/RK Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce 3. NP Jedličkova ústavu“
73/17/RK Majetkoprávní operace - revokace usnesení č. 850/15/RK v bodě 2
74/17/RK Rozpočtové opatření č. 16/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, včetně výše nařízeného odvodu
75/17/RK Majetkoprávní operace – darování:<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>nemovitého a movitého majetku v k.ú. Liberec (V-klub)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
76/17/RK Majetkoprávní operace – darování:<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Svor</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
77/17/RK Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Frýdlant</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>smlouva o bezúplatném převodu</td></tr></table>
78/17/RK Majetkoprávní operace – neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v k.ú. Bořkov
79/17/RK Jmenování nových členů Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
80/17/RK Parkovací dům v areálu sídla Libereckého kraje
81/17/RK Smlouva o společném postupu při realizaci projektu Integrovaného výjezdového centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově a závazek spolufinancování
82/17/RK Informace ZZS LK o řešení škody vzniklé soudním sporem s MUDr. Natabou a informace o neposkytnutých odměnách zaměstnancům ZZS LK
83/17/RK Rozpočtové opatření č. 10/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení kapitoly 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví
84/17/RK Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro MMN, a.s. - lékařská pohotovostní služba, návazná péče
85/17/RK Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o zajištění zdravotních služeb č. OLP/4565/2016 „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Libereckého kraje
86/17/RK Smlouva o zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení v Libereckém kraji
87/17/RK Hodnotící komise veřejné zakázky „Stavební úpravy části objektu na p.p.č. 728/23, k.ú. Česká Lípa, v areálu NsP Česká Lípa, a.s., pro potřeby ZZS LK“ vypsané Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
88/17/RK Stanovisko Libereckého kraje k souladu projektu návazné péče nemocnice MMN a. s. s podporou v regionu LAU 1 s menší kapacitou akutních lůžek
89/17/RK Písemné informace<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Informace o provedených úpravách rozpočtu kraje v závěru roku 2016</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Písemná informace o zahraniční pracovní cestě č. ZPC 111/2016</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. zasedání rady kraje a 1. a 2. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
90/17/RK Příprava 1. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 31. 1. 2017
91/17/RK Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
92/17/RK Plná moc pro Květu Vinklátovou aby za Liberecký kraj jednala s finančními úřady a dalšími orgány ve věci kontroly individuálních projektů v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko