Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

1. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1/V/16/RK Schválení Jednacího řádu Rady Libereckého kraje
2/V/16/RK Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – průběh přípravy
3/V/16/RK Služební platební karty pro uvolněné členy zastupitelstva - členy Rady Libereckého kraje
4/V/16/RK Přidělení služebních vozidel členům Rady Libereckého kraje
5/V/16/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace centrály kamerového systému na Krajském úřadu Libereckého kraje“
6/V/16/RK Poskytnutí finančních odměn a věcných darů ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnancům u příležitosti životního jubilea
7/V/16/RK Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
8/V/16/RK Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
9/V/16/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
10/V/16/RK Úprava finančních dokumentů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
11/V/16/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace k individuálnímu projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
12/V/16/RK Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2880/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Rekonstrukce výjezdové základny Rokytnice“
13/V/16/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
14/V/16/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/16 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí finančního a věcného daru Statutárnímu městu Liberec
15/V/16/RK Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017 v Jihomoravském kraji
16/V/16/RK Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1622/2016 o poskytnutí účelové dotace Tělovýchovné jednotě Doksy na projekt EURO HRY DOKSY 2016
17/V/16/RK Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2804/2016
18/V/16/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
19/V/16/RK Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost
20/V/16/RK Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným příspěvkovým organizacím resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
21/V/16/RK Rozpočtové opatření č. 368/16 - úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestiční účelové dotace Základní škole, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace
22/V/16/RK Rozpočtové opatření č. 384/16 – účelová dotace z rozvojového programu MŠMT ČR – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016
23/V/16/RK Písemná informace<table class="usnpodbody"><tr><td></td><td></td><td>Informace o stavu zaměstnanosti – 10/2016</td></tr></table>
24/V/16/RK Rozpočtové opatření č. 369/16 – rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
25/V/16/RK Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje – části I. – III.“
26/V/16/RK Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Revitalizace stromořadí – Světlá pod Ještědem“
27/V/16/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje: Část 4 – Pasecká alej – Buďárka“
28/V/16/RK Žádost o změnu v projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“ příjemce obec Nový Oldřichov
29/V/16/RK Žádost o změnu v projektu „Výměna lamp veřejného osvětlení v Chlumu za ekologické a úsporné LED lampy“ příjemce obec Chlum
30/V/16/RK Aktualizace složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje
31/V/16/RK Nominace zástupců Libereckého kraje do Monitorovacích výborů programů přeshraniční spolupráce 2014 - 2020
32/V/16/RK Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4930/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje městu Dubá
33/V/16/RK Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – JŘ 2016/2017 - OSNADO spol. s r. o.
34/V/16/RK Schválení zveřejnění záměru přímého uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících – období JŘ 2017/2018
35/V/16/RK Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – obce nadstandard – Město Frýdlant
36/V/16/RK Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost od 11. 12. 2016
37/V/16/RK Souhlas zřizovatele s vyřazením nepotřebného movitého majetku Libereckého kraje ve správě KSS LK – 1/16 – převod, likvidace
38/V/16/RK Dlouhodobý pronájem a prodej nemovitostí v prostoru Ralsko – Hradčany pro Valeo Autoklimatizace k.s.
39/V/16/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby
40/V/16/RK Záměr darování nemovitostí v k.ú. Liberec (V-klub)
41/V/16/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk vizitek pro členy Rady Libereckého kraje“
42/V/16/RK Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhů novely zákona o rozpočtovém určení daní a novely zákona o evidenci tržeb v PSP ČR
43/V/16/RK Zahraniční pracovní cesta č. 116/2016
44/V/16/RK Silnice III/2923 Chuchelna – dodatek č. 4
45/V/16/RK Zahájení zadávací řízení veřejné zakázky „Pořízení notebooků pro zastupitele“
46/V/16/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/2016, kterým se snižuje kapitola 920 12 – Kapitálové výdaje odboru informatiky a navyšuje kapitola 914 12 - působnosti odboru informatiky